Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken
404 pagina niet gevonden

Pagina niet gevonden

De door u opgevraagde pagina is helaas niet beschikbaar. U kunt verder navigeren met behulp van het menu of onderstaande sitemap.

Pagina's

Wetten


A


Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Aanpassingswet Algemene douanewet
Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Aanpassingswet Auteurswet 1912, enz. (uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij)
Aanpassingswet belastingbepalingen Provinciewet alsmede wijziging van formele belastingbepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet
Aanpassingswet derde tranche Awb I
Aanpassingswet euro
Aanpassingswet geregistreerd partnerschap
Aanpassingswet handel in emissierechten
Aanpassingswet in verband met inwerkingtreding Wet dualisering gemeentebestuur
Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur
Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie
Aanpassingswet privatisering ABP
Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel
Aanpassingswet Tabakswet aan EU-richtlijn betreffende aanpassing bepalingen inzake productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten
Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. in verband met het nieuwe procesrecht
Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG)
Aanpassingswet wetgeving aan herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken
Aanpassingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (omzetting vaste inrichting met verliezen in een deelneming)
Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken
Aanwijzingswet controleautoriteit ex artikel 37, verordening betreffende de wederzijdse bijstand
Advocatenwet
Afschaffingswet
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Algemene bijstandswet
Algemene douanewet
Algemene Kinderbijslagwet
Algemene nabestaandenwet
Algemene Ouderdomswet
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Algemene termijnenwet
Algemene toeslagwet voor gepensioneerde militairen 1956
Algemene wet bestuursrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties
Algemene wet gelijke behandeling
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Algemene wet op het binnentreden
Ambtenarenwet
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidstijdenwet
Archiefwet 1995
Auteurswet

B


Bankwet 1998
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Bekendmakingswet
Belastingplan 2004
Belastingplan 2005
Belastingplan 2006
Belastingplan 2007
Belastingplan 2008
Belastingregeling voor het Koninkrijk
Belemmeringenwet Landsverdediging
Belemmeringenwet Privaatrecht
Belemmeringenwet Verordeningen
Beroepswet
Binnenschepenwet
Binnenvaartwet
Bodemproductiewet 1939
Boswet
Brandweerwet 1985
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 3
Burgerlijk Wetboek Boek 4
Burgerlijk Wetboek Boek 5
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7A
Burgerlijk Wetboek Boek 8

C


Cassatieregeling in uitleveringszaken voor de Nederlandse Antillen en Aruba
Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba
Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
Colportagewet
Comptabiliteitswet 2001
Conjunctuurwet
Consulaire Wet

D


Databankenwet
Defensiewet voor de Nederlandse Antillen en Aruba
Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
Diergeneesmiddelenwet
Distributiewet
Drank- en Horecawet

E


Eedswet 1971
Eerste evaluatiewet Awb
EER-Uitvoeringswet
Elektriciteitswet 1998
Embryowet
Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995
Experimentenwet Kiezen op Afstand
Experimentenwet onderwijs
Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing

F


Faillissementswet
Financiële-verhoudingswet
Fiscale aanpassingswet euro
Flora- en faunawet
Fusiewet De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

G


Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië
Garantiewet Militairen K.N.I.L.
Garantiewet Surinaamse pensioenen
Gaswet
Gemeentewet
Geneesmiddelenwet
Gerechtsdeurwaarderswet
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Gezondheidswet
Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
Goedkeuringswet Benelux-Invorderingsverdag
Goedkeuringswet DIS-Overeenkomst
Goedkeuringswet EEG-Verdrag
Goedkeuringswet EG-arbitrageverdrag inzake winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen
Goedkeuringswet Europees Handvest inzake lokale autonomie
Goedkeuringswet Europol-Overeenkomst en Protocol inzake Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst
Goedkeuringswet Overeenkomst betreffende de vaststelling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat bij een van de Lid-Staten van de EG wordt ingediend
Goedkeuringswet Overeenkomst ex artikel K.3 Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (Trb. 1998, 174)
Goedkeuringswet Protocol tot wijziging Overeenkomst tussen Nederland en Malta tot het vermijden van dubbele belasting
Goedkeuringswet regeling buitentoepassingstelling energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
Goedkeuringswet Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving voor zover daarin beperkingen van de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving zijn opgenomen
Goedkeuringswet Verdrag inzake de intensivering grensoverschrijdende samenwerking
Goedkeuringswet Verdrag tot bescherming personen met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en België tot het vermijden van dubbele belastingen en voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar inkomen en vermogen
Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen (gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied)
Goedkeuringswet wijziging Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten
Gratiewet
Grondwaterwet
Grondwet

H


Hamsterwet
Handelsnaamwet
Handelsregisterwet 2007
Havenbeveiligingswet
Havennoodwet
Herindelingswet Midden-Limburg
Herindelingswet noordoostelijk en midden Zuid-Holland
Herindelingswet Waterland
Herindelingswet Zeeuws-Vlaanderen
Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën
Herzieningswet Kadasterwet I
Herzieningswet procesrecht burgerlijke zaken
Huisvestingswet

I


Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten
Inkwartieringswet
Instellingswet Bijstandkorps burgerlijke rijksambtenaren bestemd voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea
Instellingswet Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor genocide en andere ernstige schendingen begaan op het grondgebied van Rwanda
Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten
Instellingswet Productschap voor Bier
Instellingswet Productschap voor Gedistilleerde Dranken
Instellingswet Productschap voor Groenten en Fruit
Instellingswet Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
Instellingswet Productschap voor Siergewassen
Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten
Instellingswet Productschap voor Zuivel
Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
Instellingswet W.R.R.
Interimwet stad-en-milieubenadering
Intrekkingswet BB
Intrekkingswet Beleggingswet
Intrekkingswet van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee verband houdende wettelijke voorzieningen
Intrekkingswet Wet Bezitsvormingsfonds
Intrekkingswet Wet regeling onderwijs van Rijkswege in beeldende kunsten
Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht
Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
Invoeringswet arbeid en zorg
Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996
Invoeringswet Binnenvaartwet
Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
Invoeringswet Douanewet
Invoeringswet Financiële-verhoudingswet
Invoeringswet Invorderingswet 1990
Invoeringswet Kadasterwet
Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek
Invoeringswet van de wet materiële belastingbepalingen Gemeentewet
Invoeringswet verbod tot het vervaardigen, voorradig hebben en verspreiden van drukwerken in verband met invoering euro, enz.
Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000
Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994
Invoeringswet Wet belastingen op milieugrondslag
Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
Invoeringswet Wetboek van Strafvordering
Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
Invoeringswet Wet op de accijns
Invoeringswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing
Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Invoeringswet Wet werk en bijstand
Invoeringswet W.W.O.
Invorderingswet 1990

J


Jachtwet

K


Kadasterwet
Kaderwet adviescolleges
Kaderwet dienstplicht
Kaderwet diervoeders
Kaderwet EZ-subsidies
Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
Kaderwet LNV-subsidies
Kaderwet militaire pensioenen
Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
Kaderwet SZW-subsidies
Kaderwet VWS-subsidies
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
Kernenergiewet
Kieswet
Kostenwet invordering rijksbelastingen
Kwaliteitswet zorginstellingen

L


Landbouwkwaliteitswet
Landbouwwet
Leegstandwet
Leerplichtwet 1969
Leningwet 1988
Leningwet 1989
Leningwet 1990
Leningwet 1991
Leningwet 1992
Leningwet 1993
Leningwet 1994
Les- en cursusgeldwet
Liquidatiewet ongevallenwetten
Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade I
Locaalspoor- en Tramwegwet
Loodsenwet
Luchtvaartwet

M


Machtigingswet 1960
Machtigingswet instelling visserijzone
Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland NV
Machtigingswet tot deelneming door Nederland in de Vijfde Middelenaanvulling van het Aziatische Ontwikkelingsfonds
Mededingingswet
Mediawet
Meetbrievenwet 1981
Meststoffenwet
Metrologiewet
Mijnbouwwet
Mijnwerkersinvaliditeitswet
Militaire Ambtenarenwet 1931
Monumentenwet 1988
Muntwet 2002

N


Natuurbeschermingswet 1998
Natuurschoonwet 1928
Noodwet Arbeidsvoorziening
Noodwet financieel verkeer
Noodwet Geneeskundigen
Noodwet rechtspleging
Noodwet voedselvoorziening

O


Onteigeningswet
Ontgrondingenwet
Oorlogswet voor Nederland
Opiumwet
Organisatiewet Kadaster
Overgangsregeling gemeente Urk
Overgangswet
Overgangswet elektriciteitsproductiesector
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
Overgangswet W.V.O.
Overige fiscale maatregelen 2008
Overleveringswet

P


Pandhuiswet 1910
Paspoortwet
Penitentiaire beginselenwet
Pensioenwet
Personeelswet Postbank N.V.
Personeelswet PTT Nederland NV
Plantenziektenwet
Planwet verkeer en vervoer
Pleegkinderenwet
Politiewet 1993
Postbankwet
Postwet
Prijzennoodwet
Prijzenwet
Proclamatie houdende plechtige afkondiging van de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk
Provinciewet

