Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Ziektewet

 

Artikel 46
1
Degene, die:
a
gedurende twee maanden onafgebroken op alle dagen verzekerd is geweest of
b
in de loop van de twee maanden, voorafgaande aan het einde van zijn verzekering, op ten minste 16 dagen verzekerd is geweest,
heeft, indien hij in het onder a bedoelde geval binnen een maand na het einde van die twee maanden en in het onder b bedoelde geval binnen 8 dagen na het einde van zijn verzekering ongeschikt tot werken wordt, tegenover het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, aanspraak op ziekengeld alsof hij verzekerd was gebleven. Indien de verzekering berust op een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 ontstaat de in de eerste zin bedoelde aanspraak op ziekengeld eerst na het eindigen van die dienstbetrekking.
2
Voor de toepassing van het in het vorige lid, onder a, bepaalde, wordt de daargenoemde termijn van twee maanden geacht niet te zijn onderbroken, indien de betrokkene gedurende niet meer dan zeven dagen niet verzekerd is geweest. Voor de toepassing van het bepaalde in dit en het vorige lid wordt arbeid, in een aaneengesloten nachtdienst op twee dagen verricht, gerekend als arbeid op één dag.
3
Voor de vaststelling van het bedrag van het ziekengeld wordt de ongeschiktheid tot werken geacht te zijn ingetreden in de kalenderweek, waarin de verzekering is geëindigd.
4
De in het eerste lid bedoelde aanspraak komt niet toe aan:
a
degene die de eerste dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt heeft bereikt, of in verband met artikel 6, eerste lid, onderdeel a of b niet verzekerd is.
b
degene, die ingevolge de wetgeving van een andere Mogendheid aanspraak heeft op uitkering bij ziekte.
5
De in het eerste lid bedoelde aanspraak komt mede toe, voor zover het betreft de toepassing van artikel 29 a, aan de vrouw, wier bevalling waarschijnlijk is, onderscheidenlijk wier bevalling plaatsvindt binnen een tijdsverloop van tien weken na het einde van haar verplichte verzekering.
6
Voor de toepassing van dit artikel is ongeschikt tot werken degene, die ongeschikt is tot het verrichten van de arbeid, waarmede hij in zijn onderhoud placht te voorzien.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AP6224, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/1313 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Intrekking met terugwerkende kracht van WAO-uitkering, omdat is gebleken dat betrokkene bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden in loondienst verrichtte en dus niet verzekerd was voor de WAO. Het feit dat betrokkene wel een Ziektewetuitkering heeft ontvangen doet hieraan niet af,...
 • LJN AQ1028, Hoger beroep, 01/5634 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is het dagloon waarnaar de aan betrokkene toegekende uitkering krachtens de Ziektewet is berekend, juist vastgesteld?
 • LJN AF6191, Hoger beroep, 01/2071 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen recht op ZW-uitkering tijdens ouderschapsverlof. Appellante heeft met haar werkgever de afspraak gemaakt dat zij met ingang van 1 september 1999 onbetaald ouderschapsverlof neemt. Zij is met ingang van 13 augustus 1999 arbeidsongeschikt geworden. De werkgever heeft tot 1 september 1999 het loon doorbetaald...
 • LJN BJ4931, Hoger beroep, 08/2233 WW + 08/2234 WW + 08/2235 AW + 08/2236 AW + 08/5514 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Beëindiging en terugvordering WW- en BBWO-uitkering, omdat appellant volledig als zelfstandige werkzaam is geweest. Intrekking en terugvordering ZW-uitkering, omdat appellant geen recht had op een WW-uitkering en om die reden niet verzekerd was voor de Ziektewet. Op basis van de gedingstukken, waaronder...
 • LJN AA8591, Hoger beroep, 97/11527 ZW, 98/2287 ZW, 98/3329 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  97/11527 ZW 98/2287 ZW 98/3329 ZW U I T S P R A A K in de gedingen tussen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, appellant, en ir A h.o.d.n. B, wonende te C, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN Met ingang van 1 maart 1997 is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in werking getreden...
 • LJN AQ5209, Hoger beroep, 02/3941 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Arbeidsovereenkomst: de werknemer die bij ziekte aanspraak heeft op loon, heeft geen recht op uitkering van ziekengeld.
 • LJN AT8520, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/138 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Sluit verweerder terecht en op goede grond nawerking uitt. Voorop wordt gesteld dat indien de arbeidsongeschiktheid ontstaat op een dag waarop niet wordt gewerkt, dan wordt geen ziekengeld verstrekt wegens het ontbreken van een verzekering, afgezien van de nawerking ex artikel 46 van de Ziektewet (ZW).
 • LJN BI2028, Hoger beroep, 07/6653 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  22-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ZW-uitkering toe te kennen. Loondorbetalingsverplichting werkgever. Het bestreden besluit maakt niet duidelijk waarom ziekengeld is geweigerd. Het bestreden besluit is niet deugdelijk gemotiveerd en komt voor vernietiging in aanmerking wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht ...
 •