Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

Artikel 18a
1
Indien een op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken gegeven beschikking tot vaststelling van de waarde, welke ingevolge een wettelijk voorschrift ten grondslag heeft gelegen aan de heffing van belasting, is herzien met als gevolg dat:
a
een aanslag of navorderingsaanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld, dan wel dat een in de belastingwet voorziene vermindering, ontheffing of teruggaaf ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, dan kan de inspecteur de te weinig geheven belasting navorderen;
b
een aanslag of navorderingsaanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld, dan wel dat een in de belastingwet voorziene vermindering, ontheffing of teruggaaf ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is verleend, dan vernietigt de inspecteur de ten onrechte vastgestelde aanslag of navorderingsaanslag dan wel vermindert hij de aanslag of navorderingsaanslag, onderscheidenlijk verleent hij alsnog de in de belastingwet voorziene vermindering, ontheffing of teruggaaf.
2
Het vaststellen van de navorderingsaanslag, onderscheidenlijk het nemen van de beschikking tot vernietiging, vermindering, ontheffing of teruggaaf op de voet van het eerste lid geschiedt binnen acht weken na het tijdstip waarop de beschikking of uitspraak strekkende tot de herziene vaststelling van de waarde onherroepelijk is geworden. Eerstbedoelde beschikking is voor bezwaar vatbaar.
3
Ingeval de herziening gevolgen heeft voor de toepassing van artikel 3.30a van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot een jaar, wordt in afwijking in zoverre van het tweede lid de termijn waarbinnen navordering mogelijk is bepaald op de voet van artikel 16 en vangt de in dat lid bedoelde termijn van acht weken niet eerder aan dan op het tijdstip waarop de belastingplichtige een verzoek heeft ingediend tot aanpassing van de aanslag of beschikking met betrekking tot dat jaar. Een verzoek tot aanpassing wordt gedaan binnen een jaar na het tijdstip waarop de beschikking of uitspraak strekkende tot de herziene vaststelling van de waarde, onherroepelijk is geworden.
4
Indien aan de heffing van belasting een aan een onroerende zaak toegekende waarde ten grondslag ligt en met betrekking tot die onroerende zaak voor een voor die heffing van belang zijnd kalenderjaar een waarde wordt vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, zijn het eerste, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1743, Cassatie, 30480
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-11-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 21 juni 1994 betreffende na te melden navorderingsaanslag in de vermogensbelasting. 1. Aanslag, navorderingsaanslag en geding voor het Hof Nadat aan belanghebbende voor het jaar 1986 aanvankelijk een...
 • LJN AA1976, Cassatie, 30959
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-07-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 21 december 1994 betreffende na te melden navorderingsaanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag en geding voor het Hof Aan belanghebbende,...
 • LJN AA2546, Cassatie, 33768
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 3 september 1997 betreffende na te melden navorde ringsaanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag en bezwaar Aan belanghebbende, die...
 • LJN AD6855, Eerste aanleg - meervoudig, 98/04067
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Eerste meervoudige belastingkamer nummer 98/04067 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te Z], (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Belastingdienst/Ondernemingen [P], op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te...
 • LJN AD9629, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/00769
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem zesde enkelvoudige belastingkamer nummer 00/00769 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren [P] (hierna: de Inspecteur) aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar betreft : aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995 nummer ...
 • LJN AF2723, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/02127
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem achtste enkelvoudige belastingkamer nummer 01/02127 (inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen) Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] (hierna: de Inspecteur) beslissing : uitspraak op een bezwaarschrift beschikking ...
 • LJN AQ5457, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02803
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Art. 31, eerste en zesde lid, Wet IB 1964. In geschil is wie kapitaalverzekeringen heeft afgekocht: belanghebbende (stelling inspecteur) of, door tussenkomst van intermediairs, een failliete ondernemer met compensabele verliezen (stelling belanghebbende). Het Hof volgt de stelling van de inspecteur. Belanghebbende beroept zich tevergeefs op vertrouwens...
 • LJN AS6691, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-04/00505
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Middelingsverzoek te laat ingediend; termijn niet van openbare orde
 • LJN AU1589, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-04/00503
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Een verhoging van de in een navorderingsaanslag begrepen belasting vindt plaats op de voet van artikel 18 Algemene wet inzake rijksbelastingen (tekst 1990 tot en met 1992). Het bedrag van deze verhoging kan voor toepassing van de middelingsregeling niet als belasting kan worden aangemerkt. X' klacht...
 •