R


Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen
Reconstructiewet concentratiegebieden
Reconstructiewet Midden-Delfland
Regeling bestuursoverdracht rijksscholen
Regentschapswet
Registratiewet 1970
Reglement voor de Gouverneur van Aruba
Remigratiewet
Reparatiewet I
Reparatiewet III Justitie
Reparatiewet VWS 2006
Reparatiewet VWS 2008
Reparatiewet Wft
Rijksoctrooiwet 1995
Rijkswet aanpassing rijkswetten euro
Rijkswet administratieve bijstand douane
Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
Rijkswet houdende bepalingen inzake de behandeling van en de beschikking op verzoekschriften om gratie van straffen of maatregelen, opgelegd door instanties belast met de militaire strafrechtspraak
Rijkswet houdende goedkeuring en uitvoering Overeenkomst inzake wederzijdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en confiscatie van de opbrengsten van en hulpmiddelen voor misdrijven en de verdeling van geconfisqueerde voorwerpen
Rijkswet houdende goedkeuring Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname
Rijkswet houdende goedkeuring Rechtsvorderingsverdrag 1954
Rijkswet houdende goedkeuring samenwerkingsverdrag toegang en gebruik faciliteiten voor drugsbestrijding vanuit de lucht
Rijkswet houdende goedkeuring Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof
Rijkswet houdende goedkeuring van het Verdrag van Nice
Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag betreffende de Europese Unie
Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie
Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie
Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning
Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens
Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag van Amsterdam houdende wijziging Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen
Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
Rijkswet houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de verhoging van het aandelenkapitaal van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank)
Rijkswet houdende machtiging tot verhoging van de inschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden op aandelen van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank)
Rijkswet houdende verdeling van het bedrag bedoeld in de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken inzake de regeling van wederzijdse financiële en eigendomsvorderingen
Rijkswet instelling aansluitende zone
Rijkswet instelling exclusieve economische zone
Rijkswet instemming wijziging Overeenkomst Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
Rijkswet Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
Rijkswet machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de Algemene Kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij
Rijkswet machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de negende aanvulling van middelen van de Internationale Ontwikkelings Associatie
Rijkswet machtiging tot deelneming van Nederland in algemene kapitaalsverhoging van Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling 1988
Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
Rijkswet op de consulaire tarieven
Rijkswet op het Nederlanderschap
Rijkswet overgangsbepalingen verkrijgen hoedanigheid van land in Koninkrijk door Aruba
Rijkswet regeling pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba
Rijkswet regels betreffende de rechtspositie van enige militair-rechterlijke ambtenaren
Rijkswet schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State
Rijkswet tot goedkeuring Protocol instelling Internationaal Fonds voor vergoeding schade door verontreiniging door olie 1992
Rijkswet tot goedkeuring totstandkoming verdrag tot oprichting Wereld Handelsorganisatie en verdrag overheidsopdrachten
Rijkswet tot goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en corruptie
Rijkswet tot goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en corruptie II
Rijkswet tot goedkeuring Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van afval en vuil
Rijkswet tot wijziging Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (losmaking Aruba uit Staatsverband Nederlandse Antillen)
Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen
Rijkswet Vaarplicht
Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Nederlandse Antillen en Aruba
Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen
Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen

S


Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
Sanctiewet 1977
Scheepvaartverkeerswet
Schepenwet
Sluiting oude scheepsboekhouding
Spellingwet
Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs
Spoedwet wegverbreding
Spoorwegwet
Spoorwegwet 1875
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Stelselwet
Successiewet 1956

T


Tabakswet
Tariefwet 2001
Tarievenwet brandstofheffingen milieu 1990
Tarievenwet brandstofheffingen milieu 1991
Technische herstelwet 2003
Telecommunicatiewet
Tijdelijke spoedwet verkiezingen Europees Parlement 2004
Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen
Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken
Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers
Tijdelijke wet mediaconcentraties
TNO-wet
Toeslagenwet
Toeslagwet buitengewone pensioenen 1966
Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956
Tracéwet
Tunnelwet Westerschelde

U


Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
Uitkeringswet gewezen militairen
Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
Uitleveringswet
Uitvoeringswet Betekeningsverdrag 1965
Uitvoeringswet Bewijsverdrag
Uitvoeringswet CSE-verdrag
Uitvoeringswet der bepalingen van de artikelen 33, 36, 37 en 38 der herziene akte omtrent de Rijnvaart
Uitvoeringswet EEG-Executieverdrag
Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening
Uitvoeringswet EG-bewijsverordening
Uitvoeringswet EG-executieverordening
Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen
Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk
Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
Uitvoeringswet EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten
Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)
Uitvoeringswet enkele conflictenrechtelijke bepalingen van richtlijn nr. 88/357/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1988, enz.
Uitvoeringswet EU-richtlijn 1999/70/EG (raamovereenkomst door het EVV, de UNICE en het CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd)
Uitvoeringswet Europees Verdrag inzake rechtspositie migrerende werknemers
Uitvoeringswet Europees Vestigingsverdrag
Uitvoeringswet Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht
Uitvoeringswet ex artikel VI van de Grondwet
Uitvoeringswet grondkamers
Uitvoeringswet Haags Testamentenverdrag
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
Uitvoeringswet inzake Overeenkomst beslissingen tot verbetering van akten van de burgerlijke stand
Uitvoeringswet Nederlands-Duits Executieverdrag
Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag
Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905
Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954
Uitvoeringswet richtlijn openbaar overnamebod
Uitvoeringswet UPOV 1991
Uitvoeringswet Verdrag betreffende rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
Uitvoeringswet verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen
Uitvoeringswet Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie
Uitvoeringswet Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen en Europese Overeenkomst inzake het doorzenden van verzoeken om rechtsbijstand
Uitvoeringswet Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
Uitvoeringswet Verdrag Nederland-Duitsland ter verdere vereenvoudiging van het rechtsverkeer i.v.m. Rechtsvorderingsverdrag 1954
Uitvoeringswet Verdrag Nederland-Oostenrijk tot vereenvoudiging van het rechtsverkeer in verband met het Rechtsvorderingsverdrag 1954
Uitvoeringswet Verdrag onderhoudsverhaal in het buitenland 1956
Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten
Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap
Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel
Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap
Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967

V


Vaarplichtwet
Veegwet euro
Veegwet EZ 2005
Veegwet modernisering rechterlijke organisatie
Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001
Verenwet
Verhaalswet ongevallen ambtenaren
Vervoersnoodwet
Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006
Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen
Visserijwet 1963
Vorderingswet
Vreemdelingenwet 2000

