Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het notarisambt

 

Artikel 99
1
Klachten tegen notarissen en kandidaat-notarissen worden schriftelijk en met redenen omkleed ingediend bij de kamer van toezicht, waaronder de notaris of kandidaat-notaris ressorteert. Indien de klager daarom verzoekt, is de secretaris van de kamer van toezicht hem behulpzaam bij het op schrift stellen van de klacht.
2
De voorzitter kan na een summier onderzoek, zo nodig na de klager en de betrokken notaris of kandidaat-notaris te hebben gehoord, de klacht terstond bij met redenen omklede beslissing afwijzen indien hij van oordeel is dat deze kennelijk niet ontvankelijk, dan wel kennelijk ongegrond is, of van onvoldoende gewicht.
3
Indien de voorzitter van oordeel is dat een klacht vatbaar is voor minnelijke schikking, roept hij de klager en de betrokken notaris of kandidaat-notaris op teneinde een zodanige schikking te beproeven. Indien een minnelijke schikking mogelijk blijkt, wordt deze op schrift gesteld en door de klager, de notaris of de kandidaat-notaris tegen wie de klacht is ingediend en de voorzitter ondertekend.
4
Hij brengt klachten, die niet in der minne worden opgelost of door hem worden afgewezen, ter kennis van de kamer.
5
Van de beslissing van de voorzitter zendt de secretaris onverwijld een afschrift aan de klager en de betrokken notaris of kandidaat-notaris, in geval van afwijzing van een klacht aan de klager bij aangetekende brief.
6
Tegen de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van een klacht, kan de klager binnen veertien dagen na de dag van verzending van het afschrift van de beslissing schriftelijk verzet doen bij de kamer van toezicht. Hij dient gemotiveerd aan te geven met welke overwegingen van de voorzitter hij zich niet kan verenigen. Hij kan daarbij vragen over zijn verzet te worden gehoord.
7
Indien overeenkomstig het zesde lid verzet is gedaan tegen de beslissing van de voorzitter, wijst deze een plaatsvervanger aan om hem bij de behandeling van het verzet te vervangen.
8
Ten gevolge van het verzet vervalt de beslissing, tenzij de kamer van toezicht het verzet niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart.
9
Is de kamer van toezicht van oordeel dat de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of van onvoldoende gewicht is, dan kan zij zonder nader onderzoek het verzet ongegrond verklaren, echter niet dan na de klager die daarom vroeg in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord.
10
De beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring of ongegrondverklaring van het verzet is met redenen omkleed. Daartegen staat geen rechtsmiddel open. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.
11
Is de kamer van oordeel dat het verzet gegrond is, dan wordt de zaak in verdere behandeling genomen.
12
Een klacht kan slechts worden ingediend gedurende drie jaren na de dag waarop de tot klacht gerechtigde van het handelen of nalaten van een notaris of kandidaat-notaris dat tot tuchtrechtelijke maatregelen aanleiding kan geven kennis heeft genomen.
13
Intrekken van de klacht, nadat deze is ingekomen, of staking van de werkzaamheden door de persoon over wie geklaagd is, heeft op de verdere behandeling geen invloed, wanneer naar het oordeel van de kamer van toezicht het algemeen belang de voortzetting van de behandeling vordert of wanneer degene over wie geklaagd is, schriftelijk heeft verklaard voortzetting van de behandeling van de klacht te verlangen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO7833, Hoger beroep, 613/03 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Boedelscheiding na echtscheiding. Het hof is van oordeel dat de notaris geen blijk heeft gegeven van partijdigheid. Tevens heeft de notaris juist gehandeld met betrekking tot het verzamelen van bewijsstukken teneinde een juiste opsomming van de boedelbestanddelen te kunnen maken. Het hof verklaart de klacht in al haar onderdelen ongegrond.
 • LJN AT7307, Hoger beroep, 686/04 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 107 lid 1 Wet op het notarisambt.
 • LJN AT7302, Hoger beroep, 682/2004 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 107 lid 1 Wet op het notarisambt.
 • LJN AX8422, Hoger beroep, 014/06 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 99 lid 12 Wna.
 • LJN AO2662, Hoger beroep, 459/2003 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Klaagster stelt met kandidaat-notaris mr. [K-N], een ex-kantoorgenoot van de notaris, een afspraak te hebben gemaakt over de te ontvangen rente op de, na verkoop van een deel van de obligaties uit de onverdeelde nalatenschap, resterende obligaties. In strijd met deze afspraak heeft klaagster niet de totale rente ontvangen...
 • LJN AS1868, Hoger beroep, 525/2004
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De notaris is niet ontvankelijk in het hoger beroep wegens overschrijding van de dertigdagentermijn ex artikel 107 WNA.
 • LJN AT3342, Hoger beroep, 953/04 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Nu uit omstandigheden blijkt dat de positie van de makelaar bij de transactie met de gemeente onduidelijk is en er voorts niet is gebleken van andere aanknopingspunten die betaling van de courtagenota rechtvaardigen, had de notaris niet tot uitbetaling hiervan mogen overgaan zonder de uitdrukkelijke toestemming daarvoor van klaagster...
 • LJN AR3128, Hoger beroep, 51/2004
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De notarissen hebben niet adequaat gereageerd op het verzoek van klager om toezending van de tekeningen. Dit valt de notarissen te verwijten. Evenals de kamer is het hof van oordeel dat het handelen van de notarissen niet dermate onzorgvuldig is dat een maatregel aan de notarissen zou moeten worden opgelegd. Het hof verwerpt het beroep.
 • LJN AS1895, Hoger beroep, 248/2004 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof stelt bij de inhoudelijke beoordeling van de klacht voorop dat in de onderhavige procedure geen acht kan worden geslagen op de in hoger beroep voor het eerst naar voren gebrachte nieuwe klacht betreffende [naam].
 • LJN AU3701, Hoger beroep, 516/2004 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Afwikkeling van een nalatenschap. Klager is teveel in het ongewisse gelaten over aard en reikwijdte van de af te geven boedelvolmacht en verklaring van erfrecht.
 • LJN AT9356, Hoger beroep, 1138-04 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De notaris is niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep. Artikel 107 Wet op het notarisambt.
 • LJN AT9354, Hoger beroep, 449-04
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gang van zaken bij de verkoop van een B.V.
 • LJN AU3473, Hoger beroep, 225/2005 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In zijn algemeenheid kan het hof geen kennis nemen van verzoeken die voor het eerst in hoger beroep naar voren zijn gebracht. Nu klager de klacht met betrekking tot het handelen van de notaris over de periode van november 2002 tot en met 12 december 2004 voor het eerst in hoger beroep heeft gedaan, zal...
 •