Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 25
1
Indien een ondernemer een natuurlijk persoon is die in Nederland woont of is gevestigd dan wel aldaar een vaste inrichting heeft en de door hem in een kalenderjaar verschuldigde belasting na toepassing van de in artikel 15 bedoelde aftrek niet hoger is dan € 1883, wordt het bedrag van de belasting verminderd met een bedrag, gelijk aan 2,5 maal het verschil tussen € 1883 en het bedrag van die belasting. De vermindering bedraagt ten hoogste het bedrag van de belasting.
2
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake de toerekening van de in het eerste lid bedoelde vermindering aan de tijdvakken in het kalenderjaar.
3
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld volgens welke een ondernemer die op grond van het eerste lid geen belasting behoeft te voldoen, op zijn verzoek kan worden ontheven van verplichtingen, opgelegd bij of krachtens de artikelen 34 en 35. De ondernemer mag alsdan op een factuur op generlei wijze melding maken van omzetbelasting; teruggaaf op de voet van artikel 17 wordt aan hem niet verleend. De ontheffing geldt niet met betrekking tot intracommunautaire verwervingen.
4
De in het eerste lid bedoelde vermindering wordt niet toegepast, indien de ondernemer in het desbetreffende kalenderjaar niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens artikel 34, artikel 35 of het derde lid is voorgeschreven.
5
De vorige leden zijn niet van toepassing op leveringen van nieuwe vervoermiddelen met toepassing van de bij deze wet behorende tabel II, onderdeel a, post 6.
6
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld inzake de toepassing van dit artikel.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA2703, Cassatie, 34126
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-03-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 19 januari 1998 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 oktober 1995 tot en met 31 december...
 • LJN AB1346, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/02561
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/02561 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, negende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AD6317, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/20034
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/20034 HET GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, vierde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep...
 • LJN AE3234, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/1220
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Naheffing omzetbelasting zonder boete, omdat bij de berekening van de vermindering op grond van de kleine-ondernemersregeling de intracommunautaire verwervingen verkeerd zijn behandeld. Dat de Belastingdienst bij een nauwkeurige beoordeling van de aangiften de fout eerder had kunnen ontdekken, staat niet aan naheffing in de weg.
 • LJN AI0896, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/00702
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In geschil is het antwoord op de volgende vragen. 3.1.1. Dient over de onder 2.6 vermelde omzet het lage tarief van 6% (standpunt belanghebbende) dan wel het gewone tarief van 17,5% (standpunt Inspecteur) te worden toegepast. 3.1.2. Indien vraag 3.1.1 moet worden beantwoord in de door de Inspecteur...
 • LJN AR1498, Cassatie, 39386
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Was de onderneming van belanghebbende in Nederland gevestigd, of beschikte deze in Nederland over een vaste inrichting?
 • LJN AU2653, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01143
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  3.1. Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: I. Dient ingevolge artikel 27e van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: de AWR) het beroep in beginsel afgewezen te worden en rust op de belanghebbende de bewijslast te doen blijken dat en in hoeverre de uitspraken onjuist zijn...
 • LJN AV2213, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00283
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting Zolderkamer bij zuster vormt geen vaste inrichting van belanghebbendes administratie- en belastingadvieskantoor.
 • LJN BC0482, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4588
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Omzetbelasting. Beperking kleine ondernemersregeling tot natuurlijke personen is niet in strijd met de Zesde Richtlijn.
 • LJN BD7762, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/3116
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Omzetbelasting. Verbouwing van gemengd gebruikt pand. BTW niet afgetrokken in verband met ontheffing kleine ondernemersregeling. Alsnog aangifte met aftrek BTW pand na boekenonderzoek. Geen tijdige etikettering pand als ondernemingsvermogen (arrest HvJ Charles en Charles-Tijmens). Verzuimboete vervalt wegens afwezigheid van alle schuld...
 •