W


Waarborgwet 1986
Warenwet
Waterleidingwet
Waterschapswet
Waterstaatswet 1900
Wedervergeldingswet zeescheepvaart
Wegenverkeerswet 1994
Wegenwet
Werkloosheidswet
Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen
Wet aanpassing arbeidsduur
Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
Wet aanpassing uitkeringspercentages overheidspersoneel
Wet aanspraak van buitenlandse werknemers op rechtsbescherming en rechtsbijstand
Wet aansprakelijkheid kernongevallen
Wet aansprakelijkheid olietankschepen
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Wet aanvaarding Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
Wet aanvulling Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen
Wet aardgasprijzen
Wet achterwegelating wijziging percentage levensonderhoud 1984
Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet administratie grootboekschuld
Wet advies en overleg verkeer en waterstaat
Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen
Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid 1997
Wet adviesstelsel Justitie
Wet afbreking zwangerschap
Wet afschaffing doodstraf
Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer
Wet afschaffing van het bedrag per kind in de vakantie-uitkering voor het overheidspersoneel
Wet agrarisch grondverkeer
Wet algemene bepalingen
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet algemene regels herindeling
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen
Wet ambulancevervoer
Wet ammoniak en veehouderij
Wet arbeid en zorg
Wet arbeid mijnbouw Noordzee
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid
Wet arbeid vreemdelingen
Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting
Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Wet basisregistraties kadaster en topografie
Wet BDU verkeer en vervoer
Wet beëdigde tolken en vertalers
Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning
Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal
Wet beëdiging van de regent
Wet beëedigde vertalers
Wet beëindiging financiële verhouding tussen Staat en Kerk
Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o.
Wet behoud scheepsruimte 1939
Wet belastingen op milieugrondslag
Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties
Wet belasting zware motorrijtuigen
Wet bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot zeerecht en binnenvaartrecht
Wet bepaling rechtsgevolgen van maatregelen in bezet Nederlands gebied genomen
Wet bepaling van de som voor de kosten van het regentschap
Wet beperking export uitkeringen
Wet bereikbaarheid en mobiliteit
Wet bescherming Antarctica
Wet bescherming bevolking
Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
Wet bescherming persoonsgegevens
Wet bescherming staatsgeheimen
Wet beschikbaarheid goederen
Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
Wet bestrijding ongevallen Noordzee
Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet
Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen
Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
Wet betreffende de positie van Molukkers
Wet betreffende Indische juristen
Wet bevordering doorstroming onderwijspersoneel II
Wet bevordering eigenwoningbezit
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wet bevordering naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding
Wet bezoldiging Nationale ombudsman
Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer
Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Wet bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen
Wet bodembescherming
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Wetboek van Koophandel
Wetboek van Militair Strafrecht
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafvordering
Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
Wet buitenlandse schepen
Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot
Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Wet commissies standaardregelingen
Wet conflictenrecht adoptie
Wet conflictenrecht afstamming
Wet conflictenrecht corporaties
Wet conflictenrecht erfopvolging
Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap
Wet conflictenrecht goederenrecht
Wet conflictenrecht huwelijk
Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen
Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime
Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed
Wet conflictenrecht namen
Wet conflictenrecht onrechtmatige daad
Wet conflictenrecht trusts
Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
Wet documentatie vennootschappen
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
Wet droogmakerijen en indijkingen
Wet dualisering gemeentebestuur
Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden
Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden
Wet dualisering provinciebestuur
Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen
Wet einde toegang verzekering WAZ
Wet elektronische bekendmaking
Wet elektronische handtekeningen
Wet energiebesparing toestellen
Wet explosieven voor civiel gebruik
Wet extern klachtrecht
Wet financiële betrekkingen buitenland 1994
Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis
Wet financiering decentrale overheden
Wet financiering pensioenvoorzieningen steenkolenmijnindustrie
Wet financiering sociale verzekeringen
Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen
Wet fiscale behandeling van pensioenen
Wet foetaal weefsel
Wet Fonds economische structuurversterking
Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer
Wet gedeeltelijke compensatie voor ingevolge Algemene Ouderdomswet geheven premie
Wet gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen ingevolge Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor kolen en staal
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
Wet geluidhinder
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Wet gemeentelijke herindeling Bommelerwaard
Wet gemeentelijke herindeling deel provincie Utrecht
Wet gemeentelijke herindeling Den Haag en omgeving
Wet gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug
Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
Wet gemeentelijke herindeling Over-Betuwe
Wet gemeentelijke herindeling van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen
Wet gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren
Wet gemeentelijke herindeling westelijk deel Midden-Limburg
Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel
Wet gemeentelijke indeling zuidelijk deel IJsselmeer behorende bij Flevoland
Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
Wet geneesmiddelenprijzen
Wet geurhinder en veehouderij
Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Wet gewetensbezwaren militaire dienst
Wet giraal effectenverkeer
Wet goederenvervoer over de weg
Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst
Wet goedkeuring en uitvoering Verdrag van Londen
Wet grensoverschrijdende betaaldiensten
Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen
Wet grenswijziging gemeenten Deventer en Gorssel tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland
Wet grenzen Nederlandse territoriale zee
Wet handhaving consumentenbescherming
Wet havenstaatcontrole
Wet HCNM
Wet herverdeling wegenbeheer
Wet herziening afstammingsrecht en regeling van adoptie
Wet herziening fiscale procesrecht
Wet herziening tariefindeling omzetbelasting voor rechtskundige diensten
Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en ANW
Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde
Wet houdende aanwijzing van een rechter op grond van artikel 54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965 inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten
Wet houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting
Wet houdende gedeeltelijke compensatie voor de ingevolge de Algemene Ouderdomswet geheven premie
Wet houdende intrekking artikelen 15.24 tot en met 15.28 Wet milieubeheer (opheffing Fonds Luchtverontreiniging)
Wet houdende machtiging tot medewerking aan de oprichting van een Waarborgfonds voor de zorgsector
Wet houdende nieuwe regeling terugvordering en verhaal van kosten van bijstand
Wet houdende regelen met betrekking tot de privatisering van het Waarborgfonds Motorverkeer
Wet houdende regels met betrekking tot enkele specifieke uitkeringen aan provincies en gemeenten op het terrein van Verkeer en Waterstaat
Wet houdende uitbreiding toepassingsgebied Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone
Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië
Wet houdende verklaring van het algemeen nut der onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten tbv inrichting van een buisleidingenstraat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands-Belgische grens
Wet houdende verlenging totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege
Wet houdende verschaffen van wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid
Wet houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar 1998–1999
Wet houdende voorzieningen op het terrein van de invoerrechten en accijnzen ter uitvoering van het Benelux-Unieverdrag en andere internationale overeenkomsten
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Wet immunisatie militairen
Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002
Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten
Wet inburgering
Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
Wet Infrastructuurfonds
Wet inkomensaanvulling 2005
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Wet inkomstenbelasting 2001
Wet inrichting landelijk gebied
Wet installaties Noordzee
Wet instelling gemeente Lelystad
Wet instelling provincie Flevoland
Wet instelling schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk
Wet instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw
Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau
Wet instelling van een in Nederland zetelend Schots Hof voor de strafrechtelijke vervolging van de personen, aangeduid als «the two accused» in Resolutie 1192 (1998)
Wet internationaal goederenvervoer over de binnenwateren
Wet internationale misdrijven
Wet intrekking Wet stimulering zeescheepvaart
Wet invoering en aanvulling van de vereenvoudiging van de tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting en wijzigingen van de regeling betreffende aftrekposten
Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wet invoering m.d.g.o.
Wet invoering van en aanpassing aan de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van andere produkten
Wet inzake bloedvoorziening
Wet inzake de geldtransactiekantoren
Wet inzake de luchtverontreiniging
Wet inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten
Wet inzake het Agentschap der Westeuropese Unie
Wet inzake het merken van kneedspringstoffen
Wet inzake spaarbewijzen
Wet i.v.m. het overgaan van de Kroon op een Koningin
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
Wet Justitie-subsidies
Wet kabelbaaninstallaties
Wet kaderregeling vut overheidspersoneel
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
Wet kinderopvang
Wet klachtrecht cliënten zorgsector
Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding
Wet laden en lossen zeeschepen
Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
Wet lidmaatschap koninklijk huis
Wet luchtvaart
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet machtiging deelneming door Nederland in de Zesde Middelenaanvulling van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds
Wet machtiging ex artikel 40 Comptabiliteitswet 1976
Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Eerste Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)
Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Tweede Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)
Wet machtiging tot deelneming Staat aan geïntegreerd EEG-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten
Wet machtiging tot oprichting Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
Wet marktmisbruik
Wet marktordening gezondheidszorg
Wet markttoezicht registerloodsen
Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
Wet medezeggenschap onderwijs 1992
Wet medezeggenschap op scholen
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Wet melding collectief ontslag
Wet milieubeheer
Wet militaire inundatiën
Wet militaire strafrechtspraak
Wet militair tuchtrecht
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Wet ministeriële verantwoordelijkheid
Wet modernisering EG-mededingingsrecht
Wet modernisering waterschapsbestel
Wet nadere voorzieningen met betrekking tot tijdstip met ingang waarvan waterschapsomslagen kunnen worden geheven
Wet Nationale ombudsman
Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
Wet nopens de naasting der aandelen in De Nederlandsche Bank N.V.
Wet NV SDU
Wet OM-afdoening
Wet omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden
Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap
Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit
Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit
Wet ondernemerspakket 2001
Wet onderstandsregeling ingevolge artikel 2 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië
Wet oorlogsstrafrecht
Wet op belastingen van rechtsverkeer
Wet op bijzondere medische verrichtingen
Wet op de accijns
Wet op de Accountants-administratieconsulenten
Wet op de adeldom
Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken
Wet op de Algemene Energieraad 1997
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet op de archeologische monumentenzorg
Wet op de architectentitel
Wet op de bedrijfsorganisatie
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Wet op de beroepen in het onderwijs
Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
Wet op de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken
Wet op de consignatie van gelden
Wet op de dierenbescherming
Wet op de dierproeven
Wet op de dividendbelasting 1965
Wet op de economische delicten
Wet op de erkende onderwijsinstellingen
Wet op de Europese ondernemingsraden
Wet op de expertisecentra
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
Wet op de goudclausules 1937
Wet op de huurtoeslag
Wet op de identificatieplicht
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
Wet op de jeugdzorg
Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997
Wet op de kansspelbelasting
Wet op de kansspelen
Wet op de lijkbezorging
Wet op de loonbelasting 1964
Wet op de loonvorming
Wet op de medische hulpmiddelen
Wet op de medische keuringen
Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966
Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
