Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

Artikel 19
1
In de gevallen waarin de belastingwet voldoening van in een tijdvak verschuldigd geworden of afdracht van in een tijdvak ingehouden belasting op aangifte voorschrijft, is de belastingplichtige, onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, gehouden de belasting binnen één maand na het einde van dat tijdvak overeenkomstig de aangifte aan de ontvanger te betalen.
2
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld:
a
met betrekking tot het tijdvak waarover de belasting moet worden betaald, waarbij tevens regels kunnen worden gesteld volgens welke in de loop van dat tijdvak één of meer voorlopige betalingen moeten worden gedaan;
b
krachtens welke door de inspecteur aan de belastingplichtige, onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, uitstel wordt verleend voor de voldoening van in een tijdvak verschuldigd geworden belasting of de afdracht van in een tijdvak ingehouden belasting, indien met betrekking tot dat tijdvak dan wel een tijdvak dat is geëindigd vóór, tegelijk met of minder dan 34 dagen na dat tijdvak een verzoek om teruggaaf van belasting is ingediend.
3
In de niet in het eerste lid bedoelde gevallen waarin de belastingwet voldoening of afdracht van belasting op aangifte voorschrijft, is de belastingplichtige, onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, gehouden de belasting overeenkomstig de aangifte aan de ontvanger te betalen binnen één maand na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan.
4
Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt de in het eerste en in het derde lid genoemde termijn van één maand met de duur van dit uitstel verlengd.
5
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en in het derde lid gestelde termijn van één maand.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4687, Eerste aanleg - meervoudig, 91/0973
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-08-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE eerste meervoudige belastingkamer 21 augustus 1995 nummer 91/0973 UITSPRAAK op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur der directe belastingen, betreffende na te noemen aansprakelijkheid. 1. Beschikking en bezwaar 1.1 Bij beschikking van 18 januari...
 • LJN AK3826, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02153
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: I) Is de belanghebbende ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet? II) Kon de belanghebbende aan het niet uitreiken van aangiftebiljetten door de Inspecteur het in rechte te beschermen vertrouwen ontlenen, dat de belanghebbende niet als ondernemer werd aangemerkt...
 • LJN AS6566, Eerste aanleg - meervoudig, 03/03570
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 36 van de Invorderingswet 1990. In geschil is of aan de zgn. meldingsplicht is voldaan. De bewijslast ligt op belanghebbende. Daarin slaagt hij niet. Toch een vermindering van de aansprakelijkstelling omdat de ontvanger in beroep heeft verklaard dat een telefoongesprek...
 • LJN AU1345, Eerste aanleg - meervoudig, 03/04196
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 36 Invorderingswet 1990. Niet voldaan aan mededelingsplicht van art. 36, tweede lid. Belanghebbende kan niet worden toegelaten tot weerlegging van het vermoeden dat niet betaling van de belasting door ‘zijn’ BV aan hem te wijten is. Vertrouwensbeginsel. Het Hof vermindert het bedrag van de aansprakelijkstelling.
 • LJN AU1643, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00923
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vaststaat dat de facturen inzake de inventaris, gedagtekend 30 mei 2001, door verkopers ten kantore van de notaris op 31 mei 2001 aan belanghebbende zijn uitgereikt. Gezien het vorenstaande bestaat dan recht op aftrek van in rekening gebrachte omzetbelasting in het tijdvak van aangifte waarin 31 mei 2001 valt...
 • LJN AU6836, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01682
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 36 Invorderingswet 1990). X is als bestuurder van een BV aansprakelijk gesteld voor een belastingschuld van die BV. X heeft de betalingsonmacht niet tijdig gemeld. De ontvanger heeft het zorgvuldigheidsbeginsel niet geschonden. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel en op het verbod van willekeur faalt.
 • LJN AW5373, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00701
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende is als bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor de door de vennootschap niet afgedragen loonbelasting
 • LJN AZ2200, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00014
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Invordering. Aansprakelijkstelling bestuurder is terecht nu tijdige melding betalingsonmacht achterwege is gebleven.
 • LJN AZ5226, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4716 OB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bestuurdersaansprakelijkheid. Tijdige melding van betalingsonmacht van BV niet aannemelijk gemaakt. Middellijk bestuurder is aansprakelijk voor de handelwijze van de gemachtigde van de BV.
