Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet werk en bijstand

 

Artikel 7 Opdracht college
1
Het college is verantwoordelijk voor:
a
het ondersteunen van personen die algemene bijstand ontvangen, personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden bij arbeidsinschakeling en, indien het college daarbij het aanbieden van een voorziening, waaronder begrepen sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling noodzakelijk acht, voor het bepalen en aanbieden van deze voorziening, en;
b
het verlenen van bijstand aan personen hier te lande die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.
2
Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
3
Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op personen aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt. Het college en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kunnen overeenkomen dat het eerste lid, aanhef en onderdeel a, van toepassing is op voornoemde personen. Daarnaast kunnen het college en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen overeenkomen dat het college aan voornoemde personen een voorziening aanbiedt als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.
4
Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, wordt voor personen die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep behoren van de Wet sociale werkvoorziening onder een voorziening gericht op arbeidsinschakeling mede verstaan een voorziening gericht op het verkrijgen van arbeid in een dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst als bedoeld in de artikelen 2 en 7 van die wet.
5
Het college kan de uitvoering van deze wet, behoudens de vaststelling van de rechten en plichten van de belanghebbende en de daarvoor noodzakelijke beoordeling van zijn omstandigheden, door derden laten verrichten. Het college kan de in de eerste volzin bedoelde vaststelling en beoordeling mandateren aan bestuursorganen.
6
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het tweede tot en met vierde lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AQ7052, Voorlopige voorziening, AWB 04/1472
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verblijf in het buitenland met behoud van uitkering; ontheffing arbeidsverplichtingen; onderscheid naar leeftijd; overgangsrecht Wet werk en bijstand
 • LJN BG6667, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/331 en 08/332
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  08-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Verweerder heeft in zijn toekenningsbesluit van 28 januari 2004 overeenkomstig het bepaalde in artikel 39 Bbz 2004 opgenomen dat bij een overdracht of beëindiging van het bedrijf, het bedrag van de lening terstond opeisbaar zal zijn. Uit de overdracht van 19 mei 2006 vloeide voort dat op dat moment ...
 • LJN AS3855, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04/961 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  09-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Eiser die sinds 1996 een bijstandsuitkering ontvangt en die als gevolg van een auto-ongeluk bekend is met zowel fysieke als psychische klachten, heeft op 5 november 2003 het Trajectplan Uitstroom en Activering ondertekend. In dit (standaard) Trajectplan is – onder meer – de bepaling opgenomen dat eiser zal worden aangemeld voor deelname aan de REA...
 • LJN BB1213, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/286
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  25-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  WWB/ langdurigheidstoeslag/ formele rechtskracht/ beleid terzake langdurigheidstoeslag/ artikel 4:84 van de Awb/ weigering vanwege een opgelegde maatregel die in rechte onaantastbaar is geworden. Met verwijzing naar de uitspraak van de CRvB van 18 juli 2006 (LJN AY5576) overweegt de rechtbank dat de ...
 • LJN BH1730, Hoger beroep, 07/4410 WWB + 07/4418 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  20-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstand. Gezamenlijke huishouding. Handhavingsverordening WWB deels onverbindend.
 •