Wet op de naburige rechten
Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
Wet op de omzetbelasting 1968
Wet op de ondernemingsraden
Wet op de Onderwijsraad
Wet op de orgaandonatie
Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
Wet op de parlementaire enquête 2008
Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad
Wet op de Raad van State
Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen
Wet op de Raad voor de volksgezondheid en zorg
Wet op de Raad voor de Wadden
Wet op de raad voor het landelijk gebied
Wet op de Raad voor het openbaar bestuur
Wet op de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling
Wet op de rechterlijke indeling
Wet op de rechterlijke organisatie
Wet op de rechtsbijstand
Wet op de Registeraccountants
Wet op de samenstelling van de burgerlijke gerechten en van de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren
Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht
Wet op de strandvonderij
Wet op de studiefinanciering
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
Wet op de vaste boekenprijs
Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten
Wet op de VROM-raad
Wet op de waterhuishouding
Wet op de waterkering
Wet op de Watersnoodschade 1953
Wet op de weerkorpsen
Wet op de zorgtoeslag
Wet openbaarheid van bestuur
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
Wet openbare manifestaties
Wet openstelling huwelijk
Wet opheffing afdeling effectenregistratie van de Raad voor het Rechtsherstel
Wet opheffing agglomeratie Eindhoven
Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
Wet opheffing bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie
Wet opheffing College van beroep studiefinanciering
Wet opheffing openbaar lichaam Rijnmond
Wet opheffing particuliere banken van leening
Wet opheffing Visserijschap en Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
Wet op het bevolkingsonderzoek
Wet op het BTW-compensatiefonds
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
Wet op het centraal testamentenregister
Wet op het consumentenkrediet
Wet op het financieel toezicht
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de bestuursorganisatie van en medezeggenschap in universiteiten (modernisering universitaire bestuursorganisatie)
Wet op het kindgebonden budget
Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Wet op het Kroondomein
Wet op het LSOP en het politieonderwijs
Wet op het notarisambt
Wet op het onderwijstoezicht
Wet op het overleg huurders verhuurder
Wet op het primair onderwijs
Wet op het RIVM
Wet op het specifiek cultuurbeleid
Wet op het voortgezet onderwijs
Wet op het Waddenfonds
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Wet organisatie en bestuur gerechten
Wet overbrenging consignatiekas naar de Nederlandsche Bank
Wet overbrenging in beheer en onderhoud bij de gemeente Dordrecht van de Krabbegeul en het afgedamde gedeelte van het Mallegat met bijbehorende werken te Dordrecht
Wet overbrenging in beheer en onderhoud van bij de gemeente Kortgene gelegen voormalige Vissershaven te Colijnsplaat met bijbehorende werken
Wet overdracht taken OGB
Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
Wet overgang bijzondere rechtspleging
Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet overgangsregeling Ziektewet
Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen
Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
Wet overige BZK-subsidies
Wet overige OCW-subsidies
Wet overleg minderhedenbeleid
Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven
Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Wet Pensioenfonds Koninklijk Conservatorium
Wet pensioenvoorzieningen K.N.I.L.
Wet personenvervoer 2000
Wet pleziervaartuigen
Wet politiegegevens
Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Wet privatisering ABP
Wet privatisering FVP
Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
Wet publieke gezondheid
Wet Raad voor de rechtspraak
Wet rampen en zware ongevallen
Wet rechten burgerlijke stand
Wet rechtskracht Structuurschema groene ruimte
Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen
Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
Wet regelen nopens beheer schuldregisters voor geldleningen ten laste van het rijk
Wet regelen omtrent de opheffing van het recht van de Dertiende Penning
Wet regeling en invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs
Wet regeling gevolgen wijziging naam departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
Wet regeling provincie- en gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van Den Helder tot en met Sluis en wijziging van de Financiële-Verhoudingswet 1984
Wet regeling van de vergoeding van de kosten van registratie motorboten
Wet regels inzake heffing van rechten voor legalisatie van handtekeningen
Wet Rietkerk-uitkering
Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen
Wet ruimtelijke ordening
Wet ruimtevaartactiviteiten
Wet samenhangende besluiten Awb
Wet samenvoeging gemeenten Alkemade en Jacobswoude
Wet samenvoeging gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen
Wet samenvoeging gemeenten Bennebroek en Bloemendaal
Wet samenvoeging gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk
Wet samenvoeging gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
Wet samenvoeging gemeenten Geldrop en Mierlo
Wet samenvoeging gemeenten Gulpen en Wittem
Wet samenvoeging gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
Wet samenvoeging gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar
Wet samenvoeging gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum en grenswijziging gemeente Hoorn
Wet samenvoeging gemeenten Obdam en Wester-Koggenland
Wet samenvoeging gemeenten Roermond en Swalmen
Wet samenvoeging van de gemeenten Geffen en Nuland
Wet samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond
Wet schadefonds geweldsmisdrijven
Wet schadefonds olietankschepen
Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
Wet scheepsuitrusting
Wet schuldredenominatie
Wet sociale werkvoorziening
Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
Wet souvereiniteitsoverdracht Indonesië
Wet Speciaal Hof voor Sierra Leone
Wet stedelijke vernieuwing
Wet Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
Wet Stichting Instituut Clingendael
Wet Stichting Landbouwvoorlichting
Wet Stichting LOTT
Wet Stichting Proefstation voor de Varkenshouderij
Wet Stichting ROI
Wet strekkende tot voltooiing van de provinciale indeling van het IJsselmeer
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Wet studiefinanciering 2000
Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
Wet subsidiëring politieke partijen
Wet tarieven in burgerlijke zaken
Wet tarieven in strafzaken
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
Wet territoriale bevoegdheid van enkele notarissen
Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
Wet terugdringing ziekteverzuim
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Wet tijdelijke maatregelen inzake aftrekbaarheid van kosten van groot onderhoud en van schilderwerk
Wet tijdelijke openstelling mogelijkheid van adoptie
Wet tijdelijke verhoging bijdragen Wet individuele huursubsidie
Wet tijdelijk huisverbod
Wet toekenning gedeeltelijke compensatie voor ingevolge AOW en AWW geheven premie over een buitengewoon pensioen
Wet toelating zorginstellingen
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Wet toezicht accountantsorganisaties
Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Wet toezicht effectenverkeer 1995
Wet toezicht Europese subsidies
Wet toezicht financiële verslaggeving
Wet toezicht trustkantoren
Wet tot aanpassing huursubsidieparameters en niet aanpassen vermogensgrenzen, genoemd in de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit
Wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (gevolgen gesloten stortplaatsen voor het milieu)
Wet tot beëindiging van overheidstaken m.b.t. voormalige Wees- en Momboirkamers
Wet tot behoud van cultuurbezit
Wet tot gemeentelijke herindeling gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen
Wet tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe
Wet tot gemeentelijke herindeling in een deel van Twente
Wet tot gemeentelijke herindeling Lemelerveld
Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant
Wet tot gemeentelijke herindeling van het Westland
Wet tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee
Wet tot herziening van de Wet wapens en munitie
Wet tot het stellen van nadere regels in verband met introductie toeslagregeling ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede actualiseren van die wetten
Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde
Wet tot instelling van een gemeente Dronten
Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991
Wet tot intrekking van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken
Wet tot intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen
Wet tot machtiging tot deelneming door Nederland in de Derde Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Landbouw Ontwikkeling (IFAD)
Wet tot nadere regeling van de wettelijke tijd
Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V.
Wet tot provinciale indeling van de Waddenzee
Wet tot regeling pensioenen voor de reserve-adjudanten-onderofficier van de landmacht
Wet tot regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding
Wet tot regeling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht
Wet tot regeling van pensioenen reserve-officieren der Koninklijke landmacht
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Aardenburg en Sluis
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Kortgene en Wissenkerke
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Sint Philipsland en Tholen
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Venhuizen en Drechterland
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Venlo, Tegelen en Belfeld
Wet tot samenvoeging van de gemeenten Weert en Stramproy
Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied
Wet tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende informatie van de werknemer over zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding
Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap
Wet tot vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van bedrijfsruimte)
Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen
Wet tot verlaging tarief en op nihil stellen vermogensaftrek in Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet tot verlenging van de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen vervatte termijn van navordering voor vermogens- en inkomensbestanddelen in het buitenland
Wet tot verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten
Wet tot verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Gulpen en Wittem in verband met de samenvoeging van deze gemeenten
Wet tot verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de provincie Gelderland in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten
Wet tot wijziging grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen
Wet tot wijziging provinciale indeling gemeente Vianen
Wet tot wijziging van een aantal gemeentegrenzen in het zuidelijk deel van Noord-Kennemerland
Wet tuchtrechtspraak accountants
Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
Wet uitbreiding Wet bodembescherming met bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem
Wet uitbreiding Wet Milieubeheer (milieuverslaglegging)
Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
Wet uitvoering antiboycotverordening
Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen
Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma
Wet uitvoering rechtsvorderingsverdrag Groot-Brittannië
Wet uitvoering Verdrag van Aarhus
Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
Wet van 24 april 1947, houdende voorzieningen onder den vijand aangetroffen goederen
Wet vaststelling van regelen betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken van het Benelux-Gerechtshof
Wet vaststelling van rijksbijdragen aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten voor de jaren 1981 tot en met 1989
Wet vaststelling Wet afbreking zwangerschap
Wet vaststelling Wet bezoldiging Nationale ombudsman
Wet vaststelling Wet Nationale ombudsman
Wet vaststelling Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
Wet veiligheidsonderzoeken
Wet verbetering poortwachter
Wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen
Wet verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven naar een milieugrondslag
Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting
Wet vereenvoudiging wijze uitbrengen exploiten aan Grootboek 1946
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
Wet vergoedingen leden Eerste Kamer
Wet vergoeding van door NAVO-motorrijtuigen veroorzaakte schade
Wet verhoging accijns sigaretten en kerftabak
Wet verhoging daglonen WAO, WWV en WW
Wet verhoging grens bevoegdheid kantonrechters en appellabiliteit van vonnissen van deze rechters in burgerlijke zaken
Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten
Wet verlaging van verschuldigde pensioenbijdrage Spoorwegpensioenwet geldend tot privatisering
Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
Wet verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de provincie Zeeland in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten
Wet verlenging zittingsduur raden aantal gemeenten in Midden-Limburg (herindeling van deze gemeenten)
Wet verlenging zittingsduur raden gemeenten Echt en Susteren
Wet verlenging zittingsduur raden gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht
Wet verlenging zittingsduur raden gemeenten in de provincie Zuid-Holland (voorgenomen herindeling van deze gemeenten)
Wet verlenging zittingsduur raden gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen in verband met herindeling
Wet verlenging zittingsduur raden gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum (samenvoeging van deze gemeenten)
Wet verlenging zittingsduur raden Obdam en Wester-Koggenland (samenvoeging van deze gemeenten)
Wet verlenging zittingsduur raden van de gemeenten Oss en Ravenstein in verband met samenvoeging van deze gemeenten
Wet verlening van vorderingsbevoegdheid in verband met verontreiniging van gronden in Lekkerkerk
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
Wet vernieuwing hypothecaire inschrijvingen
Wet vernieuwing hypothecaire inschrijvingen 1964
Wet vernieuwing hypothecaire inschrijvingen ten hypotheekkantore Nijmegen
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet verontreiniging zeewater
