Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Ziektewet

 

Artikel 44
1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd de uitkering van ziekengeld geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te weigeren, indien de ongeschiktheid tot werken wegens ziekte, anders dan wegens zwangerschap of bevalling:
a
bestond op het tijdstip dat de verzekering een aanvang nam;
b
binnen een half jaar na het tijdstip waarop de verzekering een aanvang nam, is ingetreden, terwijl de gezondheidstoestand van de betrokkene ten tijde van de aanvang van zijn verzekering het intreden van de ongeschiktheid tot werken binnen een half jaar kennelijk moest doen verwachten.
2
Het eerste lid blijft buiten toepassing ten aanzien van degene die onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip, waarop de verzekering een aanvang nam, ononderbroken onbetaald verlof, tot een maximum van achttien maanden, heeft genoten, behoudens voorzover het betreft ongeschiktheid tot werken in de zin van het eerste lid, die bestond op de dag, voorafgaande aan de eerste dag van dit verlof. Als ononderbroken onbetaald verlof wordt aangemerkt perioden van onbetaald verlof die elkaar met een onderbreking van minder dan een maand opvolgen.
3
Het bepaalde in het eerste lid, onderdeel b, blijft buiten toepassing ten aanzien van degene, die onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip, dat de verzekering een aanvang nam, in verband met het bepaalde in artikel 6, eerste lid, onder a of b, niet verzekerd was.
4
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de in dit artikel bepaalde bevoegdheid van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de uitkering van het ziekengeld geheel of gedeeltelijk te weigeren.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AP8310, Hoger beroep, 02/2021 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ontslag in proeftijd. Bij aanvang van verzekering ongeschikt om in dienstverband duurzaam arbeid te verrichten.
 • LJN AH8579, Hoger beroep, 01/3413 AAW/WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is sprake van een zorgvuldig onderzoek naar de arbeids(on)geschiktheid van een in het buitenland verblijvende werknemer, als enkel gebruik wordt gemaakt van door de CNSS verstrekte gegevens?
 • LJN AD3535, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/10389 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  28-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE sector bestuursrecht eerste kamer, enkelvoudig Reg. nr. AWB 00/10389 ZW UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Uitspraak in het geding tussen A, eiser, en B, verweerder. Ontstaan en loop van het geding Eiser is...
 • LJN AY4955, Hoger beroep, 04/2282 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering WAO-uitkering. Is uitgegaan van de juiste medische beperkingen? Duiding voltijdfuncties. Geen medische urenbeperking.
 • LJN AP0548, Hoger beroep, 02/4560 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ongeschikt tot het verrichten van zijn werk. Onzorgvuldig onderzoek.
 •