Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA7671, Eerste aanleg - meervoudig, 00/470
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het gerechtshof Amsterdam heeft de grieven van een kleine zelfstandige tegen de verplichte ziekenfondsverzekering verworpen. De inspecteur had een verklaring afgegeven dat de belanghebbende, op grond van de hoogte van haar inkomen over 1996 en 1997, verplicht verzekerd is ingevolge de Ziekenfondswet in 2000...
 • LJN BC4884, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/26522
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Buiten behandeling stelling / EG-verblijfsvergunning / richtlijn 2003/109 EG / geen wettelijke basis voor het heffen van leges
  Eiser is in het bezit van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd en heeft op 26 juni 2006 een aanvraag ingediend tot afgifte van een EG-verblijfsvergunning...
 • LJN AA7626, Eerste aanleg - meervoudig, 00/468
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het gerechtshof Amsterdam heeft de grieven van een kleine zelfstandige tegen de verplichte ziekenfondsverzekering verworpen. De inspecteur had een verklaring afgegeven dat de belanghebbende, op grond van de hoogte van haar inkomen over 1996 en 1997, verplicht verzekerd is ingevolge de Ziekenfondswet in 2000...
 • LJN BH0171, Hoger beroep, 07/06 DK
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Antidumpingrechten moeten worden aangemerkt als rechten bij invoer in de zin van artikel 4, punt 10, en artikel 201 van het CDW. De vaststelling van de wettelijke grondslag van antidumpingrechten in een verordening volstaat. Het onderhavige verzoek om terugbetaling/kwijtschelding op grond van artikel...
 • LJN BD4847, Hoger beroep, AWB 07/183
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Wet toezicht effectenverkeer 1995
 • LJN AA7703, Eerste aanleg - enkelvoudig, P99/1602
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Werkgever kent werknemer in 1983 een ontslagvergoeding toe in de vorm van een stamrecht. Werknemer brengt dit recht onder in een stamrecht-BV. Inspecteur keurt onder voorwaarden goed dat heffing van inkomstenbelasting achterwege blijft. In 1993 wordt het stamrecht binnen fiscale eenheid overgedragen...
 • LJN AA3051, Cassatie, 29422
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-01-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 17 november 1992 betreffende de haar voor het jaar 1985 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AD9784, Cassatie, 36642
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.642 7 maart 2003 AB gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 6 oktober 2000, nr. 00/281, betreffende na te melden ten aanzien van X te Z gegeven beschikking als bedoeld in artikel 3d, lid 2, van de Ziekenfondswet ...
 • LJN AA5325, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 00/00130 en 00/00131
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nrs. 00/00130 en 00/00131 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van de President van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch als bedoeld in artikel 8:84, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op na te melden verzoek als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb van mevrouw B...
 • LJN AA5381, Voorlopige voorziening, 00/00119
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/00119 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van de President van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch als bedoeld in artikel 8:84, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op na te melden verzoek als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb van de heer X...
 • LJN AO0801, Hoger beroep, 200300588/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 22 mei 2000 heeft het bestuur van de stichting "Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw" een verzoek tot terugbetaling van volgens [verzoeker] gedurende de periode 1995-2000 door hem aan Naktuinbouw onverschuldigd betaalde bedragen afgewezen.
 • LJN AV0434, Cassatie, 42219
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Jurisdictiegeschil betreffende door Huurcommissie vastgestelde te betalen vergoeding
 • LJN BD9299, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/44447
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Legesheffing / geen wettelijke grondslag
  Verzoek restitutie leges ivm aanvraag vergunning EG-langdurig ingezetene is aanvraag o.g.v. Richtlijn 2003/109. Wetgeving inzake implementatie richtlijn ten tijde van aanvraag nog niet in werking. I.c. geen wettelijke grondslag legesheffing
 • LJN BD4852, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/184
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Wet toezicht effectenverkeer 1995
 • LJN AX3086, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00329
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Mede gelet op hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen en beslist in zijn arrest van 24 oktober 2003, nr. 37 881, BNB 2004/44, is het hof van oordeel dat de cessie om niet in 1995 als zodanig geen winst voor belanghebbende opleverde, maar een te passiveren informele kapitaalstorting en dat belanghebbende...
