Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000

 

Artikel 50
1
De ambtenaren belast met de grensbewaking en de ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen, zijn bevoegd, hetzij op grond van feiten en omstandigheden die, naar objectieve maatstaven gemeten, een redelijk vermoeden van illegaal verblijf opleveren hetzij ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding, personen staande te houden ter vaststelling van hun identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie. Degene die stelt Nederlander te zijn, maar dat niet kan aantonen, kan worden onderworpen aan de dwangmiddelen als bedoeld in het tweede en vijfde lid. Bij algemene maatregel van bestuur worden de documenten aangewezen waarover een vreemdeling moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.
2
Indien de identiteit van de staande gehouden persoon niet onmiddellijk kan worden vastgesteld, mag hij worden overgebracht naar een plaats bestemd voor verhoor. Hij wordt aldaar niet langer dan gedurende zes uren opgehouden, met dien verstande, dat de tijd tussen middernacht en negen uur voormiddags niet wordt meegerekend.
3
Indien de identiteit van de staande gehouden persoon onmiddellijk kan worden vastgesteld en indien blijkt dat deze persoon geen rechtmatig verblijf geniet, dan wel niet onmiddellijk blijkt dat hij rechtmatig verblijf heeft, mag hij worden overgebracht naar een plaats bestemd voor verhoor. Hij wordt aldaar niet langer dan gedurende zes uren opgehouden, met dien verstande, dat de tijd tussen middernacht en negen uur voormiddags niet wordt meegerekend.
4
Indien nog grond bestaat voor het vermoeden dat de opgehouden persoon geen rechtmatig verblijf heeft, kan de in het tweede en derde lid bepaalde termijn door de Commandant der Koninklijke marechaussee respectievelijk door de korpschef, bevoegd ter plaatse waar die persoon zich bevindt, in het belang van het onderzoek met ten hoogste acht en veertig uren worden verlengd.
5
De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd de opgehouden persoon aan diens kleding of lichaam te onderzoeken, alsmede zaken van deze persoon te doorzoeken.
6
Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regelen gegeven omtrent de toepassing van de voorgaande leden van dit artikel.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE5531, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/32606 VRONTN A BW
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / redelijk vermoeden illegaal verblijf. Het enkele feit dat een vreemdeling wordt aangetroffen in een woning waar een met naam bekende illegale of uitgeprocedeerde vreemdeling ter uitzetting aangehouden wordt of kan worden, kan niet zonder meer leiden tot een redelijk vermoeden van illegaal verblijf...
 • LJN BA5558, Hoger beroep, 200702026/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Vreemdelingenbewaring / generaal pardonregeling / vaste gedragslijn / datum onderzoek Zoals de Afdeling eerder is gebleken (zie de uitspraak van de Afdeling van 8 mei 2007 in zaak no. 200701887/1; ter voorlichting van partijen aangehecht) hanteert de staatssecretaris, die zich gebonden acht aan de uitvoering...
 • LJN BG0597, Hoger beroep, 200805226/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Vreemdelingenbewaring/art. 21, aanhef en onder a Schengengrenscode/geen cumulatieve vereisten
  Ingevolge artikel 21, aanhef en onder a, van de Schengengrenscode doet de afschaffing van het grenstoezicht aan de binnengrenzen geen afbreuk aan de uitoefening van de politiebevoegdheid door de bevoegde...
 • LJN BH6962, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 09/6776
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beroep mededeling toepassing artikel 50, derde lid, Vw / bevoegdheid rechtbank / begrip besluit / wetsartikelen: Vw 50, 72, 93. Awb 1:3, 8:1
  Eiser heeft een brief ingediend tegen een “Mededeling toepassing artikel 50, derde lid, Vreemdelingenwet”. Dit is door verweerder doorgezonden aan de rechtbank om te worden behandeld als beroep...
 • LJN AI0860, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/34931
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / redelijk vermoeden illegaal verblijf. Naar het oordeel van de rechtbank is het enkele feit dat een persoon zich prostitueert in een tippelzone die als zodanig bij gemeentelijke verordening is aangewezen niet voldoende voor het bestaan van een redelijk vermoeden van illegaal verblijf in de zin van artikel 50 Vw 2000...
 • LJN BH6022, Hoger beroep, 20-004260-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verwerping verweer dat [naam] en [naam], beiden wachtmeester der Koninklijke Marechaussee, brigade Hoogerheide, niet bevoegd waren de bestuurder van de personenauto, merk Volkswagen, type Golf, staande te houden en hem vervolgens te vorderen mee te werken aan een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht...
 • LJN BI9037, Hoger beroep, 200902800/1/V3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Vreemdelingenbewaring / toepassing van posterieure overnameovereenkomst vormt belemmering voor toepassing Dublinverordening

  Met de Verordening zijn ten behoeve van lidstaten en asielzoekers uniforme criteria en bindende instrumenten vastgesteld teneinde te voorzien in een duidelijke en hanteerbare...

 •