Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Visserijwet 1963

 

Artikel 4
1
In het belang van de visserij in de wateren, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder b, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen worden gesteld, die kunnen strekken tot instandhouding dan wel uitbreiding van de visvoorraden in die wateren onderscheidenlijk tot een beperking van de vangstcapaciteit. Bij het stellen van zodanige regelen kan mede rekening worden gehouden met de belangen van de natuurbescherming.
2
Bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eerste lid, kunnen mede voorschriften worden gegeven in het belang van de naleving van de aldaar bedoelde regelen.
3
De in het tweede lid bedoelde voorschriften kunnen mede inhouden het opleggen van een verplichting aan hen, die vis van een aanvoerder betrekken en hen, die hun bemiddeling verlenen bij het veilen van vis tot het voeren van een administratie en tot het doen van opgave aan een bij die voorschriften aangewezen autoriteit van de hoeveelheden vis door hen van een aanvoerder betrokken onderscheidenlijk aan hen ter veiling aangeboden.
4
De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eerste lid, wordt Ons niet gedaan, dan nadat Onze Minister met de daarbij in belangrijke mate betrokken bedrijfslichamen overleg heeft gepleegd.
5
Een krachtens het eerste lid vastgestelde maatregel wordt, indien deze regelen stelt met betrekking tot beperking van de vangstcapaciteit, aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel kan nadat 30 dagen na de overlegging zijn verstreken in werking treden, tenzij binnen die termijn door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van één der Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet zal worden geregeld. Indien zodanige wens te kennen is gegeven, dienen Wij zo spoedig mogelijk een desbetreffend wetsvoorstel in.
6
Onze Minister kan, indien hij overweegt een voordracht te doen tot vaststelling, wijziging of intrekking van een maatregel als bedoeld in het vijfde lid en naar zijn oordeel de goede werking van de desbetreffende maatregel een onmiddellijke voorziening eist, overeenkomstig de in overweging zijnde maatregel regelen stellen, en in het bestaande besluit vervatte regelen buiten werking stellen. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
7
Een regeling getroffen op grond van het zesde lid blijft, behoudens eerdere intrekking, van kracht totdat de in het vijfde lid bedoelde maatregel in werking treedt, doch uiterlijk tot acht maanden na de inwerkingtreding van de regeling. In het geval dat ingevolge het bepaalde in het vijfde lid, het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet wordt geregeld, blijft de regeling van kracht totdat de wet in werking treedt danwel totdat het voorstel van wet wordt ingetrokken of een van beide kamers tot niet-aanneming daarvan besluit.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ8232, Eerste aanleg - enkelvoudig, 18/635130-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Uitleg door de AID van artikel 25, tweede lid, ‘Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij’ waarbij elke kist moet worden voorzien van een etiket waarop het registratienummer en de nationaliteit van de kotter die de vis gevangen heeft, moet worden vermeld is in overeenstemming...
 • LJN BA9586, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/500730-05 & 13/994290-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  - Vissen binnen of buiten de 12-mijlszone? Bij bepaling van 12-mijlszone wordt uitgegaan van de zgn. basislijn. Vraag is moet bij deze basislijn worden uitgegaan van a) de laagwaterlijn langs de kust of moet b) rekening worden gehouden met vóór de kust gelegen droogvallingen (waardoor de 12-mijlsgrens dus verder in zee komt te liggen...
 • LJN BA9602, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/994289-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  - Onrechtmatige vordering tot stoppen ogv art. 23 WED. Enkele konstatering dat een schip kennelijk vissende is geweest levert onvoldoende aanwijzing op dat voorafgaand aan het doen van de vordering de visserijwet is overtreden. Dat verbalisanten ervan op de hoogte zijn dat eigenaar van het betreffende schip dit al eerder deed maakt dit niet anders...
 • LJN BA9607, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/501817-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  - Vissen binnen of buiten de 12-mijlszone? Bij bepaling van 12-mijlszone wordt uitgegaan van de zgn. basislijn. Vraag is moet bij deze basislijn worden uitgegaan van a) de laagwaterlijn langs de kust of moet b) rekening worden gehouden met vóór de kust gelegen droogvallingen (waardoor de 12-mijlsgrens dus verder in zee komt te liggen...
 • LJN BB8738, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/994870-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Ter terechtzitting is betoogd dat in deze de verkeerde rechtspersoon is gedagvaard omdat de reder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor handelingen van de kapitein en de bemanning op zee begaan omdat in die situatie het schip geheel buiten haar macht is. Uitgangspunt is dat de rederij (mede)verantwoordelijk...
 •