Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Kernenergiewet

 

Artikel 29a
1
Op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een vergunning krachtens artikel 29 zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.
2
In afwijking van het eerste lid zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer niet van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag om een vergunning krachtens artikel 29:
a
voor het vervoeren, het voorhanden hebben bij opslag in verband met het vervoer, het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen van radioactieve stoffen, dan wel het voorhanden hebben of zich ontdoen van zodanige stoffen die zullen ontstaan tijdens het gebruik van splijtstoffen in een inrichting of uitrusting, ten aanzien waarvan een vergunning krachtens artikel 15, onder b of c, is vereist;
b
voor het bereiden, voorhanden hebben, toepassen of zich ontdoen van radioactieve stoffen in overeenkomstige gevallen als bedoeld in artikel 17, derde lid, met dien verstande dat de in dat lid, onder a, 3°, bedoelde bevoegdheden worden uitgeoefend door Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
c
voor medische toepassingen, indien naar het oordeel van Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het belang van de patiënt onverwijlde toepassing van die stoffen vereist.
3
De artikelen 15c, eerste lid, 16 en 17a zijn van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB0298, Eerste aanleg - meervoudig, E03.94.1333/P80
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-06-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  RAAD VAN STATE No. E03.94.1333/P80. Datum uitspraak: 29 juni 1998. AFDELING BESTUURSRRECHTSPRAAK Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met toepassing van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht, in het geschil tussen: 1. [appellant 1-A]., [appellant 1-B]. en [appellant 1...
 • LJN AO2826, Eerste aanleg - meervoudig, 200205540/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 19 april 1999, kenmerk 150499003T/AVH, hebben verweerders appellante met toepassing van artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 18.7 en artikel 18.8 van de Wet milieubeheer en artikel 83a van de Kernenergiewet gelast om binnen twee maanden na het in werking...
 • LJN AZ1342, Eerste aanleg - meervoudig, 06/437475-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Loonwerker uit Neede veroordeeld tot 2 voorwaardelijke geldboetes van elk € 200,-- wegens overtreding van de Kernenergiewet. Hij heeft niet tijdig de verplichting van het Ministerie van VROM nageleefd om de overtreding op zo kort mogelijk termijn teniet te doen. In deze zaak ging het om een aan een container vastgelaste verstevigingsbuis ...
 •