Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

Artikel 68
1
Degene die niet voldoet aan de verplichting hem opgelegd bij of krachtens:
a
de artikelen 6, derde lid, 43, 44, 47b, tweede lid, 49, tweede lid en 50, eerste lid;
b
artikel 7, tweede lid, van de Wet op de kansspelbelasting;
c
de artikelen 28, aanhef en onderdelen a, b, d en e, 29, 35d, 35e, aanhef en onderdelen a, b, d en e, 35k, 35l en 35m, aanhef en onderdelen a en c, van de Wet op de loonbelasting 1964;
d
artikel 9, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965;
e
artikel 35, eerste, tweede en derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968;
wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.
2
Degene die ingevolge de belastingwet verplicht is tot:
a
het verstrekken van inlichtingen, gegevens of aanwijzingen, en deze niet, onjuist of onvolledig verstrekt;
b
het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan, en deze niet voor dit doel beschikbaar stelt;
c
het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan, en deze in valse of vervalste vorm voor dit doel beschikbaar stelt;
d
het voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de belastingwet gestelde eisen, en een zodanige administratie niet voert;
e
het bewaren van boeken, bescheiden of andere gegevensdragers, en deze niet bewaart;
f
het verlenen van medewerking als bedoeld in artikel 52, zesde lid, en deze niet verleent;
g
het uitreiken van een factuur of nota, en een onjuiste of onvolledige factuur of nota verstrekt;
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
3
Degene die niet voldoet aan de verplichting, hem opgelegd bij artikel 47, derde lid, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.
4
Niet strafbaar is degene die de in artikel 47a bedoelde verplichting niet nakomt ten gevolge van een voor het niet binnen het Rijk gevestigde lichaam of de niet binnen het Rijk wonende natuurlijke persoon geldend wettelijk of rechterlijk verbod tot het verlenen van medewerking aan de verstrekking van de verlangde gegevens of inlichtingen of het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan, dan wel ten gevolge van een hem niet toe te rekenen weigering van het niet binnen het Rijk gevestigde lichaam of de niet binnen het Rijk wonende natuurlijke persoon de verlangde gegevens of inlichtingen te verstrekken of boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan voor raadpleging beschikbaar te stellen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1815, Cassatie, 30175
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-05-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 19 januari 1994 betreffende na te melden aan X te Z opgelegde navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende,...
 • LJN AA2382, Cassatie, 33440
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-09-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 16 mei 1997 betreffende de hem over het jaar 1991 opgelegde aanslag tot navordering van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen alsmede het kwijtscheldingsbesluit betreffende de in die navorderingsaanslag begrepen verhoging...
 • LJN AA2463, Eerste aanleg - meervoudig, 05.073050-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: Verdachte, geboren te plaats op datum, wonende te Plaats, Straat Raadsman: mr. P.A.W. Eskens te Nijmegen Parketnummer : 05.073050-97 Zittingsdatum : 7 oktober 1999 Uitspraak ...
 • LJN AA2464, Eerste aanleg - meervoudig, 05.073051-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: Verdachte, geboren te Plaats op Datum, wonende te Woonplaats, Straat. Raadsman: mr. P.A.W. Eskens te Nijmegen. Parketnummer : 05.073051-97 Zittingsdatum : 7 oktober 1999 Uitspraak ...
 • LJN AA4894, Cassatie, 112611
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  22 februari 2000 Strafkamer nr. 112611 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 27 oktober 1998 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1936, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AA8943, Eerste aanleg - meervoudig, 99/00482
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof acht daadwerkelijke goederenstroom aanwezig. Omzetbelasting in rekening gebracht op facturen waaraan geen reële overeenkomsten tot levering ten grondslag hebben gelegen, kan niet in aftrek worden gebracht.
 • LJN AB2241, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129200-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM Parketnummer: 13/129200-97 Datum uitspraak: 22 juni 2001 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen: [verdachte], Johannes Theodorus geboren te Amsterdam op 26 juli 1944, ingeschreven...
 • LJN AB2732, Cassatie, 00552/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  3 juli 2001 Strafkamer nr. 00552/00 SO/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 26 januari 2000, parketnummer 20/000379-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1943, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AD4843, Eerste aanleg - meervoudig, 14.060008.00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verdachte heeft gedurende een aantal jaren privé-bestedingen ten onrechte aangemerkt als bestedingen van een van zijn vennootschappen. Verdachte heeft daarbij getracht om de werkelijke aard van die bestedingen te verdoezelen. Het beoogde gevolg van zijn handelen was dat zowel de vennootschappen als verdachte persoonlijk te weinig belasting betaalden.
