Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Successiewet 1956

 

Artikel 10
1
Al wat iemand ten koste van erflaters vermogen heeft verkregen in verband met een rechtshandeling, waarbij de overledene partij was, wordt, indien na te melden omstandigheden aanwezig zijn, voor de regeling van de rechten van successie en van overgang, geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen.
2
Het in het vorige lid bepaalde is toepasselijk, indien de overledene in verband met die rechtshandeling tot zijn overlijden of een daarmede verband houdend tijdstip het genot heeft gehad van een vruchtgebruik of een periodieke uitkering en een vruchtgebruik of een periodieke uitkering ten laste van de in het eerste lid bedoelde verkrijger is gekomen.
3
Van de te dezer zake aan te geven waarde kan, voor de regeling van het recht van successie, worden afgetrokken wat bij de rechtshandeling door de overledene werd bedongen, vermeerderd met interest naar het in artikel 21, achtste lid, bedoelde percentage van de dag van betaling van het bedongene tot het overlijden. Voor vruchtgebruik wordt, voor zover dat middellijk of onmiddellijk door de erflater is genoten, geen aftrek toegelaten en de aftrek van aldus genoten periodieke uitkeringen wordt beperkt tot de waarde, welke de verkrijger ter zake heeft opgeofferd. Een eventuele negatieve waarde van de verkrijging wordt buiten beschouwing gelaten.
4
De overdrachtsbelasting - voor zover deze niet heeft geleid tot toepassing van artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer - en de rechten van schenking en van overgang, betaald ter zake van de waarde welke op grond van dit artikel voor de heffing van het recht van successie of van overgang in aanmerking komt, strekken in mindering van het ten gevolge van dit artikel verschuldigde recht.
5
De bepalingen van dit artikel zijn niet toepasselijk:
1
indien de verkrijger niet is de echtgenoot van de erflater, noch behoort tot diens bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad of hun echtgenoten, noch een verkrijger als bedoeld in artikel 24, tweede lid;
2
indien het genot voor de erflater meer dan 180 dagen vóór zijn overlijden is geëindigd;
3
indien de verkrijger vóór de erflater is overleden.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB1983, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/3797
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Ontvankelijkheid beroep. Fax aan verweerder met tweede bezwaarschrift had moeten worden doorgezonden als beroepschrift. Faxdatum is doorslaggevend voor ontvankelijkheid, hoewel verweerder geen faxen accepteert. Successiewet artikel 10. Verkoop bloot eigendom van woning 1 door erflater aan kinderen in 1992...
 • LJN AA1790, Cassatie, 31205
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-11-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch van 24 maart 1995 betreffende de aan X, erfgenamen van A, gewoond hebbende te Z en aldaar overleden op 18 april 1988, opgelegde aanslagen in het recht van successie. 1....
 • LJN BB3392, Cassatie, 43209
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Erflater verkoopt woning aan erfgenaam, met uitstel van levering tot na overlijden. Artikel 10 Successiewet 1956 niet toepasselijk.
 • LJN AA3166, Cassatie, 29707
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-12-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 4 mei 1993 betreffende de aan X te Z ter zake van de hierna vermelde verkrijging opgelegde aanslag in het recht van successie. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof 1...
 • LJN AA3081, Cassatie, 29785
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de erven X-Y te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 21 juni 1993 betreffende de aan belanghebbenden opgelegde aanslagen in het recht van successie ter zake van hun verkrijgingen uit de nalatenschap van X- Y, overleden te Q op 7 april 1991. 1...
 • LJN AV7951, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00315
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Erflater verkocht bij leven zijn woning aan een zoon, onder het beding dat deze pas na het overlijden aan de zoon zal worden geleverd en feitelijk ter beschikking gesteld en dat pas dan de koopsom hoeft te worden betaald. Erflater heeft tot zijn overlijden in de woning gewoond. Art. 10 Successiewet 1956...
 • LJN BI7558, Eerste aanleg - meervoudig, 08/5589 t/m 08/5591
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Successierecht. In het onderhavige geval is artikel 10 Sw niet van toepassing op het "Ik-opa-testament".
 • LJN AE4772, Eerste aanleg - meervoudig, 99/03409
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 99/03409 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Registratie en successie [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden aan haar opgelegde aanslag in het successierecht...
 • LJN AA2633, Cassatie, 31325
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 19 mei 1995 betreffende de aan X opgelegde aanslag in het recht van successie terzake van haar verkrijging uit de nalatenschap van A, overleden op 19 december 1989. 1. Aanslag,...
 • LJN BD3061, Hoger beroep, 07/00631
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Successierecht. Vader verhuurt aan zoon een onderneming met bedrijfspand. Tevens verleent hij aan de zoon een koopoptie op het pand, uit te oefenen indien de langstlevende van de vader en diens echtgenote is overleden. Het Hof oordeelt dat de koopoptie is verleend onder de opschortende voorwaarde van overleving en niet onder een onzekere tijdsbepaling...
 • LJN BG6455, Cassatie, 08/01165
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Turbotestament valt onder bereik artikel 10 Successiewet.
 • LJN AA6083, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/00993
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/00993 HET GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, zevende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de twee erfgenamen van X, laatstelijk gewoond hebbende te Y, overleden op 3 november 1995, tegen de uitspraak...
 • LJN BC4082, Hoger beroep, 06/00495
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Ter uitvoering van het testament van zijn overleden echtgenote heeft de erflater destijds zijn aandeel in de ontbonden huwelijksgemeenschap ingebracht in haar nalatenschap, onder voorbehoud van vruchtgebruik (het zgn. turbotestament). Bij het overlijden van de erflater is op dit aandeel art. 10 Successiewet 1956 van toepassing...
 • LJN AP1448, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03549
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Partijen houdt verdeeld, of de Inspecteur terecht met toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 (hierna: de Wet) de uit de voormelde akte van schenking voortvloeiende vordering vermeerderd met rente, heeft aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging.
 •