Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gerechtsdeurwaarderswet

 

Artikel 19
1
De gerechtsdeurwaarder is verplicht bij een bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht een of meer bijzondere rekeningen aan te houden op zijn naam met vermelding van zijn hoedanigheid, die uitsluitend bestemd zijn voor gelden, die hij in verband met zijn werkzaamheden als zodanig ten behoeve van derden onder zich neemt. Gelden die aan de gerechtsdeurwaarder in verband met zijn werkzaamheden als zodanig ten behoeve van derden worden toevertrouwd, moeten op die rekening worden gestort. De bovenbedoelde kredietinstelling voegt de over de gelden gekweekte rente toe aan het saldo van de bijzondere rekening. Indien deze gelden abusievelijk op een andere rekening van de gerechtsdeurwaarder zijn gestort of indien ten onrechte gelden op de bijzondere rekening zijn gestort, is de gerechtsdeurwaarder verplicht deze onverwijld op de juiste rekening te storten. Hetzelfde geldt indien de gelden rechtstreeks in handen van de gerechtsdeurwaarder zijn gesteld. Indien meer gerechtsdeurwaarders in een maatschap samenwerken, kan de bijzondere rekening ten name van die gerechtsdeurwaarders tezamen, de maatschap of de vennootschap worden gesteld. De gerechtsdeurwaarder vermeldt het nummer van de bijzondere rekening op zijn briefpapier.
2
De gerechtsdeurwaarder is bij uitsluiting bevoegd tot het beheer en de beschikking over de bijzondere rekening. De gerechtsdeurwaarder kan met een rechthebbende overeenkomen om zijn aandeel in het saldo van de bijzondere rekening periodiek uit te keren. Hij kan aan een onder zijn verantwoordelijkheid werkzame persoon volmacht verlenen. Ten laste van deze rekening mag hij slechts betalingen doen in opdracht van een rechthebbende.
3
Het vorderingsrecht voortvloeiende uit de bijzondere rekening behoort toe aan de gezamenlijke rechthebbenden. Het aandeel van iedere rechthebbende wordt berekend naar evenredigheid van het bedrag dat te zijnen behoeve op de bijzondere rekening is gestort. De gerechtsdeurwaarder of, indien het een gezamenlijke rekening als bedoeld in het eerste lid, zesde volzin betreft, iedere gerechtsdeurwaarder, is verplicht een tekort in het saldo van de bijzondere rekening terstond aan te vullen, en hij is ter zake daarvan aansprakelijk, tenzij hij aannemelijk kan maken dat hem ter zake van het ontstaan van het tekort geen verwijt treft.
4
Een rechthebbende heeft voor zover uit de aard van zijn recht niet anders voortvloeit, te allen tijde recht op uitkering van zijn aandeel in het saldo van de bijzondere rekening. Is het saldo van de bijzondere rekening niet toereikend om aan iedere rechthebbende het bedrag van zijn aandeel uit te keren, dan mag de gerechtsdeurwaarder aan de rechthebbende slechts zoveel uitkeren als in verband met de rechten van de andere rechthebbenden mogelijk is. In dat geval wordt het saldo onder de rechthebbenden verdeeld naar evenredigheid van ieders aandeel, met dien verstande dat, indien een gerechtsdeurwaarder zelf rechthebbende is, hem slechts wordt toegedeeld hetgeen overblijft, nadat de andere rechthebbenden het hun toekomende hebben ontvangen.
5
Er kan geen derdenbeslag worden gelegd onder de in het eerste lid bedoelde kredietinstelling op het aandeel van een rechthebbende in de bijzondere rekening. Is onder de gerechtsdeurwaarder derdenbeslag gelegd op het aandeel van een rechthebbende in de bijzondere rekening, dan kan de gerechtsdeurwaarder die overeenkomstig de artikelen 476a en 477 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verklaring heeft gedaan of die is veroordeeld overeenkomstig artikel 477a van dat wetboek, zonder opdracht van de rechthebbende overeenkomstig de verklaring of veroordeling betalen aan de executant.
