Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000

 

Artikel 108
1
Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft overtreding van bij ministeriële regeling aan te wijzen voorschriften vastgesteld bij of krachtens de Schengengrenscode, overtreding van een voorschrift, vastgesteld bij of krachtens de artikelen 5, eerste en tweede lid, 46, tweede lid, aanhef, en onder b, alsmede handelen in strijd met artikel 56, eerste lid, dan wel handelen in strijd met een verplichting opgelegd bij of krachtens de artikelen 6, eerste lid, 54, 55, 57, eerste lid, 58, eerste lid, of 65, derde lid.
2
Overtreding van een voorschrift, vastgesteld bij of krachtens artikel 4, eerste tot en met derde lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
3
De in het eerste en tweede lid strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.
4
Met de opsporing van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de ambtenaren belast met de grensbewaking en ambtenaren belast met het vreemdelingentoezicht. Deze ambtenaren zijn tevens belast met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op een aanwijzing, vordering of handeling, gedaan of ondernomen door henzelf.
5
In afwijking van het eerste lid wordt handelen in strijd met een verplichting, opgelegd bij of krachtens artikel 54, eerste lid, onder b of e, gestraft met ten hoogste een hechtenis van een maand of een geldboete van de tweede categorie, indien het feit wordt begaan door een gemeenschapsonderdaan. Het derde lid en de eerste volzin van het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA2584, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/806037-06 en 15/806908-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aansprakelijkheid luchtvaartmaatschappij voor aanvoer ongedocumenteerde vreemdelingen. Artikel 4 vreemdelingenwet. De verdachte beroept zich op niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie omdat met een andere luchtvaartmaatschappij een Memorandum of Understanding is gesloten en het Openbaar Ministerie...
 • LJN AZ3049, Eerste aanleg - enkelvoudig, parketnummers: 15/808900-05, 15/800508-06, 15/800828-06, 15/802153-06, 15/803010-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inspanningsverplichting van luchtvaartmaatschappij om ervoor te zorgen dat vreemdelingen niet zonder de vereiste grensdocumenten Nederland binnenkomen. Beroep op nietigheid van de tenlastelegging verworpen. Kantonrechter is van oordeel dat verdachte haar verplichtingen op grond van de Vreemdelingenwet...
 • LJN AZ3044, Eerste aanleg - enkelvoudig, parketnummer: 15/802239-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inspanningsverplichting van luchtvaartmaatschappij om ervoor te zorgen dat vreemdelingen niet zonder de vereiste grensdocumenten Nederland binnenkomen. Beroep op nietigheid van de tenlastelegging verworpen. Kantonrechter is van oordeel dat verdachte haar verplichtingen op grond van de Vreemdelingenwet...
 • LJN BA2915, Hoger beroep, 20-002725-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Verhouding tussen niet naleven van verplichtingen uit de Vreemdelingenwet 2000 en het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering (artikel 184 WvSr). Noch de wetsgeschiedenis van artikel 108 van de huidige Vreemdelingenwet 2000, noch de wetsgeschiedenis van artikel 44 van de oude Vreemdelingenwet,...
 • LJN AZ3359, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/802564-06, 15/803390-06, 15/804439-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Vreemdelingenwet en regelgeving. Inspanningsverplichting luchtvaartmaatschappij teneinde het inreizen in Nederland van vreemdelingen zonder de vereiste documenten te voorkomen. Diverse bewijsverweren. Gevorderde boete in aantal gevallen gematigd omdat vreemdelingen over vluchtelingenpaspoort van de USA beschikten.
 • LJN BA2586, Eerste aanleg - enkelvoudig, parketnummer: 15/806900-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aansprakelijkheid luchtvaartmaatschappij voor aanvoer ongedocumenteerde vreemdelingen. Artikel 4 vreemdelingenwet. De verdachte beroept zich op niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie omdat met een andere luchtvaartmaatschappij een Memorandum of Understanding is gesloten en het Openbaar Ministerie...
 • LJN BA2583, Eerste aanleg - enkelvoudig, parketnummers: 15/805217-06 en 15/806906-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aansprakelijkheid luchtvaartmaatschappij voor aanvoer ongedocumenteerde vreemdelingen. Artikel 4 vreemdelingenwet. Boete gematigd ten aanzien van vreemdelingen die een "Refugee Travel Document" van de U.S.A. bezaten.
 • LJN BA2580, Eerste aanleg - enkelvoudig, parketnummers: 15/805099-06 en 15/807817-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aansprakelijkheid luchtvaartmaatschappij voor aanvoer ongedocumenteerde vreemdelingen. Artikel 4 vreemdelingenwet. Verdachte ontslagen van rechtsvervolging op grond van de omstandigheid dat betrokken vreemdeling in verband met sterfgeval onverwacht naar Nederland moest reizen. In tweede zaak werd niet bewezen geacht dat de verdachte de vervoerder was.
 • LJN AZ3046, Eerste aanleg - enkelvoudig, parketnummer: 15/802158-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inspanningsverplichting van luchtvaartmaatschappij om ervoor te zorgen dat vreemdelingen niet zonder de vereiste grensdocumenten Nederland binnenkomen. Beroep op nietigheid van de tenlastelegging verworpen. Kantonrechter is van oordeel dat verdachte haar verplichtingen op grond van de Vreemdelingenwet...
 •