Wet verplaatsing bevolking
Wet verplichte beroepspensioenregeling
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
Wet vervaltermijn rechtsvorderingen Nederlands Beheersinstituut
Wet vervanging referentierentes
Wet vervoer binnenvaart
Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Wet vervoer over zee
Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank
Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie
Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten
Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
Wet Victor
Wet voogdij minderjarige Koning
Wet voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan
Wet voorkeursrecht gemeenten
Wet voorkoming misbruik chemicaliën
Wet voorkoming verontreiniging door schepen
Wet voorlopige voorzieningen in verband met de voorgenomen intrekking van het Koninklijk besluit van 10 april 1939
Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001
Wet voortzetting tijdelijke verhoging op grond van de Wet individuele huursubsidie toe te kennen bijdragen
Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders
Wet voorzieningen in verband met ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris
Wet voorzieningen privatisering Staatsvissershavenbedrijf
Wet voorzieningen ten aanzien van buitengewone registers van de burgerlijke stand
Wet voorzieningen ten behoeve van inzet en bekostiging muskusrattenvangers
Wet voorzieningen tijdelijke verhoging of verlaging van belasting op grond van conjuncturele overwegingen
Wet voorziening pensioenen administrateur en personeel Kroondomein
Wet vorm van de eed
Wet VPB-pakket 2006
Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen
Wet waardering onroerende zaken
Wet wapens en munitie
Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen
Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Wet wegvervoer goederen
Wet werken aan winst
Wet werk en bijstand
Wet werk en inkomen kunstenaars
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wet Werkloosheidsvoorziening
Wet wettelijke aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen
Wet wettelijke grondslag wijziging bezoldiging rechterlijke ambtenaren per 1 april 1993
Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
Wet zwerfstromen
Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer
Wijzigingswet Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, enz. (wijziging uitkeringsgrondslag)
Wijzigingswet Algemene bijstandswet, enz. (terugvordering en verhaal ivm herziening van het debiteurenbeleid)
Wijzigingswet Algemene Kinderbijslagwet, enz.
Wijzigingswet Algemene militaire pensioenwet (doorvertaling akkoord nabestaandenpensioen overheidspersoneel en enige andere wijzigingen)
Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet, enz. (toekennen tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet (wijziging in de verhouding van ouderdomspensioen en toeslag)
Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (3) (onder andere ter zake van inhoudingen op het inkomen en gelijke franchise voor de pensioenberekening)
Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en Waterschapswet (gedeputeerden, wethouders en waterschapsbestuurders)
Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (invoering partnerpensioen)
Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers inzake uitkeringspercentage en procedure invaliditeit (uitkeringspercentage vanaf het derde jaar van de uitkeringsduur en een procedure inzake invaliditeit)
Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (maatstaf duur recht op uitkering e.a.)
Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (pensioenopbouw, waarde-overdracht en waarde-overname alsmede enige andere onderwerpen)
Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers uitkering bij aftreden en nabestaandenpensioen
Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (uitkering wegens invaliditeit)
Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (wijziging bepalingen inzake waardeoverdracht pensioenaanspraken)
Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (verhoging opbrengst griffierechten)
Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (verhoging van de opbrengst van griffierechten)
Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten van bezwaar en administratief beroep (kosten bestuurlijke voorprocedures)
Wijzigingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.
Wijzigingswet Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (aanpassing in verband met communautaire regelgeving alsmede enkele andere wijzigingen)
Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (herziening stelsel van bestuurlijke boeten en fiscale strafrecht)
Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (verruiming mogelijkheid tot opleggen van voorlopige aanslagen tot een negatief bedrag (voorlopige teruggaaf))
Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (Versterking fiscale rechtshandhaving)
Wijzigingswet Arbeidsomstandighedenwet 1998, enz. (vergroten verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid)
Wijzigingswet Arbeidstijdenwet (vereenvoudiging wet)
Wijzigingswet artikelen 5 en 9 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek
Wijzigingswet Auteurswet 1912
Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. ivm richtlijn tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel
Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. (richtlijn Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende verhuurrecht, uitleenrecht en bepaalde naburige rechten)
Wijzigingswet Auteurswet 1912 (thuiskopie invoering verlengde aansprakelijkheid voor verkopers)
Wijzigingswet Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, enz. (evaluatieonderzoeken)
Wijzigingswet begroting van uitgaven en ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)
Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 IV)
Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004)
Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
Wijzigingswet belastingwetten (fiscale structuurversterking)
Wijzigingswet belastingwetten herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting
Wijzigingswet belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004)
Wijzigingswet belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil»)
Wijzigingswet bepalingen in de Wet milieubeheer met betrekking tot milieu-effectrapportage
Wijzigingswet bepalingen Mediawet ivm met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan
Wijzigingswet Beroepswet (openstellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep tegen uitspraken omtrent besluiten van diverse stichtingen)
Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (opneming van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap)
Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek, enz. (herschikking bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter)
Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek, enz. (ondertoezichtstelling)
Wijzigingswet Boek 1 BW, enz. (reorganisatie van de raden voor de kinderbescherming)
Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de advisering over en inning van kinderalimentaties
Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, enz.
Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (limitering van alimentatie na scheiding)
Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partners)
Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen)
Wijzigingswet boek 2 Burgerlijk Wetboek (bepalen registratiedatum voor uitoefening van stem- en vergaderrechten in de naamloze vennootschap)
Wijzigingswet boek 2 Burgerlijk Wetboek, enz. (openbaarmaking bezoldiging en aandelenbezit)
Wijzigingswet boek 2 Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn
Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (2)
Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (bepalingen voor de jaarrekening van banken)
Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (invoering regeling voor de vervanging van verloren gegane aandeelbewijzen en intrekking van de Effectenvernieuwingswet)
Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (ontbinding rechtspersonen)
Wijzigingswet Boek 7A Burgerlijk Wetboek (beëindiging huur en verhuur van onzelfstandige woonruimte)
Wijzigingswet Boek 8 Burgerlijk Wetboek (hulpverlening)
Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek enz. (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen)
Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, (invoering titel 15 Het luchtvaartuig)
Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. een hogere preferentie van havengelden en vorderingen inzake maatregelen m. b.t. een schip die noodzakelijk waren ter waarborging van de veiligheid van de haven of van derden
Wijzigingswet Boeken 3, 6 en 8 van het Burgerlijk Wetboek (aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en verontreiniging lucht, water of bodem)
Wijzigingswet Brandweerwet 1985
Wijzigingswet Brandweerwet 1985, enz.
Wijzigingswet Brandweerwet 1985 in verband met de oprichting van het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding
Wijzigingswet Brandweerwet 1985 (verzekeren kwaliteit brandweerpersoneel en verbreding wettelijke taken Nederlands instituut fysieke veiligheid)
Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (verkorting adoptie-procedure en adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht)
Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1 (geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het verkrijgen van gezamenlijk gezag)
Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2, enz. (aanpassing structuurregeling)
Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2 (uitvoering Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening)
Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, enz. (Reparatiewet flexibiliteit en zekerheid)
Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet ivm verbod tot maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur
Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (herziening voorlopige maatregelen kinderbescherming)
Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)
Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, enz. (geneeskundige behandelingsovereenkomst)
Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 enz. (Flexibiliteit en zekerheid)
Wijzigingswet Comptabiliteitswet 1976 (vierde wijziging)
Wijzigingswet Comptabiliteitswet, enz. (zesde wijziging)
Wijzigingswet Comptabiliteitswet houdende bepalingen inzake het beheer van liquide middelen van rechtspersonen die collectieve middelen beheren, enz. (Eerste wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)
Wijzigingswet Comptabiliteitswet (Zevende wijziging van de Comptabiliteitswet)
Wijzigingswet Drank- en Horecawet
Wijzigingswet Drank- en Horecawet, enz.
Wijzigingswet Drank- en Horecawet (introductie bestuurlijke boete)
Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (aanpassingen wijze stimulering milieukwaliteit elektriciteitsvoorziening)
Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (beëindigen taak netbeheerder landelijk hoogspanningsnet tot verstrekking subsidie ten behoeve van stimulering milieukwaliteit van elektriciteitsproductie)
Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)
Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (stellen van nadere regels ten aanzien van het netbeheer en de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers)
Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (stimulering milieukwaliteit elektriciteitsproductie)
Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van opwekking duurzame elektriciteit
Wijzigingswet en aanvulling Wetboek van Strafrecht enz. (aanpassing ontnemingswetgeving)
Wijzigingswet enige bepalingen Burgerlijk Wetboek (problematiek van vermissing van personen)
Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking)
Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998)
Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999)
Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - overig fiscaal pakket)
Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a.(Overige fiscale maatregelen 2005)
Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
Wijzigingswet Faillissementswet (bevorderen effectiviteit surséance van betaling en faillissement)
Wijzigingswet Faillissementswet (herziening schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)
Wijzigingswet Faillissementswet (sanering van schulden van natuurlijke personen)
Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
Wijzigingswet Gemeentewet (afschaffen raadplegend burgemeestersreferendum)
Wijzigingswet Gemeentewet en Wet politieregisters (cameratoezicht op openbare plaatsen)
Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen)
Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (Afschaffing preventief toezicht op belastingverordeningen)
Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken)
Wijzigingswet Gemeentewet inzake opneming bevoegdheid van de burgemeester om woningen, niet voor het publiek toegankelijke lokalen of bij die woningen of lokalen behorende erven te sluiten bij verstoring van de openbare orde
Wijzigingswet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (intrekking kortingensysteem artikel 86, tweede lid)
Wijzigingswet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (veterinair complex)
Wijzigingswet Grondwaterwet (algemene regels voor het onttrekken van grondwater)
Wijzigingswet Grondwaterwet, enz. (infiltraties)
Wijzigingswet Handelsregisterwet in verband met de uitvoering van de elfde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht
Wijzigingswet hoofdstuk 18 Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur)
Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
Wijzigingswet Huisvestingswet
Wijzigingswet Huisvestingswet, enz. (integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving)
Wijzigingswet Huisvestingswet (provinciale toets toewijzingscriteria voor woonruimte veilig stellen)
Wijzigingswet Huisvestingswet (wijziging bepalingen met betrekking tot huisvesting van verblijfsgerechtigden)
Wijzigingswet Huurprijzenwet woonruimte (3)
Wijzigingswet Huurprijzenwet woonruimte, enz.
Wijzigingswet Huurprijzenwet woonruimte, enz. (2)
Wijzigingswet Huurprijzenwet woonruimte enz. (introductie afzonderlijke huurcommissie-procedure, wijziging regeling m.b.t. aan de Staat verschuldigde vergoeding voor advies of uitspraak door huurcommissie en wijziging toezicht op de huurcommissies)
