Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de zorgtoeslag

 

Artikel 2
1
Indien de normpremie voor een verzekerde in het berekeningsjaar minder bedraagt dan de standaardpremie in dat jaar, heeft de verzekerde aanspraak op een zorgtoeslag ter grootte van dat verschil. Voor een verzekerde met een partner wordt daarbij tweemaal de standaardpremie in aanmerking genomen; in dat geval worden de verzekerde en zijn partner voor de toepassing van deze wet geacht gezamenlijk één aanspraak te hebben.
2
De normpremie bedraagt een percentage van het drempelinkomen in het berekeningsjaar, vermeerderd met een percentage van het toetsingsinkomen van de verzekerde in dat jaar voorzover dat toetsingsinkomen het drempelinkomen te boven gaat. Voor een verzekerde met een partner wordt daarbij het gezamenlijke toetsingsinkomen in aanmerking genomen.
3
De percentages worden voor verzekerden met een partner vastgesteld op 5% van het drempelinkomen, vermeerderd met 5% van het toetsingsinkomen voor zover dat boven het drempelinkomen uitgaat en voor een verzekerde zonder partner op 3,5% van het drempelinkomen, vermeerderd met 5% van het toetsingsinkomen voor zover dat boven het drempelinkomen uitgaat. Deze percentages kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.
4
In afwijking van het eerste lid bedraagt de aanspraak op een zorgtoeslag voor een verzekerde met een partner die geen verzekerde is, vijftig procent van het op grond van het eerste lid berekende bedrag.
5
In afwijking van het eerste lid heeft een verzekerde met een partner die niet heeft voldaan aan de voor hem op grond van artikel 2 van de Zorgverzekeringswet geldende verplichting zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren, geen aanspraak op een zorgtoeslag.
6
De aanspraak op een zorgtoeslag wordt voor iedere kalendermaand afzonderlijk bepaald.
7
Bij regeling van Onze Minister kunnen omtrent het bepaalde in het zesde lid nadere regels worden gesteld.
8
De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BD6510, Eerste aanleg - enkelvoudig, WW 07/4072 SCHV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Als gevolg van het vervallen van de Ziekenfondswet en de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet is, met betrekking tot de berekening van de beslagvrije voet een hiaat in de wetgeving ontstaan, als gevolg waarvan de ‘oude’ jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep met betrekking tot de verdiscontering...
 • LJN BA5429, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 06/2700
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  WAO; afwijzing verzoek om kwijtschelding van het resterende terugvorderingsbedrag; vaststelling aflossingscapactiteit; art. 475d, aanhef en onder a, Rv; Zorgverzekeringswet; beslagvrije voet met de gehele premie van de gesloten ziektekostenverzekering verhogen.
 • LJN BC0264, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/1578
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  26-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Berekening van de aflossingscapaciteit met het oog op de terugbetaling van bijstand ingevolge de WWB. De rechtbank komt terug op het eerder gegeven oordeel (in de uitspraak van 27 april 2007, registratienummer AWB 06/4611) dat voor het standpunt van eisers dat de beslagvrije voet verhoogd moet worden...
 • LJN BD1419, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/4369 WWB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verhoging van de beslagvrije voet met de premie van de ziektekostenverzekering. Verweerder heeft de aflossingscapaciteit per 1 juni 2006 van eiseres vastgesteld. Bij deze vaststelling dient rekening te worden gehouden met de beslagvrije voet van 90% van de bijstandsnorm. Deze beslagvrije voet wordt verhoogd met de premie van een ziektekostenverzekering...
 • LJN BG3683, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/3601
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Bij de berekening van de aflossingscapaciteit dient rekening te worden gehouden met de beslagvrije voet. Anticipatie op het huidige artikel 475d Rv. Aansluiten bij rekenmethode Recofa leidt tot vernietiging van het bestreden besluit.
 • LJN BA4777, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/4611
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Bij de bepaling van het maandelijks af te lossen bedrag in verband met een schuld bij verweerder wegens ten onrechte ontvangen bijstand moet de beslagvrije voet van artikel 475d Rv in acht worden genomen. De beslagvrije voet wordt ingevolge dit artikel verhoogd met onder meer de kosten voor ziektekostenverzekeringen...
 • LJN BD6458, Eerste aanleg - enkelvoudig, WW 07/4072
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Als gevolg van het vervallen van de Ziekenfondswet en de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet is, met betrekking tot de berekening van de beslagvrije voet een hiaat in de wetgeving ontstaan, als gevolg waarvan de ‘oude’ jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep met betrekking tot de verdiscontering...
 • LJN BD2028, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08 / 115 WAO K1
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  24-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Uitspraak over de vaststelling van de aflossingscapaciteit (van te veel betaalde WAO-uitkering) en in het bijzonder over de berekening van de beslagvrije voet met toepassing van artikel 475d, vijfde lid, onder a, Rechtsvordering.
 •