 • LJN BC8957, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/18179, 07/18182
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aanvraag EG-verblijfsvergunning langdurig ingezetenen / buiten behandeling stelling / heffen leges niet in strijd met Richtlijn 2003/109/EG / heffen leges ten tijde van de aanvraag niet bij wet geregeld
  Eisers, van Turkse nationaliteit, zijn in het bezit van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd...
 • LJN BI6835, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00224
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof heeft in dit arrest bepaald dat het bedrag aan omzetbelasting berekend aan de hand van een rekenkundige methode volgens de communautaire en nationale regelgeving juist is. Het standpunt dat belanghebbende inneemt dat de afronding van het bedrag aan omzetbelasting altijd naar beneden dient te geschieden, wordt verworpen.
 • LJN BG6196, Hoger beroep, 200802173/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Buiten behandeling stelling / EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen / wettelijke grondslag voor heffing leges
  De staatssecretaris heeft het verzoek van de vreemdeling om afgifte van een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen dan ook terecht, in overeenstemming met het in WBV...
 • LJN BJ3233, Voorlopige voorziening, AWB 09/1982, AWB 09/2015 t/m AWB 09/2081 BC-T2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Heffingen wegens doorlopend gedrags- en prudentieel toezicht over 2008 uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht. Verzoek van 66 verzoeksters, onder wie 65 beleggingsondernemingen en 3 beheerders, om voorlopige voorziening strekkende tot schorsing van de (gezamenlijke) facturen van AFM en DNB...
 • LJN AD9721, Cassatie, 36621
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.621 7 maart 2003 AB gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 5 september 2000, nr. 00/243, betreffende na te melden ten aanzien van X te Z gegeven beschikking als bedoeld in artikel 3d, lid 2, van de Ziekenfondswet ...
 • LJN AS7584, Eerste aanleg - meervoudig, 206283
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] 2.1. Eiseressen vorderen dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. de Regeling van de Staatsecretaris van Justitie d.d. 27 maart 2002 (Stcrt. 10 april 2002, nr. 69) onverbindend verklaart; II. de Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie d.d. 12 november 2002 ...
 • LJN AD8994, Eerste aanleg - meervoudig, Bk 3231/96
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 3231/96 1 februari 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z (: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van het Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ...
 • LJN AT8641, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04/45792
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verschuldigde leges / buitenbehandelingstelling / artikel 13 Besluit 1/80 Associatieraad EEG/Turkije. Eiser, in het bezit van de Turkse nationaliteit, heeft op 10 februari 2003 een aanvraag ingediend tot het verlengen van de geldigheidsduur van de aan hem verleende verblijfsvergunning onder de beperking “verblijf bij echtgenote”...
 • LJN AV0437, Cassatie, 42220
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Jurisdictiegeschil betreffende door Huurcommissie vastgestelde te betalen vergoeding
 • LJN BC0313, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02868
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Gesteld noch gebleken is dat het voordeel bestaande uit het om niet cederen van toekomstige huurtermijnen bij de aandeelhouder in het jaar van cessie als winst uit onderneming belast(baar) is met inkomstenbelasting. Voorts heeft de omstandigheid dat de aandeelhouder van de belanghebbende slechts uit...
 • LJN AF9628, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/00864
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/00864 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tiende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Y (hierna: de belanghebbende...
 • LJN AR3304, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/23114
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Leges / internationale verdragsbepalingen. Eisers aanvraag tot verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is buiten behandeling gesteld wegens het niet betalen van de verschuldigde leges. Eiser stelt dat de invoering van legesheffing in strijd is met de Grondwet en enkele internationale verdragen...
 • LJN BA4568, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/623 BESLU
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verweerder heeft het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard en het primaire besluit gehandhaafd. Daartoe heeft verweerder overwogen dat het feit dat eiseres de tekst van de bijsluiter anders dan bedoeld heeft geïnterpreteerd geen verschoonbare termijnoverschrijding oplevert.
 • LJN BH0174, Hoger beroep, 08/0452 DK
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De tekst van de bij de uitnodiging gevoegde specificatie bevat de juiste grondslagen. Deze specificatie maakt deel uit van de uitnodiging en gaat daarin op zodat gebreken op de pagina met de titel uitnodiging tot betaling in casu niet tot een vernietiging leiden. Antidumpingrechten moeten worden aangemerkt...
 •