Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene bijstandswet

 

Artikel 14f
1
Het besluit waarbij een boete is opgelegd levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De titel heeft mede betrekking op de rente en kosten, bedoeld in het zevende lid.
2
Indien degene aan wie een boete is opgelegd algemene bijstand of een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet inkomensvoorziening kunstenaars ontvangt, wordt het besluit waarbij de boete is opgelegd tenuitvoergelegd door verrekening met die bijstand of uitkering.
3
Indien degene aan wie een boete is opgelegd inmiddels bijstand of uitkering als bedoeld in het tweede lid ontvangt van een andere gemeente dan de gemeente die de boete heeft opgelegd, betaalt die andere gemeente het bedrag van die boete, zonder dat daarvoor een machtiging nodig is van de belanghebbende, op haar verzoek aan de gemeente die de boete heeft opgelegd.
4
Indien degene aan wie een boete is opgelegd een uitkering ontvangt op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet of de Wet arbeid en zorg, betaalt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onderscheidenlijk de Sociale verzekeringsbank het bedrag van die boete, zonder dat daarvoor diens machtiging nodig is op haar verzoek aan de gemeente die de boete heeft opgelegd.
5
Indien degene aan wie een boete is opgelegd geen bijstand of uitkering als bedoeld in het tweede of vierde lid ontvangt of meer ontvangt, dan wel ten aanzien van zodanige uitkering toepassing van het derde en vierde lid niet mogelijk is, wordt het besluit waarbij de boete is opgelegd bij gebreke van tijdige betaling met toepassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op zijn kosten betekend en tenuitvoergelegd.
6
De tenuitvoerlegging van een besluit waarbij een boete is opgelegd vindt plaats met toepassing van het tweede, derde of vierde lid, dan wel van het vijfde lid, dan wel van het tweede, derde of vierde lid in combinatie met het vijfde lid.
7
Bij gebreke van tijdige betaling wordt de verschuldigde boete verhoogd met de wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten.
8
De betekening en tenuitvoerlegging ingevolge het vijfde lid kan geschieden door de deurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet. Artikel 256 van die wet is van overeenkomstige toepassing.
9
Op het executoriaal beslag ingevolge dit artikel door burgemeester en wethouders op loon, sociale uitkeringen of andere periodieke betalingen, welke derden verschuldigd zijn of worden aan degene aan wie een boete is opgelegd, zijn de artikelen 479b tot en met 479g, behoudens artikel 479e, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing. De in artikel 479g aan de raad voor de kinderbescherming toegekende bevoegdheid komt gelijkelijk toe aan burgemeester en wethouders.
10
De tenuitvoerlegging van een besluit met toepassing van dit artikel geschiedt zodanig dat de belanghebbende blijft beschikken over een inkomen gelijk aan de beslagvrije voet bedoeld in de artikelen 475c en 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
11
Het tiende lid geldt niet zolang de belanghebbende zijn verplichting bedoeld in artikel 14a, vijfde lid, niet of niet behoorlijk nakomt.
? 4 [Vervallen per 01-01-2004]


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ4945, Hoger beroep, 05/5893 WWB, 05/6146 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  05-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Korting op bijstandsuitkering wegens niet aanvaarden arbeid. Herziening en terugvordering bijstandsuitkering. Onvolledig mededeling gedaan omtrent arbeid en inkomsten.
 • LJN AZ9650, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/5371
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  31-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verweerder heeft de bijstand van eiseres verlaagd met 20 % gedurende een maand wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid omdat eiseres haar recht op een uitkering ingevolge de WW niet geldend gemaakt heeft. De duur en de ingangsdatum van de maatregel heeft verweerder gebaseerd op het Besluit...
 • LJN AU7297, Hoger beroep, 04/1237 NABW + 05/1782 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  29-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Opleggen maatregel vanwege het niet nakomen van verplichtingen. Niet aanvaarden van passende arbeid. Verwijtbaar gedrag.
 • LJN BB4383, Hoger beroep, 06/3215 WWB + 06/4632 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  25-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Opleggen maatregel inzake de WWB. Onvoldoende betoond besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.
 • LJN AE3731, Hoger beroep, 00/2281 NABW, 00/2307 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  21-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  00/2281 NABW 00/2307 NABW U I T S P R A A K in het geding tussen: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Gravenhage, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Appellant heeft op bij beroepschrift aangegeven gronden hoger beroep ingesteld tegen een door de rechtbank 's...
 • LJN AX3817, Hoger beroep, 05/195 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  16-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Niet woonachtig in gemeente.
 • LJN AX8589, Hoger beroep, 05/2523 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  09-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bijstand betrokkene verlaagd met 100% voor de duur van één maand op de grond dat betrokkene niet is verschenen op de oproep. Zwaarte van de opgelegde maatregel.
 • LJN BA5910, Hoger beroep, 06/3201 WWB, 07/117 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  15-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Reikwijdte inlichtingenverplichting bij aanvraag om bijstand; meldingsplicht inzake overboeking naar een bankrekening van een familielid in het buitenland 3 maanden vóór aanvraag?
 • LJN BA7551, Hoger beroep, 06/2715 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen. Onvoldoende solliciteren. Geen grond voor het oordeel dat de ernst van de verweten gedraging niet in een redelijke verhouding staat tot de zwaarte van de opgelegde maatregel.
 • LJN AS5186, Hoger beroep, 03/1773 NABW + 03/1775 NABW + 03/2922 NABW + 03/5565 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  25-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verschillende aanvragen voor bijzondere bijstand, terwijl betrokkene beschikt over de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.
 • LJN AZ1554, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/3066 WWB en AWB 05/5689 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aan eiser en zijn echtgenote is een maatregel opgelegd van 20% gedurende één maand wegens onttrekking aan de arbeidsbemiddeling en de arbeidsinschakeling door te laat terug te keren van vakantie in het buitenland. De rechtbank verklaart het beroep inzake de langdurigheidstoeslag ongegrond; (...) verklaart...
 •