Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet waardering onroerende zaken

 

Artikel 17
1
Aan een onroerende zaak wordt een waarde toegekend.
2
De waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.
3
In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een onroerende zaak, voor zover die niet tot woning dient, en met uitzondering van onroerende zaken die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het tweede lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:
a
de aard en de bestemming van de zaak;
b
de sedert de stichting van de zaak opgetreden technische en functionele veroudering, waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen.
4
In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een gebouwd eigendom in aanbouw bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het derde lid. Onder een gebouwd eigendom in aanbouw wordt verstaan een onroerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een bouwvergunning in de zin van de Woningwet is afgegeven en dat door bouw nog niet geschikt is voor gebruik overeenkomstig zijn beoogde bestemming.
5
In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een gebouwd eigendom dat tot woning dient en deel uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 220d, eerste lid, onderdeel d, van de Gemeentewet bedoelde voorwaarden bepaald met inachtneming van een vooronderstelde verplichting om het gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen opgaand hout te vellen anders dan volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is. Gebouwde eigendommen die dienstbaar zijn aan de woning worden geacht deel uit te maken van die woning.
6
Met betrekking tot een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, aanhef en onderdeel f , wordt de waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan de gehele onroerende zaak.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ5543, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/177
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  WOZ. De rechtbank 's-Hertogenbosch gaat voor de toepassing van artikel 26a uit van de bij primaire beschikking vastgestelde waarde.
 • LJN AZ3127, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 05 / 4100
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verweerder heeft de in de beroepsfase door hem bepleite waarde van de onroerende zaak voldoende aannemelijk gemaakt. Eiser is niet gevolgd. Het beroep is gegrond omdat in de uitspraak op bezwaar een hoger bedrag was vastgesteld. De rechtbank heeft zelf in de zaak voorzien. Veroordeling in de proceskosten tot een lager bedrag dan geëist.
 • LJN AZ9659, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4207
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  WOZ-waarde tennishal en bijbehorende ruimten terecht bepaald op gecorrigeerde vervangingswaarde. De waarde is echter te hoog vastgesteld. De rechtbank vermindert de waarde en de OZB-aanslag voor 2005.
 • LJN AE4698, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/3980
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  WOZ-waarde van drie winkelpanden. Verweerder hanteert de methode van huurwaardekapitalisatie. Belanghebbende heeft een taxatierapport in het geding gebracht waarbij de onderhandse verkoop in verhuurde staat, één en ander ten behoeve van een voorgenomen interne reorganisatie, wordt vastgesteld. Voor...
 • LJN AE6635, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/2426
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De door belanghebbende voor zijn woning in juni 1995 betaalde prijs ligt te ver voor de prijspeildatum 1 januari 1999 om een betrouwbare grondslag te zijn voor de vaststelling van de waarde op die prijspeildatum. Bij de vaststelling van de waarde is onvoldoende rekening gehouden met de ligging van het perceel van belanghebbende...
 • LJN AM1462, Cassatie, 38005
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.005 17 oktober 2003 wv gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 23 november 2001, nr. P00/02245, betreffende na te melden aanslag in de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AO6003, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-03/00165
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  roerende-ruimtebelasting 2001. Waarde woonark.
 • LJN AZ3153, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 05 / 4338
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  WOZ. De heffingsambtenaar heeft de waarde van een woning in Nuenen onvoldoende aannemelijk gemaakt. Objecten uit dezelfde buurt die meer dan een jaar voor of na de waardepeildatum zijn verkocht, zijn minder geschikt te achten als vergelijkingsobject indien er min of meer vergelijkbare woningen in min...
 • LJN AE2624, Eerste aanleg - meervoudig, 99/00126
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Vervolg behandeling beroep na arrest van de Hoge Raad van 20 december 2000, nr. 35 722 (BNB 2001/73). Het Hof acht het niet aannemelijk dat het beroepschrift binnen de beroepstermijn ter post is bezorgd en verklaart het beroep niet-ontvankelijk.
 • LJN AF8637, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 428/02 WOZ
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. BK 428/02 9 mei 2003 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, derde enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak...
 • LJN AZ9662, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4208
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  WOZ-waarde tennisbanen en bijbehorende ruimten terecht bepaald op gecorrigeerde vervangingswaarde. De waarde is echter te hoog vastgesteld. De rechtbank vermindert de waarde en de OZB aanslag voor 2005.
 • LJN BB4219, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/987
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Proceskostenveroordeling. Taxatierapport. Hoofdregel is proceskostenveroordeling bij een gegrond beroep. In casu geen reden om hiervan af te wijken. Eiseres mocht met taxatie wachten tot de beroepsfase. Het gehele bedrag van de taxatiekosten is toewijsbaar onder toepassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht.
 • LJN AD8210, Eerste aanleg - meervoudig, 00/04041
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Dat het object - een in cultuurhistorisch en esthetisch opzicht waardevolle en historisch verantwoorde replica van een voormalig VOC-schip - op zichzelf een museumstuk is, neemt niet weg dat het ook een bedrijfsruimte is voor de roerende-ruimtebelastingen. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat...
 • LJN AF8635, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 422/02 WOZ
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. BK 422/02 9 mei 2003 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, derde enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak...
 • LJN AF0326, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 996/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 996/01 8 november 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, derde enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van mevr...
 • LJN AF7106, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-02/02606
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Tariefdifferentiatie OZB. Op een woning in aanbouw is het tarief voor woningen van toepassing. De gemeente Spijkenisse heeft in casu ten onrechte het (hogere) tarief voor niet-woningen toegepast.
 •