Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene bijstandswet

 

Artikel 14
1
Indien de belanghebbende blijk heeft gegeven van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, dan wel in de periode voorafgaand aan de bijstandsaanvraag of nadien onvoldoende heeft meegewerkt aan het verkrijgen of behouden van arbeid in dienstbetrekking, de verplichting, bedoeld in artikel 65, eerste lid, of de artikelen 28, tweede lid, en 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet binnen de door burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk de Centrale organisatie werk en inkomen daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen, dan wel een verplichting als bedoeld in artikel 8, zesde lid, onderdeel b, artikel 65, tweede of derde lid, artikel 70, vierde lid, of een op grond van hoofdstuk VIII aan de bijstand verbonden verplichting niet of niet behoorlijk is nagekomen, weigeren burgemeester en wethouders de bijstand tijdelijk geheel of gedeeltelijk.
2
Een maatregel als bedoeld in het eerste lid wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de belanghebbende de gedraging verweten kan worden en de omstandigheden waarin hij verkeert. Van het opleggen van een maatregel wordt in elk geval afgezien, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.
3
Indien het niet tijdig nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 65, eerste lid, of de artikelen 28, tweede lid, en 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van bijstand, kunnen burgemeester en wethouders afzien van het opleggen van een maatregel als bedoeld in het eerste lid en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing ter zake van het niet tijdig nakomen van de verplichting, tenzij het niet tijdig nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige waarschuwing is gegeven.
4
Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kunnen burgemeester en wethouders besluiten af te zien van het opleggen van een maatregel als bedoeld in het eerste lid.
5
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot het eerste en het tweede lid nadere regels worden gesteld.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ4945, Hoger beroep, 05/5893 WWB, 05/6146 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  05-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Korting op bijstandsuitkering wegens niet aanvaarden arbeid. Herziening en terugvordering bijstandsuitkering. Onvolledig mededeling gedaan omtrent arbeid en inkomsten.
 • LJN AZ9650, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/5371
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  31-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verweerder heeft de bijstand van eiseres verlaagd met 20 % gedurende een maand wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid omdat eiseres haar recht op een uitkering ingevolge de WW niet geldend gemaakt heeft. De duur en de ingangsdatum van de maatregel heeft verweerder gebaseerd op het Besluit...
 • LJN AU7297, Hoger beroep, 04/1237 NABW + 05/1782 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  29-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Opleggen maatregel vanwege het niet nakomen van verplichtingen. Niet aanvaarden van passende arbeid. Verwijtbaar gedrag.
 • LJN BB4383, Hoger beroep, 06/3215 WWB + 06/4632 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  25-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Opleggen maatregel inzake de WWB. Onvoldoende betoond besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.
 • LJN AE3731, Hoger beroep, 00/2281 NABW, 00/2307 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  21-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  00/2281 NABW 00/2307 NABW U I T S P R A A K in het geding tussen: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Gravenhage, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Appellant heeft op bij beroepschrift aangegeven gronden hoger beroep ingesteld tegen een door de rechtbank 's...
 • LJN AX3817, Hoger beroep, 05/195 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  16-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Niet woonachtig in gemeente.
 • LJN AX8589, Hoger beroep, 05/2523 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  09-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bijstand betrokkene verlaagd met 100% voor de duur van één maand op de grond dat betrokkene niet is verschenen op de oproep. Zwaarte van de opgelegde maatregel.
 • LJN BA5910, Hoger beroep, 06/3201 WWB, 07/117 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  15-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Reikwijdte inlichtingenverplichting bij aanvraag om bijstand; meldingsplicht inzake overboeking naar een bankrekening van een familielid in het buitenland 3 maanden vóór aanvraag?
 • LJN BA7551, Hoger beroep, 06/2715 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen. Onvoldoende solliciteren. Geen grond voor het oordeel dat de ernst van de verweten gedraging niet in een redelijke verhouding staat tot de zwaarte van de opgelegde maatregel.
 • LJN AS5186, Hoger beroep, 03/1773 NABW + 03/1775 NABW + 03/2922 NABW + 03/5565 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  25-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verschillende aanvragen voor bijzondere bijstand, terwijl betrokkene beschikt over de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.
 • LJN AZ1554, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/3066 WWB en AWB 05/5689 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aan eiser en zijn echtgenote is een maatregel opgelegd van 20% gedurende één maand wegens onttrekking aan de arbeidsbemiddeling en de arbeidsinschakeling door te laat terug te keren van vakantie in het buitenland. De rechtbank verklaart het beroep inzake de langdurigheidstoeslag ongegrond; (...) verklaart...
 •