Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Grondwet

 

Artikel 23
1
Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4
In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
5
De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6
Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
7
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8
De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU6790, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/1126
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Eiseres heeft verweerder toestemming gevraagd om het risico van betaling van de arbeids-ongeschiktheidsuitkering zelf te dragen, zoals bedoeld in artikel 75 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Verweerder heeft aan eiseres meegedeeld voornoemde aanvraag niet te honoreren omdat de...
 • LJN BA4385, Hoger beroep, 0600132
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  02-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Het geding spitst zich toe op de hieronder weergegeven geschilpunten, welke door de kantonrechter in het nadeel van appellant zijn beantwoord. Is voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een rij-instructeur de toestemming van de CWI noodzakelijk? Is het aan appellant gegeven ontslag kennelijk...
 • LJN AY3706, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200506849/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 7 juli 2004 heeft de raad van de gemeente Amsterdam (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van appellante om opneming van twee Koptische basisscholen in het Plan van scholen basisonderwijs 2005-2007 afgewezen.
 • LJN BA5905, Eerste aanleg - meervoudig, 16/402148-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Voorwaardelijke geldboete van tweemaal € 50,00 met een proeftijd van 2 jaar voor overtreding van artikel 2 eerste lid van de Leerplichtwet 1969, twee keer gepleegd. De vraag, die in dit geding centraal staat is de vraag of De Ruimte voldoet aan de eisen, die aan scholen worden gesteld in de zin van de Leerplichtwet 1969...
 • LJN BG8207, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 08/944
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  De nadere voorwaarden die zijn gesteld aan de nevenwerkzaamheden van de ambtenaar, bestaande uit het verzorgen van opleidingen en trainingen, zijn niet onredelijk. Het risico van schijn van belangenverstrengeling is voldoende reden om het geven van in-company trainingen te verbieden. De voorwaarden worden...
 • LJN BA5889, Eerste aanleg - meervoudig, 16/402149-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Voorwaardelijke geldboete van € 100,00 met een proeftijd van 2 jaar voor overtreding van artikel 2 eerste lid van de Leerplichtwet 1969. De vraag, die in dit geding centraal staat is de vraag of De Ruimte voldoet aan de eisen, die aan scholen worden gesteld in de zin van de Leerplichtwet 1969. Naast...
 • LJN BI8213, Eerste aanleg - meervoudig, 08 / 1073 HUISV N1 A
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Essentie: De gemeente weigert de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen van een school omdat zij stelt geen geld ter beschikking te kunnen stellen. De rechtbank overweegt dat in beginsel aan alle voorwaarden is voldaan voor de stichting van de school. Dit is binnen de budgettaire afweging van de gemeente een zeer zwaarwegend belang...
 •