Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafrecht

 

Artikel 15d
1
Voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden uitgesteld of achterwege blijven indien:
a
de veroordeelde op grond van de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens is geplaatst in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden en zijn verpleging voortzetting behoeft;
b
is gebleken dat de veroordeelde zich na de aanvang van de tenuitvoerlegging van zijn straf ernstig heeft misdragen, welke misdraging kan blijken uit:
1
ernstige bezwaren of een veroordeling terzake van een misdrijf;
2
gedrag dat tijdens de tenuitvoerlegging van de straf meermalen heeft geleid tot het opleggen van een disciplinaire straf;
c
de veroordeelde na de aanvang van de tenuitvoerlegging van zijn straf zich hieraan onttrekt of hiertoe een poging doet;
d
door het stellen van voorwaarden het recidiverisico voor misdrijven onvoldoende kan worden ingeperkt dan wel indien de veroordeelde zich niet bereid verklaart de voorwaarden na te leven;
e
de vrijheidsstraf die ten uitvoer wordt gelegd, voortvloeit uit een onherroepelijke veroordeling door een buitenlandse rechter en de tenuitvoerlegging overeenkomstig het toepasselijke verdrag is overgenomen, voorzover de mogelijkheid van uitstel of achterwege blijven van voorwaardelijke invrijheidstelling de instemming van de buitenlandse autoriteit met de overbrenging heeft bevorderd.
2
Voorwaardelijke invrijheidstelling kan tevens worden uitgesteld of achterwege blijven, indien de feiten of omstandigheden als genoemd in het eerste lid, onder b, c of d, zich hebben voorgedaan gedurende de periode die ingevolge artikel 27, eerste lid, op de vrijheidsstraf in mindering wordt gebracht.
3
Indien Onze Minister van Justitie van oordeel is dat er op een van de gronden, genoemd in het eerste lid, reden is de voorwaardelijke invrijheidstelling met een bepaalde termijn uit te stellen of achterwege te laten, verzoekt hij het openbaar ministerie om een daartoe strekkende vordering in te dienen.
4
Indien het openbaar ministerie van oordeel is dat er op een van de gronden, genoemd in het eerste lid, reden is de voorwaardelijke invrijheidstelling met een bepaalde termijn uit te stellen of achterwege te laten, richt het onverwijld een daartoe strekkende schriftelijke vordering tot de rechtbank die in eerste aanleg heeft kennisgenomen van het strafbare feit terzake waarvan de straf die ten uitvoer wordt gelegd, is opgelegd. De vordering bevat de grond waarop zij berust. Een afschrift van de vordering wordt toegezonden aan de veroordeelde.
5
In de gevallen, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, is tot kennisneming van de vordering bevoegd de rechtbank die in eerste aanleg heeft geoordeeld terzake van het feit waarvoor de langste onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is opgelegd. Bij straffen van gelijke lengte zijn rechtbanken gelijkelijk bevoegd.
6
De vordering, bedoeld in het vierde lid, dient uiterlijk dertig dagen vóór het tijdstip van voorwaardelijke invrijheidstelling te zijn ontvangen op de griffie van de rechtbank. Het openbaar ministerie is in een later ingediende vordering ontvankelijk indien het aannemelijk maakt dat een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid zich eerst nadien heeft voorgedaan.
7
De voorwaardelijke invrijheidstelling kan telkens opnieuw met een bepaalde termijn worden uitgesteld dan wel, nadat zij is uitgesteld, achterwege blijven. Het derde tot en met zesde lid zijn van toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BI0958, Eerste aanleg - meervoudig, 02/800375-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte heeft zijn ex-vrouw gedood door haar met een mes in haar buik en borst te steken en haar keel door te snijden. Gelet op de eerste verklaringen van verdachte en de omstandigheden van het geval acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte na kalm beraad en rustig overleg zijn ex...
 • LJN BI1410, Eerste aanleg - meervoudig, 800375-08 [P]
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte heeft zijn ex-vrouw gedood door haar met een mes in haar buik en borst te steken en haar keel door te snijden. Gelet op de eerste verklaringen van verdachte en de omstandigheden van het geval acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte na kalm beraad en rustig overleg zijn ex...
