Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Natuurbeschermingswet 1998

 

Artikel 16
1
Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten of, ten aanzien van handelingen als bedoeld in het zesde lid, van Onze Minister, in een beschermd natuurmonument handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd natuurmonument of die het beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd met de bij een vergunning gestelde voorschriften of beperkingen handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen.
2
Als schadelijke handelingen worden in elk geval aangemerkt handelingen die de in het besluit tot aanwijzing als beschermd natuurmonument vermelde wezenlijke kenmerken van het beschermde natuurmonument aantasten.
3
Voorzover een vergunning als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op het verrichten, doen verrichten of gedogen van handelingen die significante gevolgen kunnen hebben voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren of planten in een beschermd natuurmonument, wordt deze slechts verleend indien met zekerheid vaststaat dat die handelingen de natuurlijke kenmerken van het beschermde natuurmonument niet aantasten, tenzij dwingende redenen van groot openbaar belang tot het verlenen van een vergunning noodzaken.
4
Het in het eerste lid bedoelde verbod is tevens van toepassing op handelingen als bedoeld in dat lid, die buiten het beschermd natuurmonument kunnen worden verricht en die zijn vermeld in het besluit tot aanwijzing als beschermd natuurmonument, bedoeld in artikel 10, of een besluit tot voorlopige aanwijzing, bedoeld in artikel 12. Bij de vermelding van handelingen kunnen beperkingen worden gesteld en uitzonderingen worden opgenomen met betrekking tot het tijdvak waarin, de omstandigheden waaronder, de doeleinden waarvoor en met betrekking tot de personen door wie zij worden verricht.
5
Dit artikel is niet van toepassing op handelingen die worden verricht overeenkomstig een beheersplan als bedoeld in artikel 17.
6
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen terzake van bij die maatregel genoemde beschermde natuurmonumenten handelingen worden aangewezen waarvoor een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt verleend door Onze Minister.
7
Een krachtens het zesde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA9308, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200609149/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 31 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 9 november 2006 ter inzage gelegd.
 • LJN BI7282, Eerste aanleg - meervoudig, 200901430/1/R2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 9 januari 2009, kenmerk 2009-614, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) een reactie gegeven op het door de vereniging Vereniging de Duinruiters (hierna: de Duinruiters) gedane verzoek om te beoordelen of ingevolge artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 ...
 • LJN BG1156, Eerste aanleg - meervoudig, 200706663/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 april 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend aan [vergunninghouder] voor het exploiteren van een pluimveehouderij aan de [locatie] te...
 • LJN BC3611, Voorlopige voorziening, 200706663/3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 april 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghoudster] voor een pluimveehouderij aan [locatie] te [plaats] in de omgeving van het beschermd natuurmonument "...
 • LJN BC7632, Eerste aanleg - meervoudig, 200701860/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 januari 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan de besloten vennootschap Sigrano Nederland B.V. (hierna: Sigrano) voor ontgrondingsactiviteiten...
 • LJN BE9265, Eerste aanleg - meervoudig, 200707276/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 november 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) het verzoek van de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. (hierna: de PO) om het toekennen van nadeelcompensatie afgewezen.
 • LJN BI0453, Eerste aanleg - meervoudig, 200808609/1/R2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 13 maart 2008, kenmerk 2008-15748, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) een reactie gegeven op het namens de vereniging Vereniging de Duinruiters (hierna: de Duinruiters) door [gemachtigde] gedane verzoek om in het kader van artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 ...
 • LJN BA9229, Voorlopige voorziening, 200702987/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 maart 2007 heeft verweerder aan de stichting "Stichting Circuit van Drenthe" een veranderingsvergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, verleend ten behoeve van het TT-circuit gelegen aan De Haar te Assen. Dit besluit is op 23 maart 2007 ter inzage gelegd.
 • LJN BG9762, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200800356/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen (L) (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij aan de [locatie] te...
 • LJN BB9930, Eerste aanleg - meervoudig, 200703125/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 maart 2007 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een pelsdierenhouderij gelegen aan de [locatie] te Meijel. Dit besluit is op 22 maart 2007 ter inzage gelegd.
 • LJN BE8807, Voorlopige voorziening, 200804801/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 mei 2008, no. 2008/21112, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) goedkeuring verleend aan het overbruggingswerkplan Ontgronding en Inrichting voor de periode tot 1 december 2008, locatie: groeve Sigrano, gemeenten Heerlen en Landgraaf (hierna: het overbruggingswerkplan).
 • LJN BD9945, Voorlopige voorziening, 200804829/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 april 2008, kenmerk PZH-2008-308308, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan E.ON Benelux N.V. (hierna: E.ON) vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor de bouw en het in werking...
 •