Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafrecht

 

Artikel 15h
1
Indien er ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat een veroordeelde die voorwaardelijk in vrijheid is gesteld zich zodanig heeft gedragen dat de voorwaardelijke invrijheidstelling zal worden herroepen, kan zijn aanhouding worden bevolen door het openbaar ministerie.
2
Het openbaar ministerie dient indien het de aanhouding noodzakelijk blijft vinden, naast de vordering, bedoeld in artikel 15i, tweede lid, onverwijld een vordering tot schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling in bij de rechter-commissaris.
3
De rechter-commissaris beslist binnen driemaal vierentwintig uur na aanhouding. Hangende de beslissing van de rechter-commissaris wordt de veroordeelde niet in vrijheid gesteld.
4
De veroordeelde wordt door de rechter-commissaris gehoord. De artikelen 40 en 191 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing. De raadsman is bevoegd bij het onderzoek tegenwoordig te zijn en van de daarop betrekking hebbende stukken kennis te nemen.
5
Indien de rechter-commissaris de vordering van het openbaar ministerie toewijst, beveelt hij de schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Indien hij de vordering afwijst, beveelt hij de hervatting van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde.
6
Het openbaar ministerie stelt de veroordeelde onverwijld schriftelijk in kennis van de beslissing van de rechter-commissaris.
7
De termijn van de schorsing eindigt van rechtswege:
a
met ingang van het tijdstip waarop de duur van de vrijheidsbeneming gelijk wordt aan de duur van de periode waarover voorwaardelijke invrijheidstelling is verleend;
b
met ingang van het tijdstip van de beslissing van de rechtbank over de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, bedoeld in artikel 15j.
8
Het bevel tot schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling kan door de rechtbank worden opgeheven. Zij kan dit ambtshalve doen, op verzoek van de veroordeelde of op vordering van het openbaar ministerie.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BI0958, Eerste aanleg - meervoudig, 02/800375-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte heeft zijn ex-vrouw gedood door haar met een mes in haar buik en borst te steken en haar keel door te snijden. Gelet op de eerste verklaringen van verdachte en de omstandigheden van het geval acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte na kalm beraad en rustig overleg zijn ex...
 • LJN BI1410, Eerste aanleg - meervoudig, 800375-08 [P]
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte heeft zijn ex-vrouw gedood door haar met een mes in haar buik en borst te steken en haar keel door te snijden. Gelet op de eerste verklaringen van verdachte en de omstandigheden van het geval acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte na kalm beraad en rustig overleg zijn ex...
 • LJN AZ0945, Hoger beroep, VI 08-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gelet op de tekst van artikel 15, vijfde lid, Sr kan in geval van een aaneensluitende vrijheidsbeneming uit hoofde van verschillende veroordelingen -voordat alle straffen zijn geëxecuteerd- niet worden gezegd dat de opgelegde vrijheidsstraf waarop de vordering is gestoeld reeds is geëxecuteerd. De vordering in de onderhavige zaak is derhalve tijdig ingediend...
 • LJN BI4014, Eerste aanleg - meervoudig, 99-000014-13 / 13/437128-08 en 13/430430-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Afwijzing vordering uitstel/achterwege blijven van de voorwaardelijke invrijheidstelling (art. 15d Sr).
 • LJN AT9564, Kort geding, 127560
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De vraag die in dit kort geding beantwoord dient te worden is of de Staat gehouden is eiser, die zich als tbs-passant in een penitentiaire inrichting bevindt, op korte termijn in een tbs-kliniek te plaatsen, dan wel - bij gebreke daarvan - eiser onmiddellijk in vrijheid te stellen. De voorzieningenrechter...
 • LJN BD6790, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800484-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Invoer cocaïne; toepassing Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet VI). Wetgever heeft beoogd na invoering van de Wet VI op dezelfde netto straf uit te komen. maar deze wetswijziging heeft echter tot gevolg dat in een groot aantal gevallen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die op of na 1 juli...
 • LJN BG2533, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850685-07; 04/850911-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte heeft zich gedurende een lange periode op ruime schaal schuldig gemaakt aan vermogenscriminaliteit, met name flessentrekkerij, verduistering en gewoontewitwassen, waarvoor hij door de rechtbank is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden met aftrek van de tijd in voorarrest. Verdachte heeft een groot aantal mensen financieel gedupeerd...
 • LJN AF2584, Raadkamer, 1
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor de behandeling van een wrakingsverzoek BESLISSING gegeven op het op 12 december 2002 ter griffie van het gerechtshof ingekomen schriftelijk en ter zitting van bovengenoemde meervoudige kamer van 19 december 2002 toegelichte verzoek, ingediend door mr...
 • LJN BH6016, Hoger beroep, 24-001739-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte heeft proefritten in auto's gemaakt en die auto's vervolgens niet teruggebracht naar de garage. Hij heeft uit twee van die auto's autostoelen gesloopt en aan derden verkocht. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan oplichting en diefstal. Voorts heeft hij zich kort gezegd schuldig gemaakt aan flessentrekkerij door in hotels eet...
 • LJN AZ1215, Eerste aanleg - meervoudig, 630240-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Het verzoekschrift is gericht op de omzetting van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde jeugddetentie in gevangenisstraf van gelijke duur. Verzoeker wenst het restant van zijn straf te ondergaan in de Penitentiaire Inrichting Lelystad, waar hij thans verblijft, en deel te nemen aan het penitentiair programma in deze inrichting...
 • LJN BD6788, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800506-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Invoer cocaïne; medeplegen; toepassing Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet VI). Wetgever heeft beoogd na invoering van de Wet VI op dezelfde netto straf uit te komen. maar deze wetswijziging heeft echter tot gevolg dat in een groot aantal gevallen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die op of...
 • LJN BD6789, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800505-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Invoer cocaïne; medeplegen; toepassing Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet VI). Wetgever heeft beoogd na invoering van de Wet VI op dezelfde netto straf uit te komen. maar deze wetswijziging heeft echter tot gevolg dat in een groot aantal gevallen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die op of...
 • LJN BB5060, Hoger beroep, VI 3/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Deels toewijzen van de vordering tot achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling. Niet gebleken van een zodanig ernstige schending dat dit tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie dient te leiden. Bij het vaststellen van de duur van het achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling...
 • LJN BD8969, Hoger beroep, 20-000380-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  282a Sr. Veroordeling wegens medeplegen van gijzeling. Voor bewezenverklaring van het medeplegen van de gewelddadige gedragingen als ten laste gelegd is niet vereist dat verdachte op de hoogte is geweest van de precieze gedragingen van zijn mededaders.
 • LJN BH1269, Hoger beroep, 20-004827-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs. Verweer verdediging dat sprake was van een huiszoeking door het hof verworpen, omdat er geen sprake is geweest van stelselmatig en gericht onderzoek naar de aanwezigheid van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen door de politie - ook al is daartoe een kastdeur geopend ...
 •