 • LJN AZ0945, Hoger beroep, VI 08-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gelet op de tekst van artikel 15, vijfde lid, Sr kan in geval van een aaneensluitende vrijheidsbeneming uit hoofde van verschillende veroordelingen -voordat alle straffen zijn geëxecuteerd- niet worden gezegd dat de opgelegde vrijheidsstraf waarop de vordering is gestoeld reeds is geëxecuteerd. De vordering in de onderhavige zaak is derhalve tijdig ingediend...
 • LJN BI4014, Eerste aanleg - meervoudig, 99-000014-13 / 13/437128-08 en 13/430430-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Afwijzing vordering uitstel/achterwege blijven van de voorwaardelijke invrijheidstelling (art. 15d Sr).
 • LJN AT9564, Kort geding, 127560
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De vraag die in dit kort geding beantwoord dient te worden is of de Staat gehouden is eiser, die zich als tbs-passant in een penitentiaire inrichting bevindt, op korte termijn in een tbs-kliniek te plaatsen, dan wel - bij gebreke daarvan - eiser onmiddellijk in vrijheid te stellen. De voorzieningenrechter...
 • LJN BD6790, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800484-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Invoer cocaïne; toepassing Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet VI). Wetgever heeft beoogd na invoering van de Wet VI op dezelfde netto straf uit te komen. maar deze wetswijziging heeft echter tot gevolg dat in een groot aantal gevallen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die op of na 1 juli...
 • LJN BG2533, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850685-07; 04/850911-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte heeft zich gedurende een lange periode op ruime schaal schuldig gemaakt aan vermogenscriminaliteit, met name flessentrekkerij, verduistering en gewoontewitwassen, waarvoor hij door de rechtbank is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden met aftrek van de tijd in voorarrest. Verdachte heeft een groot aantal mensen financieel gedupeerd...
 • LJN AF2584, Raadkamer, 1
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor de behandeling van een wrakingsverzoek BESLISSING gegeven op het op 12 december 2002 ter griffie van het gerechtshof ingekomen schriftelijk en ter zitting van bovengenoemde meervoudige kamer van 19 december 2002 toegelichte verzoek, ingediend door mr...
 • LJN BH6016, Hoger beroep, 24-001739-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte heeft proefritten in auto's gemaakt en die auto's vervolgens niet teruggebracht naar de garage. Hij heeft uit twee van die auto's autostoelen gesloopt en aan derden verkocht. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan oplichting en diefstal. Voorts heeft hij zich kort gezegd schuldig gemaakt aan flessentrekkerij door in hotels eet...
 • LJN AZ1215, Eerste aanleg - meervoudig, 630240-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Het verzoekschrift is gericht op de omzetting van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde jeugddetentie in gevangenisstraf van gelijke duur. Verzoeker wenst het restant van zijn straf te ondergaan in de Penitentiaire Inrichting Lelystad, waar hij thans verblijft, en deel te nemen aan het penitentiair programma in deze inrichting...
 • LJN BD6788, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800506-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Invoer cocaïne; medeplegen; toepassing Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet VI). Wetgever heeft beoogd na invoering van de Wet VI op dezelfde netto straf uit te komen. maar deze wetswijziging heeft echter tot gevolg dat in een groot aantal gevallen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die op of...
 • LJN BD6789, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800505-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Invoer cocaïne; medeplegen; toepassing Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet VI). Wetgever heeft beoogd na invoering van de Wet VI op dezelfde netto straf uit te komen. maar deze wetswijziging heeft echter tot gevolg dat in een groot aantal gevallen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die op of...
 • LJN BB5060, Hoger beroep, VI 3/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Deels toewijzen van de vordering tot achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling. Niet gebleken van een zodanig ernstige schending dat dit tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie dient te leiden. Bij het vaststellen van de duur van het achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling...
 • LJN BD8969, Hoger beroep, 20-000380-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  282a Sr. Veroordeling wegens medeplegen van gijzeling. Voor bewezenverklaring van het medeplegen van de gewelddadige gedragingen als ten laste gelegd is niet vereist dat verdachte op de hoogte is geweest van de precieze gedragingen van zijn mededaders.
 • LJN BH1269, Hoger beroep, 20-004827-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs. Verweer verdediging dat sprake was van een huiszoeking door het hof verworpen, omdat er geen sprake is geweest van stelselmatig en gericht onderzoek naar de aanwezigheid van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen door de politie - ook al is daartoe een kastdeur geopend ...
 •