Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Ziektewet

 

Artikel 29a
1
De vrouwelijke verzekerde heeft, indien zij, voorafgaand aan de dag waarop zij recht heeft op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, tweede lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg, ongeschikt wordt tot het verrichten van haar arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de zwangerschap, behoudens over de zaterdagen en de zondagen, recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon vanaf de eerste dag waarop die ongeschiktheid bestaat.
2
De vrouwelijke verzekerde die in de periode, waarin zij recht had kunnen hebben op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, tweede lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg doch die uitkering nog niet is aangevangen, wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid, heeft recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon. Dit ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken.
3
De vrouwelijke verzekerde heeft geen recht op ziekengeld over perioden waarover zij uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, eerste lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg geniet.
4
Nadat het recht op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, derde lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg is geëindigd, heeft de vrouwelijke verzekerde, indien zij aansluitend ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap, recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon, zolang die ongeschiktheid duurt, doch ten hoogste gedurende 104 aaneengesloten weken. Dit ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag nadat het recht op uitkering, bedoeld in de eerste zin, is geëindigd.
5
Artikel 29, vijfde lid, blijft buiten toepassing ten aanzien van de vrouwelijke verzekerde die, op grond van het tweede of vierde lid van dit artikel, recht heeft op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon.
6
Artikel 30 blijft buiten toepassing ten aanzien van de vrouwelijke verzekerde die op grond van het eerste of tweede lid recht heeft op ziekengeld.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU3050, Hoger beroep, 02/3925 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering uitkering ziekengeld in verband met loondoorbetalingsverplichting werkgever.
 • LJN BC0204, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2465 ZW
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Eiser valt strikt genomen niet onder de Ziektewet. Toch, gelet op bedoeling wetgever en feitelijke situatie, met een werknemer als bedoeld in de Ziektewet gelijk te stellen. Samenvatting Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of eisers dienstbetrekking was geëindigd in de zin van onderdeel...
 • LJN BJ7040, Hoger beroep, 08/4700 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ziekengeld. De Raad stelt in navolging van de rechtbank vast dat de aanstelling van appellante met ingang van 15 januari 2007 en vervolgens met ingang van 26 februari 2007 weliswaar is teruggebracht naar een werktijdfactor van 0,56 respectievelijk 0,40, maar dat voor het overige geen wijziging in het dienstverband is opgetreden...
 • LJN AF3292, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 2002 / 314 ZW Z
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  RECHTBANK MAASTRICHT Reg.nr: AWB 2002/314 ZW Z UITSPRAAK van de enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken in het geding tussen A te B, eiser, en Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen -GAK Heerlen-, gevestigd te Amsterdam, verweerder. Datum bestreden besluit...
 • LJN AR2938, Hoger beroep, 02/3850 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ziekengeld omdat betrokkene op grond van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek (BW) recht heeft op loondoorbetaling door de werkgeefster.
 • LJN BC7881, Hoger beroep, 05/4476 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering aan werknemer. Beroep werkgever. Wachttijd vervuld? Maatmanwisseling? Loonsuppletie valt buiten omvang geding.
 • LJN AO5588, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/248
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Vernietiging besluit m.b.t. WAO-schatting wegens strijd met o.m. de artikelen 2 en 4 van het Schattingsbesluit.
 •