Wijzigingswet Huurprijzenwet woonruimte, enz. (wijziging percentages)
Wijzigingswet Huurprijzenwet woonruimte, Wet op de huurcommissies en Wet individuele huursubsidie ivm huursombenadering
Wijzigingswet Huursubsidiewet, enz. (nieuwe procedure aanvraag toekenning huursubsidie)
Wijzigingswet Huursubsidiewet, enz. (vervallen van het vervolgaanvraagformulier voor bepaalde huurders)
Wijzigingswet Huursubsidiewet (introductie van beperkt huursubsidiebericht voor bepaalde huurders)
Wijzigingswet Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse verhoging van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen)
Wijzigingswet Huursubsidiewet (vangnetregeling huursubsidie)
Wijzigingswet inkomstenbelasting 1964 c.a. (aanpassing oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek en vervallen vermogensaftrek)
Wijzigingswet Interimwet ammoniak en veehouderij (verlenging; einde legalisering)
Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz.
Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz. (Weer samen naar school)
Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met het vervallen van de opslagpercentages bij de leerlingentelling
Wijzigingswet Invorderingswet 1990 (Herziening procesrecht inzake aansprakelijkstelling)
Wijzigingswet Kadasterwet en Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en taken Dienst voor het kadaster en de openbare registers, enz.)
Wijzigingswet Kieswet, enz. (technische aanpassingen)
Wijzigingswet Kostenwet invordering rijksbelastingen
Wijzigingswet Kwaliteitswet zorginstellingen en Wet klachtrecht cliënten zorgsector
Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)
Wijzigingswet Loodsenwet, enz. (herziening financiële relatie tussen Rijk en loodsen, en invoering van een verkeersbegeleidingstarief)
Wijzigingswet Luchtvaartwet (aanwijzing en gebruik van luchtvaartterreinen, strafbepalingen en dwangsomregeling)
Wijzigingswet Luchtvaartwet (beveiliging luchtvaartterreinen)
Wijzigingswet Luchtvaartwet met betrekking tot luchtvervoersvergunningen
Wijzigingswet Luchtvaartwet (Regels beveiliging luchtvaartterreinen)
Wijzigingswet Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V., enz. (juridische splitsing van Koninklijke PTT Nederland N.V.)
Wijzigingswet Mededingingswet (evaluatie)
Wijzigingswet Mededingingswet (omvormen bestuursorgaan Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan)
Wijzigingswet Mediawet
Wijzigingswet Mediawet (3)
Wijzigingswet Mediawet (4)
Wijzigingswet Mediawet (5)
Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)
Wijzigingswet Mediawet (bevorderen gezamenlijke strategie en duidelijke regie met betrekking tot programmering landelijke publieke omroep, aanbrengen helderder afbakening tussen toezicht, bestuur en professionele werkprocessen binnen de organisatie van d
Wijzigingswet Mediawet en Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn «Televisie zonder grenzen»)
Wijzigingswet Mediawet (herziening organisatiestructuur van de landelijke publieke omroep)
Wijzigingswet Mediawet in verband met het versterken van de organisatie van de landelijke publieke omroep
Wijzigingswet Mediawet inzake invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep
Wijzigingswet Mediawet (noodzakelijke verbeteringen van de wet en de uitvoering daarvan)
Wijzigingswet Mediawet (privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.)
Wijzigingswet Mediawet, Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 (liberalisering van de mediawetgeving)
Wijzigingswet Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Wijzigingswet Mijnbouwwet (deelneming opsporing en winning van koolwaterstoffen door daartoe aangewezen vennootschap)
Wijzigingswet Militaire Ambtenarenwet 1931 (Wet militair tuchtrecht)
Wijzigingswet Natuurbeschermingswet 1998 (Europeesrechtelijke verplichtingen)
Wijzigingswet Natuurbeschermingswet, enz. in verband met natuur- en landschapsbeheer in landbouwgebieden en reservaten
Wijzigingswet Natuurschoonwet 1928 enz. (verruiming fiscale faciliteiten ten behoeve van de aanleg van bossen)
Wijzigingswet onteigeningswet (herziening administratieve onteigeningsprocedure voor uitvoering van werken en enige andere doeleinden)
Wijzigingswet Ontgrondingenwet
Wijzigingswet op het basisonderwijs enz. (bestuursvorm van het openbaar onderwijs)
Wijzigingswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (geïntegreerd middelenbeheer)
Wijzigingswet Overgangswet WBO
Wijzigingswet Paspoortwet
Wijzigingswet Paspoortwet (dualisering medebewindsbevoegdheden en verstrekking verklaring van toestemming van rechter bij aanvraag reisdocument voor onder toezicht gestelde minderjarigen jonger dan zestien jaar)
Wijzigingswet Penitentiaire beginselenwet (penitentiair programma en elektronisch toezicht)
Wijzigingswet Pensioen- en spaarfondsenwet, enz. (wettelijk recht op waarde-overdracht en enige andere maatregelen op het aanvullende pensioenterrein)
Wijzigingswet Pensioen- en spaarfondsenwet, enz. (wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht)
Wijzigingswet Pensioen- en spaarfondsenwet (gelijke behandeling van slapers en gepensioneerden)
Wijzigingswet Pensioen- en spaarfondsenwet (invulling begrip pensioentoezegging)
Wijzigingswet Pensioen- en spaarfondsenwet met betrekking tot medezeggenschap van gepensioneerden en gelijkstelling in pensioenregelingen van geregistreerde partners met gehuwden
Wijzigingswet Pensioen- en spaarfondsenwet (recht van keuze voor ouderdomspensioen i.p.v. nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)
Wijzigingswet Pensioenwet voor de zeemacht 1922
Wijzigingswet Politiewet 1993 (stellen van regels voor treffen van samenwerkingsvoorzieningen op initiatief van politiekorpsen en voor informatie- en communicatievoorzieningen van de politie)
Wijzigingswet Politiewet 1993 (versterken bevoegdheden op rijksniveau, alsmede opheffing Raad voor het Korps landelijke politiediensten)
Wijzigingswet Provinciewet en Gemeentewet (aanpassing procedure benoeming commissaris van de Koning en burgemeester en tijdelijk verruimen periode ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester)
Wijzigingswet Reconstructiewet Midden-Delfland
Wijzigingswet regeling Boek 1 Burgerlijk Wetboek, enz. (naamrecht, voorkoming van schijnhuwelijken en tijdstip van totstandkoming van scheiding van tafel en bed)
Wijzigingswet regelingen betreffende waarborgen rond vervolging
Wijzigingswet regeling productenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek (uitbreiding tot landbouwproducten)
Wijzigingswet regulerende energiebelasting ivm beëindigen nihiltarief voor verbruik aardgas en minerale oliën door glastuinbouw
Wijzigingswet rijkswet Belastingregeling ivm tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik enz.
Wijzigingswet Rijkswet bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet enz.
Wijzigingswet Rijkswet op het Nederlanderschap (invoering verklaring verbondenheid en aanpassing regeling verkrijging Nederlanderschap na erkenning)
Wijzigingswet Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
Wijzigingswet Rijkswet regeling pensioenen en uitkeringen Gouverneurs Nederlandse Antillen en Aruba
Wijzigingswet Sanctiewet 1977, enz. (vereenvoudiging implementatie van internationale verplichtingen)
Wijzigingswet Schepenwet in verband met totstandkoming Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en invoering nieuwe regeling tuchtrechtspraak voor zeescheepvaart
Wijzigingswet sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Sociale zekerheidswetgeving)
Wijzigingswet Spoorwegpensioenwet
Wijzigingswet Tabakswet
Wijzigingswet Telecommunicatiewet (implementatie richtlijn 2004/108/EG)
Wijzigingswet Telecommunicatiewet (waarborging optimaal gebruik frequentieruimte)
Wijzigingswet Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs
Wijzigingswet titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek (vakantie en ouderschapsverlof)
Wijzigingswet Toeslagenwet, enz. (verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen)
Wijzigingswet tot herziening van het procesrecht in zaken van personen- en familierecht
Wijzigingswet Tracéwet (eerste tranche)
Wijzigingswet Tracéwet (tweede tranche)
Wijzigingswet Uitkeringswet gewezen militairen
Wijzigingswet Uitvoeringswet Bewijsverdrag, enz. (aanpassing aan Uitvoeringswet EG-bewijsverordening)
Wijzigingswet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, enz. (eenzijdige legesheffing)
Wijzigingswet van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht)
Wijzigingswet van de bepalingen uit het Wetboek van strafvordering betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting en het vonnis
Wijzigingswet van enige mijnbouwwetten ivm de uitvoering van de richtlijn betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de produktie van koolwaterstoffen (PbEG L 164)
Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden)
Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en aanpassing regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen)
Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
Wijzigingswet van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen
Wijzigingswet van technische aard van belastingwetten
Wijzigingswet Visserijwet 1963 (vervallen van de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij en de sportvisakte)
Wijzigingswet Vleeskeuringswet en Warenwet inzake de heffing van retributies
Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000
Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (stelsel rechterlijke toetsing van vrijheidsontnemende maatregelen)
Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (verlenging tijdelijkheid verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd)
Wijzigingswet Vreemdelingenwet en enige andere wetten (koppeling aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland)
Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
Wijzigingswet Vreemdelingenwet (wettelijke vastlegging van de machtiging tot voorlopig verblijf)
Wijzigingswet Waarborgwet 1986 (uitoefening van toezicht op de naleving)
Wijzigingswet Warenwet, enz. ( opneming mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen)
Wijzigingswet Warenwet (invoering van bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen van voorschriften bij of krachtens de Warenwet gesteld)
Wijzigingswet Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, enz.
Wijzigingswet Waterleidingwet (eigendom waterleidingbedrijven)
Wijzigingswet Waterleidingwet, enz. (Versobering en harmonisatie externe adviesorganen VROM)
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (afgifte en inname van kentekenplaten)
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (Algemene Periodieke Keuring)
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz.
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen)
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (vergemakkelijken verhaal schade als gevolg van ongeval motorrijtuig)
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs)
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering recidiveregeling ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel))
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (regeling verzelfstandiging Rijksdienst voor het Wegverkeer)
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (rijvaardigheid en rijbevoegdheid)
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (verhoging maximumstraffen voor ernstige vormen van roekeloos rijgedrag en verbetering regelingen inzake invordering en inhouding van rijbewijzen en inzake bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het bes
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (verlenen ontheffingen door Dienst Wegverkeer)
Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (wijziging wegsleepregeling)
Wijzigingswet Wegenverkeerswet (invordering en inhouding van rijbewijzen)
Wijzigingswet Werkloosheidswet, enz. (aanscherping referte-eisen WW)
Wijzigingswet Werkloosheidswet, enz. (vrijwillige verzekering voor personen werkzaam in het buitenland)
Wijzigingswet Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps en Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
Wijzigingswet Wet aansprakelijkheid olietankschepen
Wijzigingswet Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het Wetboek van Strafvordering
Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer)
Wijzigingswet Wet algemene regels herindeling
Wijzigingswet Wet algemene regels herindeling, enz. (wijziging procedurele bepalingen)
Wijzigingswet Wet ammoniak en veehouderij
Wijzigingswet Wet arbeid en zorg, enz. (recht op langdurig zorgverlof)
Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
Wijzigingswet Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, enz.
Wijzigingswet Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit en evaluatie van doelmatigheid van de wet)
Wijzigingswet Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting (aanvullende bijdrage)
Wijzigingswet Wet beheer rijkswaterstaatswerken, enz. (rijksrivieren)
Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag
Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag en Wet op de accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen)
Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag, enz. (bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag)
Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag, enz. (vereenvoudiging regelgeving)
Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag (invoering van een regulerende energiebelasting) (2)
Wijzigingswet Wet Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer
Wijzigingswet Wet bevordering eigenwoningbezit (afschaffing van de correctie verzamelinkomen)
Wijzigingswet Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit)
Wijzigingswet Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer, enz. (inwerkingtreding Zorgverzekeringswet)
Wijzigingswet Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, enz. (aanpassing klachtregeling)
Wijzigingswet Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging)
Wijzigingswet Wet bodembescherming
Wijzigingswet Wet bodembescherming, enz. (beleid inzake bodemsaneringen)
Wijzigingswet Wet bodembescherming (overgang taken Service Centrum Grond)
Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (beslag op en executie van schepen en luchtvaartuigen)
Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (scheidingsprocesrecht)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (terbeschikkingstelling en sanctietoepassing t.a.v. geestelijk gestoorde delinquenten)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (herijking aantal wettelijke strafmaxima)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (herziening strafrecht voor jeugdigen)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II))
