Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000

 

Artikel 94
1
Uiterlijk op de achtentwintigste dag na de bekendmaking van een besluit tot oplegging van een vrijheidsontnemende maatregel als bedoeld in de artikelen 6, 58 en 59, stelt Onze Minister de rechtbank hiervan in kennis, tenzij de vreemdeling voordien zelf beroep heeft ingesteld. Zodra de rechtbank de kennisgeving heeft ontvangen wordt de vreemdeling geacht beroep te hebben ingesteld tegen het besluit tot oplegging van een vrijheidsontnemende maatregel. Het beroep strekt tevens tot een verzoek om toekenning van schadevergoeding.
2
De rechtbank bepaalt onmiddellijk het tijdstip van het onderzoek ter zitting. De zitting vindt uiterlijk op de veertiende dag na ontvangst van het beroepschrift dan wel de kennisgeving plaats. De rechtbank roept de vreemdeling op om in persoon dan wel in persoon of bij raadsman en Onze Minister om bij gemachtigde te verschijnen teneinde te worden gehoord. In afwijking van artikel 8:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan de in dat artikel bedoelde termijn niet worden verlengd.
3
De rechtbank doet mondeling of schriftelijk uitspraak. De schriftelijke uitspraak wordt binnen zeven dagen na de sluiting van het onderzoek gedaan. In afwijking van artikel 8:66, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan de in dat artikel bedoelde termijn niet worden verlengd.
4
Indien de rechtbank bij het beroep van oordeel is dat de toepassing of tenuitvoerlegging van de maatregel in strijd is met deze wet dan wel bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is, verklaart zij het beroep gegrond. In dat geval beveelt de rechtbank de opheffing van de maatregel of een wijziging van de wijze van tenuitvoerlegging daarvan.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA3925, Hoger beroep kort geding, 07/03 KG en 07/46 KG
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Kort geding tussen de Vereniging Asieladvocaten en de Staat over de huisvesting van vreemdelingen op de 'bajesboten' in Rotterdam. Volgens het hof bestaat er na zes maanden tussen de beperking in grondrechten en het doel van de vreemdelingenbewaring geen redelijke verhouding meer. Net als de rechter...
 • LJN AD8260, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/64561
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / binnentreden. De vreemdeling stelt dat het binnentreden zonder toestemming en zonder legitimatie heeft plaatsgevonden. In de machtiging tot binnentreden is niet gespecificeerd wie daarbij tot binnentreden wordt gemachtigd. Verweerder wordt niet gevolgd in zijn betoog dat de...
 • LJN AF7819, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/13894
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / binnentreden. In het kader van een geplande strafrechtelijke aanhouding ter zake van overtreding van de Wet Milieubeheer dan wel de Algemene Plaatselijke Verordening zijn twee agenten zonder toestemming van de bewoner een pand binnengetreden. De bevoegdheid tot binnentreding vloeit voort uit het Wetboek van Strafvordering...
 • LJN AM3131, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/42155
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / belangenafweging / groepsuitzetting. De vreemdeling is in bewaring gesteld op grond van artikel 59, tweede lid, Vw 2000. Namens de vreemdeling is aangevoerd dat niet duidelijk is waarop de verwachting was gebaseerd dat de voor terugkeer van de vreemdeling noodzakelijke bescheiden binnen korte termijn voorhanden zouden zijn...
 • LJN AF7836, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/10520
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / belangenafweging. De omstandigheid dat de inbewaringstelling gerechtvaardigd was laat onverlet dat ook gedurende de verdere tenuitvoerlegging van de maatregel steeds moet worden nagegaan of de maatregel met het oog op uitzetting (nog langer) wordt gevorderd. Dit geldt in het bijzonder bij vreemdelingen op leeftijd als eiser...
 • LJN AE7258, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/38278 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / strafrechtelijke detentie. In het proces-verbaal staat dat betrokkene volgens het IND-systeem geen rechtmatig verblijf heeft. Dit levert een redelijk vermoeden van illegaal verblijf op. Nadat het strafvorderlijk belang is vervallen is de vreemdeling aansluitend in bewaring gesteld. De betrokken Chileen is staandegehouden noch opgehouden...
 • LJN AE6325, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/41908 VRONTN A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / herhaalde oplegging maatregel. De vreemdeling is op 8 december 2001 in bewaring gesteld. Deze bewaring is op 28 mei 2002 opgeheven. De vreemdeling is bij zijn ontslag uit het huis van bewaring aangezegd zich opnieuw te melden bij de vreemdelingendienst. Hij heeft zich vervolgens op 29 mei...
 • LJN ZA7049, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/19174 VRONTO A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / horen ter zitting. De in artikel 94, tweede lid, Vw 2000 gestelde termijn van zeven dagen na ontvangst van het beroepschrift dan wel de kennisgeving waarbinnen de rechtbank de vreemdeling op een eerste beroep moet horen, moet in beginsel als fataal worden aangemerkt. De rechtbank stelt vast...
 • LJN ZA7046, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/17535 VRONTO A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vertrektermijn. De rechtbank stelt vast dat op 28 april 2001 een negatieve beschikking is gegeven op de door de Hongaarse vreemdeling ingediende asielaanvraag. Bij deze beschikking is bepaald dat de vreemdeling Nederland binnen 24 uur diende te verlaten, bij gebreke waarvan hij kan worden uitgezet...
 • LJN AU6886, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/33455, 05/33452
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / kinderen / zicht op uitzetting / artikel 8 EVRM. Gelet op de jonge leeftijd van de kinderen (6 tot 13 jaar), het evidente belang dat het gezin heeft bij de uitoefening van het recht op gezinsleven en het feit dat verweerder plaatsing van het gehele gezin in een justitiële inrichting met een...
 •