Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AY6955, Raadkamer, 15/000054-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzoekschrift ex 591a Sv (vergoeding reis- en verblijfkosten en vergoeding schade en ksoten raadsman bij vrijspraak) nadat verdachte is vrijgesproken van invoer cocaïne, zie LJN: AR3487
 • LJN BC7391, Raadkamer, AVNR 10343
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  591a Sv: De kosten van rechtsbijstand die door raadsman A en raadsvrouw B in rekening zijn gebracht, worden zeer bovenmatig geacht, zowel wat betreft de gedeclareerde tijd als wat betreft de gehanteerde uurtarieven. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat raadsvrouw B bevestigd heeft dat door haar (kantoor...
 • LJN BB3545, Raadkamer, 15/678302-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Beschikking ex artikel 591a Sv. Het verzoekschrift strekt tot toekenning aan verzoeker van een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 105,00, wegens de door de Raad voor Rechtsbijstand aan deze met betrekking tot de strafzaak met bovengenoemd parketnummer opgelegde eigen bijdrage en € 275,00...
 • LJN BC7390, Raadkamer, AVNR 10106
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  89 Sv: Aan de enkele omstandigheid dat het openbaar ministeries ter zitting in eerste aanleg heeft aangegeven dat het verzoek tot een bedrag van € 10.000,-- kon worden toegewezen en dit bedrag ook door de rechtbank wordt toegewezen, kan verweerder niet zonder meer de gerechtvaardigde verwachting ontlenen...
 • LJN BD5254, Raadkamer, AVNR 9853 en 9854
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verzoek ex artikel 591a Sv: Afwijzing van het verzoek tot vergoeding van de kosten in eerste aanleg. Aan verzoekers is door de Raad voor de Rechtsbijstand voor de rechtsbijstand in eerste aanleg onvoorwaardelijk een advocaat toegevoegd. Er is geen sprake van een wijziging, beëindiging of intrekking...
 • LJN AD5759, Hoger beroep, 5229
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verzoekster is vervolgd wegens verdenking van het overtreden van een voorschrift gesteld bij artikel 2 van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Verzoekster is voor het meermalen overtreden van genoemd voorschrift veroordeeld bij vonnis van de economische politierechter te Zwolle van 2 november 1998. In hoger...
 • LJN BG6052, Raadkamer, AVNR 8943, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De kosten van rechtsbijstand in de door appellanten gevoerde bestuursrechtelijk procedures zijn niet aan te merken als kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de zaak in de zin van artikel 591a Sv. De vraag is welke kosten van rechtsbijstand zijn toe te rekenen aan de strafzaak, nu met name raadsman...
 • LJN AE6301, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/57237 VRONTN A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding. Tussen partijen is niet in geschil en ook de rechtbank stelt vast dat de bewaring van de vreemdeling wegens het niet (tijdig) kennisgeven als bedoeld in artikel 96 Vw 2000, onrechtmatig moet worden geacht. Er is wel voldoende zicht op uitzetting en niet kan worden gesteld...
 • LJN BG6058, Raadkamer, AVNR 9203
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verzoeker is vervolgd ter zake van een fiscaal delict. Naast de strafzaak hebben ook een fiscaal onderzoek en verschillende fiscale procedures gelopen, alsmede een arbeidszaak tegen een in verband met voornoemde verdenking ontslagen directeur. Verzoeker is door meerdere raadslieden bijgestaan. Raadsman A is gespecialiseerd in het strafrecht...
 • LJN BJ6476, Raadkamer, 09/28 en 09/29
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Enkelvoudige raadkamer; verzoek ex art. 89 en 591a Sv; gronden van billijkheid; matiging forfaitair bedrag. De rechtbank acht gronden van billijkheid aanwezig om tot toekenning van een vergoeding voor de ondergane detentie over te gaan. Voor de hoogte daarvan is van belang dat de hoogte van de doorgaans...
 • LJN BJ6456, Raadkamer, 08/1447 en 08/1448
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Enkelvoudige raadkamer; verzoekschrift ex art. 89 en 591a Sv.; geen gronden van billijkheid. Anders dan verzoeker en de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat geen gronden van billijkheid aanwezig zijn voor toekenning van enige vergoeding aan verzoeker wegens ondergane vrijheidsbeneming...
 • LJN BC6129, Raadkamer, AVNR 11260-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  591a Sv: De strafzaak was juridisch noch feitelijk complex. Het hof is van oordeel dat de kosten van rechtsbijstand bovenmatig geacht moeten worden. Dat geldt in het bijzonder voor de tijd besteed aan telefoongesprekken, correspondentie, besprekingen met verzoeker en bestudering van het dossier.
 • LJN BB5104, Hoger beroep, Avnr 000800-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Toekenning van een vergoeding voor de schade als gevolg van de vrijheidsbeneming die verzoeker heeft ondergaan in het geval waarin het hof de vordering, strekkende tot het achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling, heeft afgewezen, alsmede een vergoeding voor de kosten voor het indienen en behandelen van het verzoekschrift.
 • LJN BC7868, Raadkamer, avnr 8778
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  591a Sv: De raadsman heeft verzoeker bijgestaan in de strafzaak en in een beroepszaak bij de Reclame Codecommissie en bij het College van Beroep. De strafzaak en de beroepszaak hebben tot 1 januari 2003 naast elkaar gelopen. De raadsman heeft beide zaken niet apart gedeclareerd en heeft ten behoeve van...
 • LJN BD6988, Raadkamer, AVNR: 733-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Geen sprake van betaling bij voorschot door de B.V. ten behoeve van appellant, nu de declaraties gericht zijn aan de B.V. Slechts de in rekening gebrachte kosten van rechtsbijstand die appellant zelf heeft voldaan, zijn daadwerkelijk ten laste van appellant gekomen en kunnen voor vergoeding ex artikel 591a Sv voor vergoeding in aanmerking komen...
 •