 • LJN AE2462, Eerste aanleg - meervoudig, 16/039055-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  RECHTBANK TE UTRECHT Parketnummer : 16/039055-97 Datum uitspraak : 8 mei 2002 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. J.B. Boone G/T: Ja V O N N I S van de rechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres]...
 • LJN AE6580, Eerste aanleg - enkelvoudig, 48335 HAZA 01-728
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  14-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Rechtbank Leeuwarden Sector handelsrecht Uitspraak: 14 augustus 2002 Zaak-/Rolnummer: 48335 HAZA 01-728 VONNIS van de enkelvoudige handelskamer in de zaak van: [eiseres], gevestigd te [plaatsnaam], eiseres, procureur: mr. A.J.H. Geense, tegen 1.[gedaagde sub 1], wonende te [woonplaats], 2. [gedaagde...
 • LJN AE8228, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01708 -
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof is van oordeel dat belanghebbende in 1989 Nederland niet metterwoon heeft verlaten en in zoverre als binnenlands belastingplichtige het hem uitgereikte aangiftebiljet had moeten indienen. Nu de vereiste aangifte niet is gedaan, moet het beroep worden afgewezen tenzij belanghebbende overtuigend...
 • LJN AF6515, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129427-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM parketnummer: 13/129427-97 datum uitspraak: 28 maart 2003 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de rechtbank Amsterdam, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen: [verdachte] geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie...
 • LJN AF8638, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00659
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 00/00659 (vennootschapsbelasting) U i t s p r a a k op het beroep van [X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Grote Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende...
 • LJN AN9010, Hoger beroep, 23-004152-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De verdachte heeft gedurende een aantal jaren de belastingdienst omtrent zijn feitelijke woonplaats onjuist ingelicht. De verdachte heeft de belastingdienst voorgespiegeld dat hij in de jaren 1990 tot en met 1995 in Zuid-Afrika woonde en in Nederland niet belastingplichtig was, terwijl hij in werkelijkheid in Nederland was blijven wonen...
 • LJN AR2715, Cassatie, 39798
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Is de conclusie van het Hof, dat de Inspecteur ten onrechte een bedrag van ƒ 158.470, zijnde rente rekening courant deelneming, tot de belastbare winst heeft gerekend, juist?
 • LJN AR5736, Eerste aanleg - meervoudig, 07.799501-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Langdurige fraude bij woningstichting
 • LJN AR5737, Eerste aanleg - meervoudig, 07.799502-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Langdurige fraude bij woningstichting.
 • LJN AS8819, Eerste aanleg - meervoudig, 08/002030-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, bestuurder van Club El Dorado en Aannemeningsbedrijf het Oosten BV, wordt schuldig bevonden aan het niet voeren van een voldoende administratie, het doen van onjuiste belastingaangiften en het niet naleven van de Coordinatiewet sociale verzekering. Nadat de zaak al eerder in Almelo was behandeld...
 • LJN AU8679, Eerste aanleg - meervoudig, 10/150076-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  niet- ontvankelijkheidsverweer: fundamentele veronachtzaming van de rechten van de verdediging op een eerlijk proces, schending van het gelijkheidsbeginsel, geen proces-verbaal van opsporingshandelingen in Suriname, ten onrechte gebruik gemaakt van infiltratie en pseudokoop, schending van het ondervragingsrecht ex art...
 • LJN AV4924, Hoger beroep, 23-001082-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Strafzaak verdachte in zgn. Clickfondszaak. Misleiding Zwitserse justitiele autoriteiten. Ontbreken van dubbele strafbaarheid. Verjaring. Overschrijding redelijke termijn. Beginselen goede procesorde. Gedeeltelijke vrijspraak. Deelname aan criminele organisatie. Valsheid in geschrift. Medeplegen van...
 • LJN AZ4069, Hoger beroep, 20-00246-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het begrip aangifte in de zin van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Verwerping van een aantal verweren met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Verdachte en zijn mededader hebben zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van valsheid in geschrift (waaronder...
 • LJN BB9424, Hoger beroep, 20-004156-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Fiscale fraudezaak (transactiewaarde) – opzet Verdachte heeft eigenhandig de transactiewaarde vastgesteld op een aanmerkelijk te laag bedrag. Verdachte verlaagde de waarde van de goederen bij invoer in Europa in verband met de daarover te betalen invoerrechten zodanig dat hij op een uit concurrentieoverwegingen...
 • LJN BD0857, Eerste aanleg - meervoudig, 07.976404-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  mensensmokkel mensenhandel belasting premie fraude
 •