Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 410a
1
Ingeval hoger beroep openstaat en is ingesteld tegen een vonnis betreffende uitsluitend een of meer overtredingen of misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van niet meer dan vier jaren is gesteld, waarbij geen andere straf of maatregel is opgelegd dan een geldboete tot een maximum - of, wanneer bij het vonnis twee of meer geldboetes werden opgelegd, geldboetes tot een gezamenlijk maximum - van € 500, wordt het ingestelde hoger beroep slechts ter terechtzitting aanhangig gemaakt en behandeld indien zulks naar het oordeel van de voorzitter in het belang van een goede rechtsbedeling is vereist.
2
De behandeling ter terechtzitting van een ingesteld hoger beroep tegen een bij verstek gewezen vonnis van de rechtbank, niet zijnde de kantonrechter, is in ieder geval in het belang van een goede rechtsbedeling vereist indien de dagvaarding of oproeping om op de terechtzitting in eerste aanleg te verschijnen of de aanzegging of oproeping voor de nadere terechtzitting aan de verdachte niet in persoon is gedaan of betekend en zich geen andere omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting of van de nadere terechtzitting de verdachte tevoren bekend was. De vorige zin is niet van toepassing indien sprake is van een betekening op de voet van artikel 257f, eerste lid, laatste volzin.
3
Indien de voorzitter op grond van de ingediende schriftuur en de stukken van het geding, waaronder het verkorte vonnis of de aantekening van het vonnis, oordeelt dat in het belang van een goede rechtsbedeling behandeling in hoger beroep vereist is, beveelt deze dat de zaak op de voet van artikel 412 in hoger beroep ter terechtzitting aanhangig wordt gemaakt.
4
In het andere geval beslist de voorzitter bij een met redenen omklede beschikking dat het hoger beroep buiten behandeling wordt gelaten. Deze beschikking geldt als een beslissing op het rechtsmiddel als bedoeld in artikel 557, eerste lid.
5
Indien de verdachte ingevolge artikel 408a in de zaak is opgeroepen om tegen een bepaalde datum ter terechtzitting te verschijnen geldt de oproeping als ingetrokken door de in het vierde lid bedoelde beschikking.
6
Een beschikking als bedoeld in het derde en vierde lid wordt aan de verdachte betekend.
7
In het geval, bedoeld in het vierde lid, staat tegen het vonnis waarop de beschikking van de voorzitter betrekking heeft, geen beroep in cassatie open.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO7435, Hoger beroep, 2200358503
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging, zoals in de bewezenverklaring nader omschreven, door samen met anderen meermalen met vuurwapens te schieten. Het schietincident vond plaats aan en op de openbare weg in de directe omgeving van een uitgaansgelegenheid, waar andere mensen aanwezig waren...
 • LJN AY9924, Hoger beroep, 2200754605
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Tussenarrest inzake AIVD-tolk.
 • LJN BI1768, Hoger beroep, 24-000424-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  OvJ niet-ontvankelijk verklaart in het ingestelde hoger beroep op grond van te late indiening van appelschriftuur. De advocaat-generaal heeft geen rechtvaardiging voor de te late indiening aangevoerd en het belang van het ingestelde beroep prevaleert in casu niet boven het belang van sanctionering van het verzuim.
 • LJN BG6129, Hoger beroep, 21-000754-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Officier van justitie is niet ontvankelijk in het hoger beroep. Er is geen appelschriftuur overeenkomstig de wet ingediend. De vraag of het belang van het appel in de onderhavige zaken, ook maatschappelijk bezien, van groter belang is dan de (scherpe) sanctionering van de tekortkoming beantwoordt het hof ontkennend...
 • LJN BG1924, Hoger beroep, 21-001890-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Naar het oordeel van het hof is er in deze zaak sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat (opnieuw) voeging van de tapverslagen moet worden toegestaan en de vordering van de advocaat-generaal moet worden toegewezen. Deze omstandigheden zijn: -de gevoerde telefoongesprekken betreffen geen gesprekken tussen verdachte en zijn raadsman...
 • LJN BA0852, Hoger beroep, 2200433706
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Tussenarrest in de strafzaak tegen A.K., die - in het kort - primair oorlogsmisdrijven en subsidiair wapenhandel in Liberia ten laste is gelegd. Toewijzing van een aantal getuigen en schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte.
 • LJN BB7088, Cassatie, 02971/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Appelschriftuur ex art 410 Sv. Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat ingevolge art. 410 Sv een appelschriftuur de grieven tegen het vonnis in 1e aanleg dient te bevatten. Nadere materiële eisen waaraan die schriftuur dient te voldoen, worden in die bepaling niet gesteld. In...
 • LJN BI0507, Hoger beroep, 21-002973-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  In deze zaak is tenlastegelegd het zonder vergunning in werking hebben van een inrichting voor het opslaan van afvalstoffen, bestaande uit (natte) aardappeltarragrond, afkomstig uit het proces van aardappelverwerking van een fritesfabriek, het lozen van vocht afkomstig van natte aardappeltarragrond in...
 • LJN AZ5505, Cassatie, 01839/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie. Ingevolge art. 449.1 jo. art. 407.1 Sv kan het hoger beroep slechts tegen het vonnis in zijn geheel worden ingesteld. Alleen indien aan verdachte cumulatief strafbare feiten zijn tenlastegelegd, kan ingevolge art. 407.2 Sv het hoger beroep tot een of meer van die gevoegde zaken worden beperkt...
 • LJN BG6375, Hoger beroep, 21-000845-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De officier van justitie is niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep wegens het niet tijdig en het niet op een juiste wijze indienen van het appelschriftuur. Ten overvloede overweegt het hof dat het openbaar ministerie, gelet op de eis van de advocaat-generaal, geen belang meer heeft bij het hoger beroep en zodoende langs die weg ook niet...
 • LJN BG6131, Hoger beroep, 21-000755-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Officier van justitie is niet ontvankelijk in het hoger beroep. Er is geen appelschriftuur overeenkomstig de wet ingediend. De vraag of het belang van het appel in de onderhavige zaken, ook maatschappelijk bezien, van groter belang is dan de (scherpe) sanctionering van de tekortkoming beantwoordt het hof ontkennend...
 • LJN BG6126, Hoger beroep, 21-000756-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Officier van justitie is niet ontvankelijk in het hoger beroep. Er is geen appelschriftuur overeenkomstig de wet ingediend. De vraag of het belang van het appel in de onderhavige zaken, ook maatschappelijk bezien, van groter belang is dan de (scherpe) sanctionering van de tekortkoming beantwoordt het hof ontkennend...
 •