Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

Artikel 57
1
De uitkering, de loonsuppletie, bedoeld in artikel 65c, de inkomenssuppletie, bedoeld in artikel 65d, en de voorziening of de kosten van de voorziening, bedoeld in artikel 65e, die als gevolg van een beschikking als bedoeld in artikel 36a onverschuldigd is betaald, alsmede hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald, wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen teruggevorderd.
2
In afwijking van het eerste lid kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen besluiten van terugvordering of van verdere terugvordering af te zien, indien degene van wie wordt teruggevorderd:
a
gedurende vijf jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b
gedurende vijf jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;
c
gedurende vijf jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment zal gaan verrichten; of
d
een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom in één keer aflost.
3
De in het tweede lid, onder a en b, genoemde termijn is drie jaar indien:
a
het gemiddeld inkomen van de belanghebbende in die periode de beslagvrije voet bedoeld in de artikelen 475c en 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan; en
b
de terugvordering niet het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 80.
4
Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen besluiten geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.
5
De beschikking tot terugvordering vermeldt hetgeen wordt teruggevorderd, de termijn of termijnen waarbinnen moet worden betaald, alsmede dat de beschikking bij gebreke van tijdige betaling zal worden tenuitvoergelegd op de wijze als omschreven in artikel 57a.
6
Degene van wie wordt teruggevorderd is verplicht desgevraagd aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de inlichtingen te verstrekken die voor de terugvordering van belang zijn.
7
In afwijking van het eerste lid kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onder voorwaarden die Onze Minister kan stellen, besluiten van terugvordering af te zien indien het terug te vorderen bedrag een door Onze Minister vast te stellen bedrag niet te boven gaat.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA6459, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/37 ZFW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  1. Awb: Loonheffing over werkgeversdeel ziekenfondspremie gebaseerd op fiscale wetgeving als bedoeld in art. 8:4 aanhef en onder g Awb.
  2. Materieel: Geen analoge toepassing art. 15.4 ZFW, wegens door wetgever uitdrukkelijk beoogd onderscheid tussen verzekerden.

  1. Terugvordering teveel uitbetaalde WAO...
 • LJN BB4163, Hoger beroep, 05/5912 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Terugvordering WAO-uitkering. Herzieningsbesluit staat in rechte vast. Dringende reden om af te zien van terugvordering?
 • LJN AS5617, Hoger beroep, 02/5056 WAZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Directeur schildersbedrijf. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.Geschikt voor gangbare arbeid. Inkomsten uit eigen bedrijf van invloed op uitkering. Terugvordering teveel betaalde uitkering op brutobasis. Hoogte aflossing.
 • LJN AP1839, Hoger beroep, 03/3459 WAO + 04/1064 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Het opeisen door gedaagde van een op een verkeerd bankrekeningnummer gestort (uitkerings)- bedrag kan niet worden aangemerkt als een publiekrechtelijke rechtshandeling. Is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb.
 • LJN BD0505, Hoger beroep, 06/2942 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  18-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Terugvordering onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Kortingsbesluit rechtens onaantastbaar. Geen dringende reden af te zien van terugvordering.
 • LJN BB4777, Hoger beroep, 05/4310 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afzien van terugvorderingsplicht. Dringende reden.
 •