Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Faillissementswet

 

Artikel 285
1
In het verzoekschrift of in een daarbij te voegen bijlage worden opgenomen:
a
een staat als bedoeld in artikel 96;
b
een opgave van de goederen van de schuldenaar, met vermelding van eventueel daarop rustende rechten van pand en hypotheek en retentierechten die daarop uitgeoefend kunnen worden;
c
een gespecificeerde opgave van de inkomsten van de schuldenaar, hoe ook genaamd en ongeacht de titel van verkrijging, die de schuldenaar pleegt te verwerven of kan verwerven, onder vermelding van de wijzigingen die daarin over de eerstvolgende drie jaar redelijkerwijs voorzienbaar zijn;
d
een gespecificeerde opgave van de vaste lasten van de schuldenaar;
e
indien de schuldenaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, een opgave van de gegevens, bedoeld onder c en d betreffende de echtgenoot onderscheidenlijk de geregistreerde partner;
f
een met redenen omklede verklaring dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen, alsmede over welke aflossingsmogelijkheden de verzoeker beschikt, afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van de woon- of verblijfplaats van de schuldenaar. Het college kan deze bevoegdheid mandateren aan een gemeentelijke kredietbank als bedoeld in de Wet financiële dienstverlening of aan krachtens artikel 48, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op het consumentenkrediet aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel categorieën daarvan;
g
een opgave van de aard en het bedrag van de vorderingen ter zake waarvan de schuldenaar zich als borg of anderszins als medeschuldenaar heeft verbonden;
h
indien de schuldenaar aan zijn schuldeisers een buitengerechtelijke schuldregeling heeft aangeboden die niet is aanvaard, de inhoud van het ontwerp van de schuldregeling, de reden waarom de schuldregeling niet is aanvaard alsmede met welke middelen, bij aanvaarding van de schuldregeling, bevrediging van schuldeisers zou kunnen plaatsvinden;
i
een opgave van andere gegevens van belang om een zo getrouw mogelijk beeld te bieden van de vermogens- en inkomenspositie van de schuldenaar en van de mogelijkheden voor schuldsanering.
2
De colleges van burgemeester en wethouders, een daartoe gemandateerde kredietbank of een daartoe aangewezen natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de afgifte van verklaringen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF0497, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/22
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Tot het laatste moment doorgaan met het maken van schulden is een reden voor afwijzing.
 • LJN BD2828, Hoger beroep, 200.002.087
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Niet aannemelijk dat schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schuldenlast voor de dag van indiening van het verzoekschrift te goeder trouw is geweest, nu hij onvoldoende duidelijkheid heeft verschaft over de oorzaak van het ontstaan van de schulden, voor zover die al vastgesteld...
 • LJN AF0173, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/158 R
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  05-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verzoeker heeft een verzoek ingediend om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling. Verzoeker woont officieel in Hongarije.Het adres dat verzoeker heeft opgegeven betreft een postadres op een kantoor van een onderneming die door verzoeker is opgericht. Feitelijk verblijft verzoeker naar eigen...
 • LJN AF0413, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/290 EA
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Vrees voor niet nakoming verplichtingen vanwege op voorhand weigering om verliesgevende onderneming te staken. Eerder faillissement binnen 10 jaar is mede grond voor afwijzing.
 • LJN AZ0530, Hoger beroep, 2006/736
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof is van oordeel dat [appellant] niet kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, omdat voor een inhoudelijke beoordeling van het toelatingsverzoek ook thans nog onvoldoende inzicht bestaat in het aantal schulden en de aard, de hoogte en de ontstaansredenen van de schuldenlast...
 • LJN AV7755, Hoger beroep, R200600195
  Rechtsoort
  Faillissement
  Datum uitspraak
  30-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De rechtbank heeft appellant niet te goeder trouw geacht ten aanzien van het ontstaan van een schuld aan een Duitse ziektekostenverzekeraar. De schuld betreft een vordering, toegewezen bij uitspraak van oktober 1986 van het Landgericht te Aken, inhoudende door de ziektekostenverzekeraar gemaakte kosten...
 • LJN BC1928, Eerste aanleg - enkelvoudig, 139389
  Rechtsoort
  Faillissement
  Datum uitspraak
  20-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  WSNP. Afwijzing van een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. In de rapportage van een door de belastingdienst uitgevoerd boekenonderzoek wordt melding gemaakt van verwijtbaar handelen door verzoekster. Door verzoekster is tegen de uit het onderzoek volgende aanslag een bezwaarschriftenprocedure gestart, welke procedure nog niet is afgerond...
 • LJN BA2961, Hoger beroep, 06/1594
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  05-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Toepassing schuldsaneringsregeling toegewezen. Schulden aan CJIB, GVB en NS niet te goeder trouw ontstaan; meerdere schulden echter gemaakt door familieleden. Bestendige keer ten goede. Begeleiding door maatschappelijk werker, onder bewind gesteld, geen nieuwe schulden.
 • LJN AE9560, Hoger beroep, R9900127/R9900128/R9900129
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-03-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussentijdse beëindiging in verband met niet-nakoming inlichtingenplicht.
 • LJN BH9035, Eerste aanleg - enkelvoudig, 152681
  Rechtsoort
  Faillissement
  Datum uitspraak
  31-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  WSNP. In 1998 gestopte voetballer had moeten begrijpen dat hij niet aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen ten aanzien van in 2005 aangegane leningen tot een totaal van €100.000,00.
 •