6
Rechtshandelingen verricht in strijd met de bepalingen van dit artikel zijn vernietigbaar. De vernietigingsgrond kan worden ingeroepen door iedere rechtstreeks belanghebbende. Rechten, door derden te goeder trouw anders dan om niet verkregen op gelden die het voorwerp waren van de vernietigde rechtshandeling, worden geëerbiedigd.
7
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de wijze van berekening en uitkering van de rente van de op de bijzondere rekening gestorte gelden. Beneden een bij de regeling te bepalen bedrag is geen rente verschuldigd.
8
Van de bepalingen van dit artikel en van de in het zevende lid bedoelde regels kan niet worden afgeweken.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ6721, Eerste aanleg - meervoudig, 311279
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  art. 480 lid 3 Rv, regresrecht van Staat op deurwaarder
 • LJN BD2776, Voorlopige voorziening, 383318 / KG ZA 07-2102 AB/PvV
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Conservatoir derdenbeslag op een kwaliteitsrekening van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Dit beslag wordt opgeheven omdat ingevolge artikel 19, vijfde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet een derdenbeslag op een dergelijke bijzondere rekening niet is toegestaan.
 • LJN AT3607, Hoger beroep, 1173/2004 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof is van oordeel dat de gerechtsdeurwaarder er onvoldoende in is geslaagd klager afdoende en tijdig te informeren met betrekking tot zijn bewaringspositie en de afwikkeling van derdengelden, alsmede om klager behoorlijk inzage te verschaffen in de voor klagers taakuitoefening benodige boekhoudkundige bescheiden van de gerechtsdeurwaarder.
 • LJN AY3532, Hoger beroep, 06/0120
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Kandidaat-gerechtsdeurwaarder niet toegelaten tot schuldsaneringsregeling. Niet al het mogelijke gedaan om onttrekkingen van de kwaliteitsrekening door mede-vennoten (verder) te voorkomen. Krediet verhoogd zonder aanvulling kwaliteitsrekening te bedingen. Onverantwoorde privé-opnamen.
 • LJN BA8872, Hoger beroep, 460/07 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Echter, het hof rekent het de gerechtsdeurwaarder zwaar aan dat hij ondanks het bewaringstekort kantoorkosten van zijn kwaliteitsrekening heeft betaald en acht de maatregel van schorsing van de gerechtsdeurwaarder uit zijn ambt voor de duur van één maand passend en geboden.
 • LJN BH7876, Hoger beroep, 200.022.492/01GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De gerechtsdeurwaarder heeft een bedrag van € 700.000 onttrokken aan de kwaliteitsrekening. Als gevolg hiervan is een bewaringstekort ontstaan. Het niet aanzuiveren daarvan is de gerechtsdeurwaarder te verwijten. De maatregel van ontzetting uit het ambt is passend en geboden.
 • LJN AV3047, Hoger beroep, 1063/2005 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De gerechtsdeurwaarder is er onvoldoende in geslaagd het BFT afdoende en tijdig te informeren met betrekking tot zijn bewaringspositie, alsmede om het BFT behoorlijk inzage te verschaffen in de door zijn taakuitoefening benodigde boekhoudkundige bescheiden. Dit valt de gerechtsdeurwaarder aan te rekenen.
 • LJN BC8299, Hoger beroep, 106.011.406/01 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In beginsel rechtvaardigt het laten bestaan van het bewaringstekort de door de kamer opgelegde maatregel. De gerechtsdeurwaarder is immers reeds eerder, in 2005, tuchtrechtelijk berispt vanwege een bewaringstekort. De gerechtsdeurwaarder heeft echter bijzondere omstandigheden aangevoerd, die mede de...
 • LJN AV5217, Hoger beroep, 2000/05 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bewaringstekort. Ontzetting uit het ambt.
 •