Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

Artikel 75a
1
De eigenrisicodrager draagt gedurende de periode van vier jaar nadat de arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingegaan het risico van de betaling van die uitkering die is toegekend:
a
aan de werknemer die op de eerste dag van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet tot de eigen risicodrager in dienstbetrekking stond en ter zake van die ongeschiktheid de wachttijd van 104 weken, bedoeld in artikel 19 heeft doorgemaakt;
b
met toepassing van artikel 43a, eerste lid, onderdeel a, nadat de arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend aan de werknemer, bedoeld in onderdeel a, is ingetrokken op grond van artikel 43, eerste lid;
c
met toepassing van artikel 43a, eerste lid, onderdeel b, aan de werknemer, bedoeld in onderdeel a, die aan het einde van de wachttijd ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte of gebreken, maar geen recht had op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat hij niet arbeidsongeschikt was;
d
aan de werknemer, bedoeld in onderdeel a, ten aanzien van wie op grond van artikel 43a, vierde lid, onderdeel b, geen toepassing kan worden gegeven aan artikel 43a, eerste lid, als bedoeld in de onderdelen b en c.
2
Indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend met toepassing van artikel 43a, eerste lid, of aan de werknemer, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, vangt de in het eerste lid bedoelde periode van vier jaar aan na het verstrijken van de wachttijd van 104 weken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.
3
Het eerste lid is niet van toepassing indien:
a
de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend aan een werknemer, die uit de dienstbetrekking waaruit de arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan recht had op ziekengeld op grond van artikel 29b van de Ziektewet;
b
het een arbeidsongeschiktheidsuitkering betreft, toegekend aan een werknemer, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend in aansluiting op een voordien op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten toegekende uitkering.
4
De eigen risicodrager betaalt, met inachtneming van artikel 71, de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering namens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de werknemer, bedoeld in het eerste lid. Indien de eigen risicodrager de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet betaalt, betaalt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de arbeidsongeschiktheidsuitkering en verhaalt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen deze uitkering, alsmede de op grond van enige wet over deze uitkering verschuldigde premies die niet op deze uitkering in mindering kunnen worden gebracht en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet, over deze uitkering, op de eigen risicodrager.
5
Indien de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering geheel of ten dele niet aan de werknemer, bedoeld in het eerste lid, wordt betaald wegens het genieten van loon als bedoeld in artikel 44, derde lid, wordt na afloop van een kalenderkwartaal het gezamenlijke bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de niet uitbetaalde vakantie-uitkeringen, vermeerderd met het bedrag aan premies dat de eigen risicodrager bij wel-uitbetaling daarover op grond van enige wet verschuldigd zou zijn en dat niet op de uitkeringen in mindering kan worden gebracht en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet, over deze uitkering, door de eigen risicodrager aan ?s Rijks kas afgedragen.
6
Indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend direct aansluitend op een wachttijd die op grond van artikel 19, zevende lid, is verlengd, wordt de duur van de verlenging van de wachttijd in mindering gebracht op de periode van vier jaar bedoeld in het eerste lid.
7
Indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering, respectievelijk een verhoging daarvan, niet wordt uitbetaald op grond van artikel 43d wordt de periode van vier jaar, bedoeld in het eerste lid, verlengd met het verlengde tijdvak waarin recht bestaat op ziekengeld op grond van artikel 29, negende lid, van de Ziektewet, op loon op grond van artikel 629 lid 11, onderdeel b, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel op bezoldiging op grond van artikel 76a, zesde lid, van de Ziektewet.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU6790, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/1126
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Eiseres heeft verweerder toestemming gevraagd om het risico van betaling van de arbeids-ongeschiktheidsuitkering zelf te dragen, zoals bedoeld in artikel 75 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Verweerder heeft aan eiseres meegedeeld voornoemde aanvraag niet te honoreren omdat de...
 • LJN BJ2546, Hoger beroep, 07/6608 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Toerekening WAO-uitkering van werknemer aan eigenrisicodragende werkgeefster. De Raad overweegt dat het in geding van toepassing zijnde wettelijk stelsel met juistheid is weergegeven in de aangevallen uitspraak. De periode van het dragen van het eigen risico als bedoeld in artikel 75a, eerste lid, van...
 • LJN BG4969, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/9104 CSV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bij besluit van 22 november 2005 is aan eiseres een boete opgelegd krachtens artikel 12, eerste lid, van het Loonadministratiebesluit. Bij besluit van 29 september 2006 is het hiertegen door eiseres gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank valt de boete buiten de reikwijdte...
 • LJN AU4503, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04 / 970 WAO AG1 A en 04/1034 WAO AG1 A
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  11-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Eiseres heeft bij verweerder een aanvraag gedaan voor eigenrisicodragerschap ingevolge artikel 75 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (verder: WAO). Aan eiseres is toestemming verleend om het risico van betaling van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met ingang van 1 juli 2004 zelf te dragen...
 • LJN AT6811, Hoger beroep, 04/3314 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Onderhavige brief is ten onrechte aangemerkt als een besluit. Het bezwaar tegen deze brief had niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.
 • LJN BG5652, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/9425 CSV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bij besluit van 17 juli 2006 is aan eiseres een boete opgelegd krachtens artikel 12, eerste lid, van het Loonadministratiebesluit. Bij besluit van 12 oktober 2006 is het hiertegen door eiseres gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank valt de boete buiten de reikwijdte van...
 •