Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tarieven in burgerlijke zaken

 

Artikel 3
1
Eisers of gedaagden, die bij eenzelfde advocaat of gemachtigde verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen, zijn gezamenlijk slechts eenmaal vast recht verschuldigd.
2
Het geding in reconventie, het incidenteel beroep als bedoeld in de artikelen 339, derde lid, en 410 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het doen van rekening en verantwoording worden niet als afzonderlijke gedingen beschouwd.
3
De vordering tot voeging of tussenkomst, als bedoeld in artikel 217 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, geldt voor de partij, die de vordering doet, als het aanvangen van een nieuw geding. Voor een zodanige vordering is een gelijk bedrag aan vast recht verschuldigd als voor de vordering in het oorspronkelijke geding.
4
In een geding tot vrijwaring is de eiser tot vrijwaring geen vast recht verschuldigd.
5
In geval van verzet is de geopposeerde geen vast recht verschuldigd.
6
Voor de indiening van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed of beëindiging van een geregistreerd partnerschap, wordt van elk van de verzoekers de helft van het verschuldigde vast recht geheven.
7
Indien de eiser in een zaak, te behandelen door de kantonrechter, onmiddellijk na de eerste oproeping ter terechtzitting en voordat is geantwoord afstand van instantie doet, is geen vast recht verschuldigd.
8
In geval van verwijzing door of naar de kantonrechter op de voet van artikel 71 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt het vast recht verhoogd voor zover uit artikel 2 een hoger bedrag aan vast recht voortvloeit.
9
Bij verwijzing van een zaak naar een ander gerecht is opnieuw vast recht verschuldigd, met dien verstande dat het eerder verschuldigde vast recht in mindering wordt gebracht.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BG9269, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 2008/622, AWB 2008/623
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De rechtbank is van oordeel, mede gelet op de gemotiveerde betwisting van eisers, dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat [achterneef] in een zakelijk samenwerkingsverband met eisers opereert, in die zin dat hij invloed heeft op de gang van zaken in het horecabedrijf van eisers en dit bedrijf kan gebruiken voor strafbare feiten...
 • LJN AA9088, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/512
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No.AWB 00/512 21 november 2000 32010 Uitspraak in de zaak van: 1 A 2 B 3 C, appellanten, gemachtigden: mr M.W.L. Simons-Vinckx, advocaat te Bredamr M.W.L. Simons-Vinckx, advocaat te Breda, en mr P.H.L.M. Kuypers, advocaat te Brussel. tegen Het College...
 • LJN AX8291, Voorlopige voorziening, AWB 06/2259HOREC
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verweerder heeft bij het bestreden besluit de verleende vergunning ingetrokken en verzoekster bericht dat zij met ingang van 1 mei 2006 het schenken van alcoholhoudende dranken moet staken. Verweerder heeft deze intrekking gebaseerd op een naar aanleiding van een vergunningaanvraag van café [café] te...
 • LJN AU7196, Hoger beroep, 04/1209 REA
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bijstandsgerechtigde die ontheven is van arbeidsverplichtingen. Is beoordeling of betrokkene aan te merken is als arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet REA terecht? Chonische vermoeidheid. Gelijkheidsbeginsel.
 • LJN AE9142, Eerste aanleg - meervoudig, 00/1970
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Plaats van leiding van Ierse vennootschap op grond van de omstandigheden - waaronder de Nederlandse woonplaats van feitelijk leidinggever - in Nederland. Voor toepassing Verdrag Ierland uitsluitend inwoner van Nederland, niet van Ierland. Omkering bewijslast in verband met niet volledig beantwoorden...
 • LJN BA1114, Eerste aanleg - meervoudig, 06/1300 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  intrekking exploitatievergunning op grond van de wet BIBOB; zakelijk samenwerkingsverband; ernstig gevaar dat exploitatievergunning gebruikt wordt/zal worden voor het plegen van strafbare feiten
 • LJN BC7610, Eerste aanleg - meervoudig, 200703635/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 18 april 2007 ter inzage gelegd.
 • LJN AE9143, Eerste aanleg - meervoudig, 00/1975
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Plaats van leiding van Gibraltar-vennootschap op grond van de omstandigheden - waaronder de Nederlandse woonplaats van feitelijk leidinggever - in Nederland. Aanslag tijdig naar juiste adres verzonden. Omkering bewijslast in verband met niet voldoen aan administratieverplichtingen. Inspecteur...
 • LJN AW3253, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05 / 1095 + 05 / 1096 HOREC K1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Intrekkingen van vergunningen ten behoeve van een horecabedrijf op grond van de Drank- en Horecawet onderscheidenlijk de Algemene plaatselijke verordening (de exploitatievergunning).
  Uitspraak over de wet bibob:
  - mbt de verhouding tussen artikel 4:5 Awb en artikel 4 van de wet bibob
  - mbt de toetsing aan artikel 4 van de wet bibob
  ...
 • LJN AD3569, Cassatie, 372
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Centrale Raad van Beroep legt juiste maatstaf aan door feitelijke woonsituatie doorslaggevend te achten voor het oordeel omtrent hoofdverblijf als bedoeld in art. 3, derde lid Awb. Het middel keert zicht tegen het oordeel van de Centrale Raad dat belanghebbende en C in de hier van belang zijnde periode...
 • LJN BH5933, Hoger beroep, 08/00093
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Aan belanghebbende is ten onrechte een uitnodiging tot betaling uitgereikt voor een bedrag aan accijns verschuldigd over een zending bier met bestemming uitvoer waarbij bij het douanevervoer onregelmatigheden zijn vastgesteld. Het Hof oordeelt –anders dan de rechtbank- dat in de onderhavige situatie...
 •