Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE2423, Hoger beroep, 200103541/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  In het Eems-Dollardverdrag is het ontbreken van een vergunning op grond van het nationale recht niet als weigeringsgrond opgenomen. Afwijzing van het verzoek van appellant om toestemming voor het uitoefenen van de mosselvisserij in het gemeenschappelijk visserijgebied omdat appellant, hoewel hij aan het in het Eems...
 • LJN AF3967, Hoger beroep, 200204666/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  05-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200204666/1. Datum uitspraak: 5 februari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te Breda van 8 juli 2002 in het geding tussen: appellant en het college van burgemeester en wethouders van Werkendam...
 • LJN AF7656, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/2046
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  09-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  bouwvergunning voor het oprichten van een antennemast
 • LJN AU3146, Eerste aanleg - meervoudig, 04/1902 APPA
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  15-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is verzoek tot waarde-overdracht Pensioenaanspraken terecht afgewezen? Is alleen overdracht mogelijk als opbouw niet is beëindigd op of voor 8 juli 1994? Vertrouwensbeginsel.
 • LJN AS5484, Hoger beroep, 200406606/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  09-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 maart 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel (hierna: het college) geweigerd om aan [partij] een bouwvergunning te verlenen voor een zendmast op het perceel [locatie] te [plaats], sectie […] (hierna: het perceel).
 • LJN AA7335, Eerste aanleg - meervoudig, APV 98/2091-S1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Obstakelvrij houden van hellingvlak van baan mag zowel via Luchtvaartwet als via APV worden gerealiseerd. Gelet op de in art. 4.2.23 Bijlage 14 van het Verdrag neergelegde, voor Nederland bindende internationale norm, kon i.c. de kapvergunning niet anders dan worden verleend. Herroeping primair besluit...
 • LJN AF6540, Kort geding, KG 03/331
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  RECHTBANK 's-GRAVENHAGE sector civiel recht - voorzieningenrechter Vonnis in kort geding van 31 maart 2003, gewezen in de zaak met rolnummer KG 03/331 van: [Eisers 1 t/m 17], allen wonende te Irak, 18. [eiser 18], gevestigd te [vestigingsplaats], eisers, procureur mr. A.B.B. Beelaard, advocaat mr...
 • LJN AO6229, Hoger beroep, 02/4093 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Recht op kinderbijslag; komt koppelingswet in strijd met ILO-Verdrag 188?
 • LJN AQ7463, Hoger beroep, 200308433/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij Koninklijk Besluit van 13 november 2001 is het Koninklijk Besluit van 27 januari 1999, waarbij aan de [vreemdeling] het Nederlanderschap is verleend, ingetrokken.
 • LJN AQ7002, Hoger beroep, 200306971/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij Koninklijk Besluit van 4 februari 2002 is het Koninklijk Besluit van 2 april 2001, waarbij aan [verzoeker] (hierna: de vreemdeling) het Nederlanderschap is verleend, ingetrokken.
 • LJN AO2571, Voorlopige voorziening, AWB 03/30698
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Wav / prioriteitgenietend aanbod. De ratio van artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b, Wav en artikel 9, aanhef en onder a, Wav ligt in de bescherming van prioriteitgenietend arbeidsaanbod uit Nederland en overige EER-landen. Deze ratio verhoudt zich niet met de bij artikel 7, derde lid, Verdrag tussen...
 • LJN AD4037, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/449 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  18-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Artt. 7b AKW en XIII Wet BEU niet in strijd met art. 4 Verdrag nr. 118. Wet BEU is evenmin in strijd met art. 26 IVBPR. Verweerder heeft (o.a.) geweigerd eiser kinderbijslag te verstrekken over het eerste kwartaal van 2000 onder verwijzing naar de Wet BEU. Rechtbank: Art. 4 Verdrag nr. 118 IAO ziet...
 • LJN AO6050, Eerste aanleg - meervoudig, AWB/03/ diverse zaaknummers
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank Amsterdam verwerpt in haar uitspraak van 19 maart 2004 het standpunt van het UWV.
 • LJN BB9493, Hoger beroep, 200609224/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 december 2005 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister) de aanvraag van appellante (hierna: de SGP) om haar krachtens de Wet subsidiëring politieke partijen (hierna: de Wspp) voor het jaar 2006 subsidie te verlenen, afgewezen.
 • LJN BB8395, Hoger beroep, 200702411/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  21-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 7 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Best (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een antennemast op het perceel [locatie] te Best (hierna: het perceel).
 • LJN BC0241, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4124 ANW
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Eiseres heeft geen recht op een nabestaandenuitkering ingevolge de Anw. Het beroep op internationale bepalingen slaagt niet. Er is geen strijd met bepalingen van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, de Europese Code inzake sociale zekerheid, het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers, de ILO...
 • LJN BI3727, Eerste aanleg - meervoudig, 293236 / HA ZA 07-2545
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eenmalige herbeoordeling van WAO-gerechtigden vanaf 1 oktober 2004 op grond van het op die datum in werking getreden Schattingsbesluit. De vordering van eiseressen (LVA en Stichting CORV) richt zich, kort gezegd, tegen de toepassing van het Schattingsbesluit, zoals dit sinds 1 oktober 2004 luidt, ten opzichte van degenen voor wie het verzekerde WAO...
 • LJN AS6592, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/28266
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Amv / adequate opvang / China. De rechtbank is van oordeel dat, nu de asielaanvraag van eiseres dateert van 9 april 2000, het beleid van toepassing is zoals dat gold vóór 4 januari 2001 en derhalve ook de definitie van adequate opvang, zoals geformuleerd in TBV 1996/1 en in hoofdstuk B7/13 Vc 1994. Verweerder heeft derhalve terecht aan dit beleid getoetst...
 • LJN AD8043, Eerste aanleg - meervoudig, SBR 00/2321
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  20-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Intrekking WAO-uitkering ogv art. 43.5 WAO: art. 69, aanhef en onder b van Verdrag 102 aan te merken als bepaling die een ieder verbindt in de zin van artt. 93 en 94 Grondwet; gekozen maatregel kan toetsing aan art. 1 van het Eerste Protocol EVRM doorstaan. Verweerder heeft m.i.v. 1 juni 2000 eisers WAO...
 • LJN AQ7486, Hoger beroep, 200308548/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij Koninklijke Besluiten van 18 december 2001 zijn de Koninklijke Besluiten, waarbij aan appellanten sub 2 (hierna: de vreemdelingen) het Nederlanderschap is verleend, ingetrokken.
 • LJN BH1632, Kort geding, 319951 /KG ZA 08-1116
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Beslag. Verhouding artikel 13 Verdrag van Londen en artikel 642e lid 1 Rv. Niet gesteld of gebleken is dat aan (één van) de overige in artikel 13 van Verdrag gestelde vereisten niet is voldaan. Dat betekent dat het beslag moet worden opgeheven. Het bepaalde in artikel 642e lid 1 Rv staat hieraan niet in de weg...
 •