Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 450
1
Het aanwenden van de rechtsmiddelen, bedoeld in artikel 449, kan ook geschieden door tussenkomst van:
a
een advocaat, indien deze verklaart daartoe door degene die het rechtsmiddel aanwendt, bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd;
b
een vertegenwoordiger die daartoe persoonlijk, door degene die het rechtsmiddel aanwendt, bij bijzondere volmacht schriftelijk is gemachtigd.
2
Indien de overeenkomstig het eerste lid gemachtigde hoger beroep tegen de einduitspraak instelt, brengt de machtiging tevens mede dat de gemachtigde de oproeping van de verdachte voor de terechtzitting in hoger beroep in ontvangst neemt.
3
Aan een schriftelijke bijzondere volmacht, verleend aan een medewerker ter griffie, tot het voor de verdachte aanwenden van het rechtsmiddel wordt slechts gevolg gegeven indien de verdachte daarbij instemt met het door deze medewerker ter griffie van het gerecht waar het rechtsmiddel wordt ingesteld voor de verdachte aanstonds in ontvangst nemen van de uitreiking van de oproeping. De verdachte geeft een adres op voor de ontvangst van een afschrift van de dagvaarding.
4
De uitreiking van de oproeping aan de gemachtigde geldt als een uitreiking in persoon aan de verdachte. Een afschrift van de dagvaarding wordt als gewone brief over de post aan het door of namens de verdachte daartoe opgegeven adres toegezonden.
5
Indien de in het eerste lid bedoelde gemachtigde weigert de oproeping in ontvangst te nemen, wordt deze niettemin geacht op het tijdstip van aanbieding te zijn uitgereikt. Van de weigering wordt aantekening gemaakt in de akte van uitreiking.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BD4869, Hoger beroep, 24-001082-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Het hof stelt vast dat de akte om hoger beroep in te stellen niet binnen de wettelijke termijn is opgemaakt. Het hof ziet evenwel geen aanleiding te oordelen dat het hoger beroep te laat is ingesteld en verdachte mitsdien niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Daartoe wordt overwogen, dat uit het...
 • LJN BG5562, Cassatie, 07/10229
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Omvang volmacht. Het Hof heeft verdachte niet-ontvankelijk verklaard in hb (dat door zijn moeder is ingesteld) omdat in de door verdachte aan zijn moeder afgegeven algemene volmacht niet is aangegeven dat een rechtsmiddel wordt aangewend tegen een vonnis dat tegen de volmachtgever is gewezen. HR: De bestreden beslissing is ontoereikend gemotiveerd...
 • LJN AP0534, Verzet, AWB 03/59408
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verzet / volmacht. De rechtbank heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat niet voldaan is aan een formeel ontvankelijkheidsvereiste ex artikel 70, eerste lid, Vw 2000 dat naar zijn aard een uniforme en strikte toepassing vergt opdat geen afbreuk wordt gedaan aan de gelijkheid wat betreft de toegang tot de rechter...
 • LJN BI1156, Hoger beroep, 24-000268-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De raadsman van verdachte heeft de griffier per fax verzocht om hoger beroep in te stellen en hem de akte te doen toekomen. Verdachte wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep, nu dat niet op de voorgeschreven wijze is ingesteld.
 • LJN BC5971, Cassatie, 00816/07 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Ontvankelijkheid hoger beroep. Verplichting mededeling griffier. Het Hof had moeten doen blijken te hebben onderzocht of de griffier die de akte rechtsmiddel heeft opgemaakt aan de comparant (administrateur van de verdachte rechtspersoon) mededeling heeft gedaan van het vereiste van een bijzondere schriftelijke volmacht...
 •