Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de economische delicten

 

Artikel 29
1
Indien tegen de verdachte ernstige bezwaren zijn gerezen en tevens de belangen, welke door het vermoedelijk overtreden voorschrift worden beschermd, een onmiddellijk ingrijpen vereisen, kan het gerecht in alle zaken, economische delicten betreffende, met uitzondering van die, bedoeld in artikel 6, derde lid, vóór de behandeling ter terechtzitting, op de vordering van het openbaar ministerie, op de voordracht van de rechter-commissaris, met het gerechtelijk vooronderzoek belast, en, indien de zaak te zijner zitting wordt behandeld, mede ambtshalve, als voorlopige maatregel bevelen:
a
gehele of gedeeltelijke stillegging van de onderneming van de verdachte, waarin het economische delict wordt vermoed te zijn begaan;
b
onderbewindstelling van de onderneming van de verdachte, waarin het economische delict wordt vermoed te zijn begaan;
c
gehele of gedeeltelijke ontzetting van bepaalde rechten of gehele of gedeeltelijke ontzegging van bepaalde voordelen, welke rechten of voordelen de verdachte in verband met zijn onderneming van overheidswege zijn of zouden kunnen worden toegekend;
d
dat de verdachte zich onthoude van bepaalde handelingen;
e
dat de verdachte zorg drage, dat in het bevel aangeduide voorwerpen, welke vatbaar zijn voor inbeslagneming, opgeslagen en bewaard worden ter plaatse, in het bevel aangegeven.
2
Op de vorengenoemde bevelen is artikel 10, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
3
De vorengenoemde bevelen verliezen hun kracht door een tijdsverloop van zes maanden en blijven uiterlijk van kracht totdat de rechterlijke einduitspraak in de zaak, waarin zij zijn gegeven, onherroepelijk is geworden. Zij kunnen door het gerecht, waarvoor de zaak wordt vervolgd, eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd en worden gewijzigd of opgeheven. Het gerecht kan dit doen ambtshalve, op de voordracht van de rechter-commissaris, met het gerechtelijk vooronderzoek belast, op de vordering van het openbaar ministerie en, voor wat betreft wijziging of opheffing van de bevelen, tevens op het verzoek van de verdachte; deze wordt steeds gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, tenzij:
1
het gerecht reeds aanstonds tot wijziging overeenkomstig het verzoek van de verdachte dan wel tot opheffing besluit;
2
nog geen twee maanden zijn verstreken sedert op een vorig verzoek van de verdachte van gelijke strekking is beslist.
Het gerecht beslist op een verzoek van de verdachte binnen vijf dagen, nadat het ter griffie is ingediend.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA6273, Raadkamer, 00/137
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN VOORLOPIGE MAATREGEL rekestnummer 00/137 De economische raadkamer in de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. BESCHIKKING van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, raadkamer voor economische strafzaken, op een vordering tot oplegging van een voorlopige maatregel...
 • LJN BC8658, Cassatie, 00902/07 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Redelijke termijn i.g.v. voorlopige maatregel ex artt. 28 en 29 WED. Verweer en middel steunen op de opvatting dat in geval een voorlopige maatregel is opgelegd, de behandeling van de zaak in EA niet binnen 2 jr doch binnen 16 mnd na de oplegging van de voorlopige maatregel dient te zijn afgerond met een eindvonnis en dat de behandeling van de zaak in h...
 • LJN AB2241, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129200-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM Parketnummer: 13/129200-97 Datum uitspraak: 22 juni 2001 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen: [verdachte], Johannes Theodorus geboren te Amsterdam op 26 juli 1944, ingeschreven...
 • LJN AA6274, Raadkamer, 00/136
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN VERZOEKSCHRIFT OPHEFFING VOORLOPIGE MAATREGEL rekestnummer 00/136 De economische raadkamer in de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. BESCHIKKING van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, raadkamer voor economische strafzaken, op het verzoekschrift van...
 • LJN AS6092, Eerste aanleg - meervoudig, 08/996002-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  FDE-zaak. Verdachte E. wordt veroordeeld wegens opzettelijke overtreding van een voorschrift in de Wet toezicht kredietwezen 1992, meermalen gepleegde oplichting en het opdracht geven tot en leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk door een rechtspersoon. Geld dat zij ontving van klanten werd nooit belegd...
 • LJN AU6542, Hoger beroep, 21-001295-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen -en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden- dat verdachte zich gedurende de periode van 1 november 1999 tot en met 31 maart 2004 schuldig heeft gemaakt aan...
 • LJN BH2342, Eerste aanleg - meervoudig, 09-29
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Rechtbank beveelt de gedeeltelijke stillegging van scheepswerf wegens onveilige werkomstandigen van werknemers op en aan in aanbouw zijnd schip. Maatregel 28 Wed opgeheven. Vordering 29 Wed toegewezen.
 • LJN BB9393, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993138-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Vordering ex artikel 29 van de WED tot het bevelen van een voorlopige maatregel. Betreft de door verdachte via haar televisiestations uitgezonden belspellen. Toetsing aan de Wet op de kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen, die het vervolgingsbeleid van het OM terzake weergeeft
 •