Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

 

Artikel 58 Inkomsten uit arbeid tijdens uitkering
1
Indien de verzekerde die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering inkomsten uit arbeid geniet, wordt, zolang niet vaststaat of deze arbeid als arbeid, bedoeld in artikel 2, vierde lid, kan worden aangemerkt, de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet ingetrokken of herzien, doch wordt de uitkering:
a
niet betaald, indien de inkomsten uit arbeid zodanig zijn, dat als die arbeid wel arbeid als bedoeld in artikel 2, vierde lid, zou zijn, niet langer sprake zou zijn van arbeidsongeschiktheid van ten minste 25%; of
b
indien onderdeel a niet van toepassing is, betaald tot een bedrag ter grootte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, zoals deze zou zijn vastgesteld, indien die arbeid wel arbeid als bedoeld in artikel 2, vierde lid, zou zijn.
2
Toepassing van het eerste lid kan ten hoogste plaatsvinden over een aaneengesloten tijdvak van drie jaar, vanaf de eerste dag waarover de inkomsten uit arbeid worden genoten. Dit tijdvak:
a
wordt niet onderbroken indien gedurende perioden van korter dan vier weken geen inkomsten uit arbeid worden genoten;
b
wordt, indien gedurende een periode van vier weken of langer geen inkomsten uit arbeid worden genoten, onderbroken indien vervolgens opnieuw inkomsten worden genoten uit dezelfde arbeid als de arbeid die werd verricht voor de onderbreking, met dien verstande dat het van de drie jaar resterende tijdvak aanvangt vanaf het moment dat opnieuw de inkomsten uit die arbeid worden genoten.
Na afloop van het in de eerste zin genoemde tijdvak wordt de in het eerste lid bedoelde arbeid aangemerkt als arbeid, bedoeld in artikel 2, vierde lid.
3
Indien de verzekerde die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, inkomsten uit arbeid geniet ingevolge een arbeidsovereenkomst als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet sociale werkvoorziening, vindt het tweede lid geen toepassing.
4
Maandelijks wordt, wat betreft onderdeel b in afwijking van paragraaf 5.3 van de Zorgverzekeringswet, aan ?s Rijks kas afgedragen het geraamde bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die op grond van het derde lid niet worden uitbetaald wegens het genieten van dat loon, alsmede van de dientengevolge niet uitbetaalde vakantie-uitkeringen, vermeerderd met:
a
het bedrag aan premies dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij uitbetaling op grond van enige wet over dat bedrag verschuldigd zou zijn en dat niet op de uitkeringen in mindering kan worden gebracht, en
b
de op grond van artikel 46 van de Zorgverzekeringswet vergoede inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 41 van die wet, over dat bedrag.
5
Bij ministeriƫle regeling worden regels gesteld met betrekking tot het eerste lid. Deze regels hebben in elk geval betrekking op de gelijkstelling van inkomsten in verband met arbeid met inkomsten als bedoeld in het eerste lid.
6
Bij ministeriƫle regeling kan worden bepaald dat het tweede lid geen toepassing vindt ten aanzien van andere vormen van arbeid die de verzekerde gaat verrichten.
7
Gedurende een aaneengesloten termijn van zes maanden, aanvangende op de eerste dag waarover inkomsten uit arbeid als bedoeld in het eerste lid worden genoten, wordt geacht geen sprake te zijn van arbeid als bedoeld in artikel 2, vierde lid. Deze termijn wordt geacht niet te zijn onderbroken indien gedurende perioden korter dan vier weken geen inkomsten uit arbeid worden genoten.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU5609, Hoger beroep, 03/3316 WAZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  28-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering WAZ-uitkering op de grond dat betrokkene niet gedurende een periode van 52 weken arbeidsongeschikt is geweest berust op een ontoereikende medische grondslag.
 • LJN AE8589, Hoger beroep, 99/5532 AAW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  28-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/5532 AAW U I T S P R A A K in het geding tussen: [appelant], wonende te [woonplaats], appellant, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 10 september 1996 heeft de rechtsvoorganger van gedaagde, de voormalige Bedrijfsvereniging voor het Vervoer ...
 • LJN AT4831, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/1660
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Herziening en terugvordering studiefinanciering met terugwerkende kracht
 • LJN AV0705, Hoger beroep, 03/4542 WAJONG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Wajong-uitkering. Anticumulatie wegens inkomsten als zelfstandige. Arbeidsbeloning echtgenote.
 • LJN BC3921, Hoger beroep, 05/1085 WAZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Met terugwerkende kracht toepassen van artikel 58 van de WAZ. Het rechtszekerheidsbeginsel, noch een ander in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur verzet zich daartegen. Schending redelijke termijn?
 • LJN AZ1518, Hoger beroep, 03/4218 WAZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Schatting WAZ-uitkering. Schending redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.
 • LJN BB7236, Hoger beroep, 05/4799 WAZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Heeft het Uwv terecht het zogeheten pachtersvoordeel in aanmerking genomen bij de vaststelling van het bedrag aan inkomsten uit arbeid.
 • LJN BC3922, Hoger beroep, 05/1088 WAZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking WAZ-uitkering en terugvordering onverschuldigd betaalde WAZ-uitkering. Geen reden om van terugvordering af te zien.
 • LJN BD1367, Hoger beroep, 06/2955 WAZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  WAZ-uitkering. Anticumulatie. Inkomsten uit verhuur van bedrijfspand aanmerken als inkomsten in de zin van art. 58 WAZ.
 •