 • LJN AZ8550, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/1432
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Invordering. Aansprakelijkstelling is niet terecht, aangezien sprake is van een tijdige melding van betalingsonmacht en geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
 • LJN BA1718, Cassatie, 42857
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 36, leden 2 en 4, Invorderingswet 1990. Aan zieke bestuurder te wijten dat B.V. niet aan de verplichting tot melding van betalingsonmacht heeft voldaan?
 • LJN BA2605, Eerste aanleg - meervoudig, BK 876/04 Aansprakelijkstelling
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of belanghebbende aansprakelijk kan worden gesteld voor de door A onbetaald gelaten loonbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 1997 en 1998.
 • LJN BB0703, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01815
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Invordering. Geen tijdige melding betalingsonmacht door bestuurder.
 • LJN BB6615, Eerste aanleg - meervoudig, 07/2000
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De ontvanger kan zich er - ondanks het ontbreken van een melding betalingsonmacht - niet op beroepen dat hij niet op de hoogte was van de betalingsproblemen bij de BV gezien het feit dat vele malen een dwangbevel aan eiser is betekend door de belastingdeurwaarder. Eiser kon in redelijkheid menen dat...
 • LJN BC0849, Eerste aanleg - meervoudig, 07/1568
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Het enkele feit dat eiser formeel bestuurder was van A is onvoldoende om hem een zelfstandig verwijt te maken voor het onbetaald gebleven zijn van de belastingschulden van A. De aansprakelijkstelling van eiser is terecht, maar de boete en de kosten dienen niet door hem voldaan te worden.
 • LJN BC9502, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/7209 IW
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Invorderingswet. Bestuurdersaansprakelijkheid. Geen (tijdige) melding betalingsonmacht. De bestuurders worden niet toegelaten tot weerlegging van het vermoeden dat de niet-betaling aan hen is te wijten zodat zij terecht aansprakelijk is gesteld voor het niet betaalde gedeelte van de naheffingsaanslag omzetbelasting
 • LJN BD1286, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01929
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting. Naheffing bij uitzendbureau terecht omdat verschuldigde omzetbelasting niet is voldaan.
 • LJN BD3364, Eerste aanleg - meervoudig, 07/6518
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aansprakelijkheid. Het financiele beleid is een zaak van het gehele bestuur van een vennootschap en de bestuurders zijn daar collectief verantwoordelijk voor. Niet aannemelijk is geworden dat eiser, door omstandigheden buiten zijn wil, hij in de onmogelijkheid verkeerde op een en ander invloed uit te oefenen...
 • LJN BG5066, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/17
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende is als formeel bestuurder van de vennootschap aansprakelijk gesteld voor de niet-betaalde omzetbelasting. De rechtbank is van oordeel dat de vennootschap niet op de juiste wijze heeft voldaan aan haar meldingsplicht met betrekking tot de betalingsonmacht. Daarnaast heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat dit niet aan hem te wijten is...
 • LJN BG5281, Hoger beroep, BK 146/07 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de ontvanger belanghebbende terecht aansprakelijk heeft gesteld.
 • LJN BG9054, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB06/1776
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de ontvanger eiser aansprakelijk heeft gesteld.
 • LJN BI8570, Eerste aanleg - meervoudig, 08/3281
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aansprakelijkstelling. Eiser verkeerde niet in een situatie van betalingsonmacht nu hij recht had op teruggaven omzetbelasting.
 • LJN BJ2857, Hoger beroep, BK-08/00276
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  In hoger beroep is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbenden terecht aansprakelijk zijn gesteld, welke vraag van de zijde van belanghebbenden ontkennend en van de zijde van de Ontvanger bevestigend wordt beantwoord. Uit de vastgestelde feiten en omstandigheden leidt het Hof af dat de Ontvanger...
 • LJN BJ5185, Hoger beroep, BK-08/00042
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Belanghebbende is terecht aansprakelijk gesteld voor door de BV niet betaalde naheffingsaanslagen omzet- en loonbelasting. Zij was als bestuurder verantwoordelijk voor de administratieve en organisatorische gang van zaken en bleef na mei 2001 verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. De volgens de aangiften verschuldigde bedragen zijn niet betaald...
 • LJN BJ7858, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/1937
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven belastingschulden B.V. omdat niet aannemelijk is gemaakt dat betalingsonmacht tijdig is gemeld. Bedrag aansprakelijkstelling wordt door rechtbank verminderd met daarin begrepen bedragen van boeten en vervolgingskosten.
 •