Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Beroepswet

 

Artikel 18
1
Een belanghebbende en het bestuursorgaan kunnen bij de Centrale Raad van Beroep hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht en tegen een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank als bedoeld in artikel 8:86 van die wet, inzake:
a
een besluit of een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig of een dienstplichtige als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Kaderwet dienstplicht als zodanig, hun nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden belanghebbende zijn, en
b
een besluit, genomen op grond van een wettelijk voorschrift dat is opgenomen in de bijlage die bij deze wet behoort.
2
Geen hoger beroep kan worden ingesteld tegen:
a
een uitspraak van de rechtbank na toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht,
b
een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in artikel 8:54a van die wet,
c
een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van die wet,
d
een uitspraak van de voorzieningenrechter als bedoeld in artikel 8:84, tweede lid, van die wet, en
e
een uitspraak van de voorzieningenrechter als bedoeld in artikel 8:75a, eerste lid, in verband met artikel 8:84, vierde lid, van die wet.
3
Tegen andere beslissingen van de rechtbank onderscheidenlijk de voorzieningenrechter kan slechts tegelijkertijd met het hoger beroep tegen de in het eerste lid bedoelde uitspraak hoger beroep worden ingesteld.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AW5257, Hoger beroep, 05/685 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Directeur van ISWI niet bevoegd is tot het instellen van hoger beroep. Hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.
 • LJN BB3332, Verzet, 05/4413 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  28-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen machtiging. Appellant wordt geacht voor zichzelf beroep te hebben ingesteld. Appelant is geen belanghebbende.
 • LJN AR5533, Hoger beroep, 03/4234 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bevoegdheidsgebrek.
 • LJN AF5191, Hoger beroep, 02/6039 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Mandatering van de bevoegdheid tot instellen hoger beroep in bijstandszaken aan een gemeenteambtenaar is niet toegestaan. Uit de tekst en de totstandkomingsgeschiedenis van art. 120.2 Abw volgt dat aan het instellen van beroep een besluit van het College zèlf ten grondslag dient te liggen. Mandatering van die bevoegdheid ...
 • LJN AZ4462, Hoger beroep, 06/1529 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen schriftelijke machtiging. Appellant wordt geacht voor zichzelf hoger beroep te hebben ingesteld. Appellant is echter geen belanghebbende, derhalve niet-ontvankelijk.
 • LJN AF4874, Hoger beroep, 00/2339 IOAZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  E N K E L V O U D I G E K A M E R 00/2339 IOAZ U I T S P R A A K met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede, appellant, en A, wonende te B, gedaagde...
 • LJN AT4858, Hoger beroep, 04/695 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  21-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Terugvordering betaling aan wethouder. Raad niet bevoegd en doorzending naar Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • LJN AE5639, Hoger beroep, 01/5120 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  23-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  1. Besluit bestuursorgaan tot instellen (hoger) beroep moet zijn genomen vóór het verstrijken van de daarvoor geldende termijn. 2. Art. 120.2 Abw geldt tevens voor besluiten tot instellen van hoger beroep. Hoger beroep ingesteld door de chef Beroep van de Concernafdeling Juridische Zaken van de Sociale dienst Amsterdam namens appellant...
 • LJN AR4684, Hoger beroep, 02/2243 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat het beroepschrift was ingediend door iemand die daar onbevoegd voor was. Het bevoegdheidsgebrek was niet met terugwerkende kracht te herstellen.
 • LJN BD9791, Hoger beroep, 00/4851 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Beroep ingesteld door de manager team voorzieningen. Het bestuursorgaan heeft geen besluit tot het instellen van hoger beroep genomen. Niet-ontvankelijkverklaring.
 • LJN BI5921, Verzet, 08/6741 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Appellant heeft gesteld dat hij als belanghebbende moet worden aangemerkt, nu de zaak handelt over een toezegging die hij in zijn toenmalige functie van gemeentesecretaris aan belanghebbende heeft gedaan en de rechtbank ten onrechte heeft geconcludeerd dat hij niet namens het college heeft gesproken...
 •