Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000

 

Artikel 9
1
Onze Minister verschaft aan de vreemdeling, die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder a tot en met d, f tot en met h en j tot en met l, en aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder e, en gemeenschapsonderdaan is als bedoeld in artikel 1, onder e, sub 2°, 4° en 6°, een document of schriftelijke verklaring, waaruit het rechtmatig verblijf blijkt.
2
Onze Minister verschaft aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder e, en gemeenschapsonderdaan is als bedoeld in artikel 1, onder e, sub 1°, 3° en 5° een document, waaruit het rechtmatig verblijf blijkt, indien de vreemdeling het duurzaam verblijfsrecht heeft verkregen als bedoeld in artikel 16 van Richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PbEU L 158).
3
Onze Minister verschaft desgevraagd een dergelijk document of schriftelijke verklaring aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder i.
4
Bij de aanvraag van een beschikking anders dan op grond van deze wet legt de vreemdeling desgevraagd een kopie van het document of de schriftelijke verklaring over, dat wordt aangemerkt als een bescheid als bedoeld in artikel 4:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
5
Onze Minister wijst bij ministeriële regeling de bescheiden, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, aan en kan modellen vaststellen voor de documenten en de schriftelijke verklaring.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB9316, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/12897, 06/22421
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / opheffing / termijn / gewekt vertrouwen
  Eiser heeft een aanvraag ingediend tot het verlenen van een document als bedoeld in artikel 9 Vw en een aanvraag om opheffing van zijn ongewenstverklaring. Laatstgenoemde aanvraag is door verweerder afgewezen omdat eiser nog geen tien jaren buiten Nederland heeft verbleven...
 • LJN BD8847, Hoger beroep, 07/2699 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  29-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Rechtmatigheid van verblijf van EU-onderdaan vloeit rechtstreeks voort uit gemeenschapsrecht, EG-verdrag. Op bestuursorgaan rustte onderzoeksplicht.
 • LJN BF3491, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07 / 41877
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser heeft de Poolse nationaliteit. Hij verzoekt om verstrekking van een document op grond van artikel 9 Vw. Beroep is niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van belang.
 • LJN AX3093, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06 / 487 WWB + AWB 06 / 851 WWB VV
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De rol van het gemeentebestuur bij de beoordeling van de vraag of twijfel aan de rechtmatigheid van het verblijf van een EU/EER-burger zich verzet tegen het verstrekken van een bijstandsuitkering, is beperkt tot zijn bevoegdheid de aanvraag, onder omstandigheden, buiten behandeling te stellen. Een dergelijke...
 • LJN AU9591, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05 / 164 WWB
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Blijkens het bestreden besluit en het verhandelde ter zitting is het standpunt van verweerder dat eiseres niet bijstandsgerechtigd is enkel terug te voeren op het feit dat zij ten tijde in geding niet beschikte over een verblijfsdocument als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000...
 • LJN BG9496, Hoger beroep, 200805154/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Verschaffen document / artikel 9 van de Vw 2000 / geen rechtmatig verblijf / WID
  Op grond van artikel 9, eerste, tweede of derde lid, van de Vw 2000 verschaft de staatssecretaris aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft op grond van de in dat artikel vermelde onderdelen van artikel 8 van...
 • LJN BB9503, Hoger beroep, 200706570/1 e.a.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Procesbelang / verval vereiste tewerkstellingvergunning / Polen
  De enkele omstandigheid dat het voor het verkrijgen van een document als bedoeld in artikel 9 van de Vw 2000 geldende vereiste, dat een tewerkstellingsvergunning dient te worden overgelegd, voor appellanten is vervallen, heeft er niet...
 •