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (strafrechtelijke opvang verslaafden)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte (taakstraffen)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (terbeschikkingstelling en de observatie)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (vervallen verjaringstermijn voor vervolging van moord en enkele andere misdrijven)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van strafbare feiten)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (wijziging vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (onttrekking aan de tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming)
Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (verlenging verjaring inzake overtredingen na stuiting)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (afgeschermde getuigen)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (bijzondere opsporingsbevoegdheden)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (de dagvaardingstermijn voor de politierechter, de oproeping in kantongerechtszaken en het instellen van hoger beroep)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (eisen motivering bewezenverklaring bekennende verdachte)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (bepalingen houdende termijnen)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (getuigenbescherming)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (herziening raadkamerprocedure)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (horen van getuigen en verwante onderwerpen)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (uitsluiting beroep in lichte overtredingszaken en invoering verplichte schriftuur van een advocaat)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering enz. (verruiming bevoegdheid enkelvoudige kamers)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (wegnemen van enkele technische onvolkomenheden)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (herziening onderzoek ter terechtzitting)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (openstellen van beroep in cassatie tegen vrijspraken)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (raadsheer-commissaris)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (rechtsgeding voor de politierechter, mededeling van vonnissen en arresten met het oog op instellen van een rechtsmiddel en het kennisgeven en het ingaan van de proeftijd bij een voorwaardelijke veroordeling)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (stroomlijnen hoger beroep)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, Uitleveringswet enz. (bepalingen procedure in cassatie in strafzaken, herzieningszaken, uitleveringszaken en zaken in het kader van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (vormverzuimen)
Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (wijzigingen in de regeling van de voorlopige hechtenis)
Wijzigingswet Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, enz. (herziening aanpassingssysteem wetten voor oorlogsgetroffenen)
Wijzigingswet Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, enz. (regeling behandeltermijnen)
Wijzigingswet Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, enz. (vereenvoudiging van uitvoering)
Wijzigingswet Wet conflictenrecht huwelijk
Wijzigingswet Wet conflictenrecht namen inzake totstandkoming Wijzigingswet artikelen 5 en 9 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek
Wijzigingswet Wet economische mededinging (vergroting van de effectiviteit)
Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen van economisch claimrecht)
Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht (verbetering kwaliteit examens beroepsopleidingen)
Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (aanscherping voorschriften bekostiging beroepsonderwijs en hoger onderwijs)
Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (beëindiging bekostigingsrelatie tussen agrarische innovatie- en praktijkcentra en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (decentralisatie rechtspositieregeling educatie en beroepsonderwijs
Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang toezicht kwaliteit examinering beroepsopleidingen naar de Inspectie van het onderwijs)
Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regeling 850 urennorm)
Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve)
Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard)
Wijzigingswet Wet explosieven voor civiel gebruik (implementatie richtlijn identificeren pyrotechnische voorwerpen en controle op explosieven voor civiel gebruik)
Wijzigingswet Wet financiering decentrale overheden, enz. (verbeterde werking financieringsfunctie decentrale overheden)
Wijzigingswet Wet Fonds economische structuurversterking
Wijzigingswet Wet geluidhinder
Wijzigingswet Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase)
Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen, etc. (afschaffing verplichte bundeling en integratie gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden)
Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen (verplichte samenwerking)
Wijzigingswet Wet gewetensbezwaren militaire dienst i.v.m. de Kaderwet dienstplicht
Wijzigingswet Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees parlement (non-activiteitsbepalingen)
Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie
Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie (3)
Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie (duur van het subsidietijdvak dat is aangevangen op 1 juli 1994 en loopt tot en met 30 juni 1995)
Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie, enz.
Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie n.a.v. de voorstellen van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting
Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie ter beperking en herschikking van de uitgaven voor individuele huursubsidie
Wijzigingswet Wet Infrastructuurfonds, enz. (herziening voeding Infrastructuurfonds)
Wijzigingswet Wet inkomensvoorziening kunstenaars (niet langer uitsluiten van kunstenaars met een eigen woning)
Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingplan 2004)
Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid)
Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur)
Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)
Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (bijstellingen en technische reparaties)
Wijzigingswet Wet Instelling van de Orde van Oranje-Nassau enz.
Wijzigingswet Wet intrekking van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting wegens invaliditeit
Wijzigingswet Wet inzake bloedtransfusies
Wijzigingswet Wet Justitie-subsidies (opnemen van een tijdelijke grondslag voor de subsidiëring van de reclassering)
Wijzigingswet Wet kaderregeling vut overheidspersoneel (invoering regeling flexibel pensioen en uittreden voor het personeel bij de overheid en het onderwijs
Wijzigingswet Wet luchtvaart (communautaire vergunning luchtverkeersleiders)
Wijzigingswet Wet luchtvaart (Experimenten Schiphol)
Wijzigingswet Wet luchtvaart (exploitatie Schiphol)
Wijzigingswet Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring)
Wijzigingswet Wet luchtvaart (inrichting en gebruik van de luchthaven Schiphol)
Wijzigingswet Wet luchtvaart (vervoer van gevaarlijke stoffen en van dieren)
Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik)
Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie)
Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering)
Wijzigingswet Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, enz. (wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen)
Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde)
Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalstoffen)
Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalwater)
Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (invoering systeem handel in emissierechten stikstofoxiden)
Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (luchtkwaliteitseisen)
Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)
Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (structuur beheer afvalstoffen)
Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (uitvoering EG-richtlijn betreffende de beheersing van gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II))
Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (verbetering handhavingsbevoegdheden)
Wijzigingswet Wet milieubeheer (herziening van de EMAS-verordening)
Wijzigingswet Wet milieubeheer (instelling Raad voor het milieubeheer)
Wijzigingswet Wet milieubeheer (meldingenstelsel)
Wijzigingswet Wet milieubeheer (milieu-effectrapportage)
Wijzigingswet Wet milieubeheer (uitvoering richtlijn nr. 2001/42/EG betreffende milieu-effectrapportage plannen)
Wijzigingswet Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)
Wijzigingswet Wet Nationale ombudsman en de Wet openbaarheid van bestuur
Wijzigingswet Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, enz.
Wijzigingswet Wet op de accijns in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen
Wijzigingswet Wet op de accijns in verband met de afschaffing van fiscale grenzen (2)
Wijzigingswet Wet op de accijns van minerale oliën (lastenverzwaring auto's in verband met tariefstijging openbaar vervoer)
Wijzigingswet Wet op de architectentitel (beroepskwalificaties voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten)
Wijzigingswet Wet op de Bedrijfsorganisatie
Wijzigingswet Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten
Wijzigingswet Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters)
Wijzigingswet Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren, enz. (wijziging bezoldigingsstructuur)
Wijzigingswet Wet op de dierproeven
Wijzigingswet Wet op de dividendbelasting 1965, enz. (tegemoetkoming wegens in het buitenland geheven bronbelasting op deelnemingsdividenden bij dooruitdeling)
Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering)
Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (wegnemen knelpunten leerlinggebonden financiering en opheffen landelijke commissie toezicht indicatiestelling)
Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)
Wijzigingswet Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 (beperking aftrekbare kosten ter zake van criminele activiteiten)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1993)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1994)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1996)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 2000)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (bevorderen van werknemersparticipaties en winstdelings- en spaarregelingen voor werknemers)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (onbeperkte voorwaartse verrekening van ondernemingsverliezen en vaststelling van verliezen bij beschikking)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (technische aanpassingen 1999)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz (verhoging van de ouderenaftrek en aanvullende ouderenaftrek)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (wijziging van enige belastingwetten in het belang van de zeescheepvaart)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (wijziging van enige fiscale wetten in het kader van lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, etc.)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (goedkeuring regelingen)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (introductie peildatum voor jaarlijkse bijstelling reiskostenforfait)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (kapitaalverzekeringen en periodieke uitkeringen)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (technische aard)
Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (verhoging van het huurwaardeforfait)
Wijzigingswet Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (invoering nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging)
Wijzigingswet Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie spaarrenterichtlijn)
Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg)
Wijzigingswet Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997
Wijzigingswet Wet op de kansspelbelasting (kansspelen via internet)
Wijzigingswet Wet op de kansspelen betreffende sportprijsvragen en de lotto
Wijzigingswet Wet op de kansspelen, enz. (in verband met het instellen van een College van toezicht op de kansspelen)
Wijzigingswet Wet op de kansspelen, enz. (vereenvoudiging van regelgeving en vergroting van gemeentelijke en provinciale beleidsvrijheid)
Wijzigingswet Wet op de kansspelen in verband met het organiseren van de instantloterij
Wijzigingswet Wet op de kansspelen (speelautomaten)
Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz.
Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten)
Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen)
Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (afschaffing van de fiscale grenzen)
Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968, enz. (bestrijding constructies met betrekking tot onroerende zaken)
Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische diensten)
Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 inzake invoering vereenvoudigingsmaatregelen Zesde Richtlijn
Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)
Wijzigingswet Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) nieuw Burgerlijk Wetboek
Wijzigingswet Wet op de ondernemingsraden, enz.
Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing)
Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging ivm verlenging werkingsduur van die wet
Wijzigingswet Wet op de Open Universiteit
Wijzigingswet Wet op de orgaandonatie (evaluatie)
Wijzigingswet Wet op de rechterlijke indeling, enz.
Wijzigingswet Wet op de rechterlijke indeling (opheffing kantongerechten Zevenbergen en Zuidbroek)
Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie
Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout)
Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (invoering functie van officier enkelvoudige zittingen)
Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)
Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (vervanging in Mulder-zaken van beroep in cassatie door hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden)
Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (vervanging van beroep bij de Tariefcommissie door beroep bij de douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam en de instelling van beroep in cassatie in douanezaken)
Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand (aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip)
Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
Wijzigingswet Wet op de Registeraccountants en Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (invoering Achtste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht)
Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening, enz. (onafhankelijkheid adviseurs inzake beroepen)
Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening, enz. (onderbrenging overtredingen bestemmingsplanvoorschriften en overtredingen Wet op de economische delicten)
Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening (invoering rijksprojectenprocedure)
Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening (verjaring van en heffing bij planschadevergoedingsaanspraken, alsmede planschadevergoedingsovereenkomsten)
Wijzigingswet Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
Wijzigingswet Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en van de Woningwet (gevolgen niet naleven financiële bepalingen, opheffen Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting en Coördinatiecommissie stadsvernieuwing
Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering enz. (correctie berekening aanvullende beurs)
Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering, enz. (invoering prestatiebeurs en aanspraak studiefinanciering)
Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering, enz. (meten van de studievoortgang in het hoger onderwijs)
Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering (heroriëntering studiefinanciering II)
Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering (heroriëntering studiefinanciering III)
Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering (onderbrengen van de reisvoorziening in de prestatiebeurs)
Wijzigingswet Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen van tuchtcolleges ter zitting)
Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid)
Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969, enz. (aanpassing gedifferentieerd tarief en verhoging van de zelfstandigenaftrek)
Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969, enz. (fiscale begeleiding van de overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet van Boek 2 van het BW)
Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (invoering aftrekverbod aankoopkosten van een deelneming)
Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ivm tegengaan uitholling belastinggrondslag en versterken fiscale infrastructuur
Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen concernfinancieringsregeling)
Wijzigingswet Wet op de vermogensbelasting 1964, enz.
Wijzigingswet Wet op de vermogensbelasting 1964, enz. (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)
Wijzigingswet Wet op de waterkering en intrekking Deltawet grote rivieren, etc.
Wijzigingswet Wet op de weerkorpsen
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (beperking rentevergoeding schoolterreinen)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (aanpassingen in de bekostigingsstelsels)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs. enz. (afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve van leraren-in-opleiding)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (bevoegdheid voor het geven van onderwijs in niet-Nederlandse taal en cultuur)
Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (ouderbijdragen, sponsorgelden en stichtings- en opheffingsnormen)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (overboeking van niet bestede vergoedingen)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs enz. (regelingen i.v.m. invoering FBS)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (regeling schoolbegeleiding)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO en WVO mbt financiële gelijkstelling en enige technische aanpassingen
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO enz. (opnemen document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs)
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden)
Wijzigingswet Wet op het consumentenkrediet
Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (transparantievereisten informatie uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten)
Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (aanpassing bepalingen inzake de arbeidsmarktfixus en eenmalige vaststelling van de arbeidsmarktfixus geneeskunde 1994-1996)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (aanpassingen in systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en regeling van de overname van het economisch claimrecht)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 (invoering bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Wet op de studiefinanciering (uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz., (aanpassing collegegeldbepalingen)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (bestuursorganisatie van en medezeggenschap in hogescholen)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (decentralisatie van regelgeving op arbeidsvoorwaardelijk terrein)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. inzake verlenging cursusduur technische opleidingen en opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving in het wetenschappelijk onderwijs
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek enz. (verbeteringen en aanvullingen van overwegend technische aard)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ivm bevordering van de kwaliteit en de studeerbaarheid van het onderwijs
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit» aangekondigde maatregelen)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (positiebepaling Open universiteit binnen het onderwijs en wijziging bestuursorganisatie)
Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (versnelde invoering toets nieuwe opleiding)
Wijzigingswet Wet op het kindgebonden budget (vaststelling hoogte kindgebonden budget met ingang van 2009 en wijziging afbouwpercentage)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (afschaffing bestedingsverplichting t.a.v. de formatie t.b.v. het onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 7 jaar)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs en Wet medezeggenschap onderwijs 1992 (buitenschoolse opvang)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra (decentralisatie van arbeidsvoorwaarden)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lumpsumbekostiging in het primair onderwijs)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onder meer beëindiging bekostiging onderwijs in allochtone levende talen)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen)
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding
Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid
Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid, enz. (instelling Raad voor cultuur)
Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid (Raad voor cultuur)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (huisvesting van verticale scholengemeenschappen)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (om niet ter beschikking stellen lesmateriaal aan leerlingen voortgezet onderwijs)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (overheveling taak en budget aanpassingen onderwijshuisvesting)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ruimte scheppen voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (leerlingenstatuut)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vereenvoudiging bekostigingsbepalingen)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (verruiming van de mogelijkheid van nevenvestigingen)
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vervanging basisvorming door nieuwe regeling voor de onderbouw )(regeling onderbouw VO)
Wijzigingswet Wet op het wetenschappelijk onderwijs (verhoging collegegeld)
Wijzigingswet Wet op het wetenschappelijk onderwijs (verhoging collegegeld en compensatie van de verhoging in het studiefinancieringsbudget)
Wijzigingswet Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer)
Wijzigingswet Wet politieregisters (bijzondere politieregisters)
Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)
Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97)
Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten sector Rechterlijke Macht)
Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (toepasselijkheid Wet arbeid en zorg)
Wijzigingswet Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (evaluatie doeltreffendheid en effecten in praktijk)
Wijzigingswet Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, enz. (aanpassing onkostenvergoedingen en compensatie Waz-premie)
Wijzigingswet Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, enz. (wijziging bedragen schadeloosstelling en vergoedingen)
Wijzigingswet Wet sociale werkvoorziening en Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.
Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (aanpassing berekeningssystematiek veronderstelde ouderlijke bijdrage)
Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland)
Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en gedeeltelijke afschaffing 1 februari-regel)
Wijzigingswet Wet tarieven in burgerlijke zaken, enz. (verruiming van de mogelijkheid om het griffierecht in burgerlijke zaken gedeeltelijk in debet te doen stellen)
Wijzigingswet Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na 1988
Wijzigingswet Wet toezicht accountantsorganisaties, enz. (wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen)
Wijzigingswet Wet toezicht beleggingsinstellingen, enz. (opneming bepalingen betreffende handhaving dmv een dwangsom of bestuurlijke boete en bepalingen betreffende de rechtsgang)
Wijzigingswet Wet toezicht beleggingsinstellingen (modernisering wet en implementatie richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG)
Wijzigingswet Wet toezicht effectenverkeer 1995, enz. (implementatie enkele richtlijnen betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten)
Wijzigingswet Wet toezicht effectenverkeer 1995, enz. (vereenvoudiging stelsel verklaring van geen bezwaar en enkele andere noodzakelijke aanpassingen)
Wijzigingswet Wet toezicht effectenverkeer 1995 (toetsing gekwalificeerde deelnemingen effectenbeurzen)
Wijzigingswet Wet toezicht kredietwezen 1992, enz. (uitvoering richtlijn sanering en liquidatie van kredietinstellingen)
Wijzigingswet Wet toezicht kredietwezen 1992 (uitvoering Richtlijn inzake de depositogarantiestelsels)
Wijzigingswet Wet toezicht kredietwezen 1992 (verbetering effectiviteit)
Wijzigingswet Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (actualiseren solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijf)
Wijzigingswet Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en Faillissementswet (uitvoering richtlijn nr. 2001/17/EG betreffende sanering en liquidatie verzekeringsondernemingen)
Wijzigingswet Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, enz. (vergroten effectiviteit bedrijfseconomisch toezicht)
Wijzigingswet Wet toezicht verzekeringsbedrijf (verzelfstandiging van de Verzekeringskamer)
Wijzigingswet Wet tot behoud van cultuurbezit
Wijzigingswet Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
Wijzigingswet Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, enz. (vereenvoudiging systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering)
Wijzigingswet Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede enige andere wijzigingen)
Wijzigingswet Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (sluiten Wuv voor de na-oorlogse generatie)
Wijzigingswet Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964
Wijzigingswet Wet vermindering afdracht loonbelasting enz., (uitbreiding definitie speur- en ontwikkelingswerk en verlaging urennorm in de zelfstandigenaftrek)
Wijzigingswet Wet verontreiniging oppervlaktewateren (zuivering van stedelijk afvalwater en toekenning bevoegdheid aan waterschapsbesturen tot vergunningverlening)
Wijzigingswet Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (evaluatie van die wet)
Wijzigingswet Wet voorkeursrecht gemeenten
Wijzigingswet Wet voorkeursrecht gemeenten (tegengaan ontwijking voorkeursrecht gemeenten bij verwerving onroerende zaken)
Wijzigingswet Wet voorkeursrecht gemeenten (verbreding reikwijdte)
Wijzigingswet Wet voorkoming misbruik chemicaliën, enz. (handel in drugsprecursoren)
Wijzigingswet Wet voorkoming verontreiniging door schepen, enz. in verband met richtlijn 2000/59/EG betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PbEG L 332)
Wijzigingswet Wet waardering onroerende zaken, enz. (doelmatige uitvoering Wet waardering onroerende zaken)
Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (meer zekerheid gemeenten dat mensen met kleine kans op inschakeling in arbeidsproces met behoud van uitkering maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten)
Wijzigingswet Wgr-plus
Wijzigingswet wijze van aanpassing van de kinderbijslag, Algemene Kinderbijslagwet, enz. (andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen)
Wijzigingswet Woningwet
Wijzigingswet Woningwet (bouwvergunningprocedure en welstandstoezicht)
Wijzigingswet Woningwet, enz. (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving)
Wijzigingswet Woningwet (tegengaan van bouwen op verontreinigde grond)
Wijzigingswet Woningwet (vergunningvrije bouwwerken in beschermde stads- en dorpsgezichten)
Wijzigingswet Zeevaartbemanningswet (Versoepeling nationaliteitseis kapitein op Nederlandse zeeschepen)
Wijzigingswet Ziekenfondswet en AWBZ (toepasselijkheid van Afdeling 7.1 Awb)
Wijzigingswet Ziekenfondswet, enz. (invoering no-claimteruggaaf )
Wijzigingswet Ziektewet, enz.
Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen bij inkomstenderving ten gevolge van verlenen medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen)
Wijzigingswet Zorgverzekeringswet enz. (vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico)
Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)
Wijzigingswet Zorgverzekeringswet (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden)
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van de richtlijn warmtekrachtkoppeling
Winkeltijdenwet
Woningwet
Wrakkenwet

Z


Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
Zeebrievenwet
Zee- en luchtvaartverzekeringswet 1939
Zeevaartbemanningswet
Ziektewet
Zondagswet
Zorgverzekeringswet