Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de economische delicten

 

Artikel 1a
Economische delicten zijn eveneens:
1
overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: de Flora- en faunawet, artikel 13, eerste lid;de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 81b, 81c, 81d, 81m, 81n en 81o;de Grondwaterwet, artikel 14, eerste en tweede lid;de Kernenergiewet, de artikelen 15, 21, 21a, 21e, eerste lid, 29, eerste lid, 31, 32, eerste lid, 34, eerste, vijfde en zesde lid, 37b, 38a, 46, eerste lid, 47, eerste lid, 49b, eerste lid, 49d, 75, tweede lid, en 76a;de Meststoffenwet, de artikelen 7, 14, eerste lid, 19, 20, eerste lid, 21, 22, derde lid en 26, zesde lid;de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, de artikelen 4, eerste, tweede, derde en vierde lid, en 15;de Wet bodembescherming, de artikelen 6 tot en met 13, 38 en 94;de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden: de artikelen 18, 19, 20, 22, eerste lid, 37, vierde, vijfde en zesde lid, 38, derde en vierde lid, 40, derde lid, 64, vierde, vijfde en zesde lid, 65, derde en vierde lid, 67, tweede lid, 78, eerste lid, 79, 80, 81, 87, zesde lid, en 118;de Wet houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen): artikel II, derde en zesde lid, en bijlage;de Wet inzake de luchtverontreiniging, de artikelen 91, 92, onder a, in verband met artikel 48, en 92 , onder b;de Wet luchtvaart, de artikelen 6.51, eerste lid, 6.54, vierde lid, 6.55, eerste lid en 6.58, tweede lid, alsmede - voorzover aangeduid als strafbare feiten - overtredingen van voorschriften krachtens titel 6.5 van die wet gegeven;de Wet milieubeheer, artikel 1.2, eerste lid, - voor zover aangeduid als strafbare feiten - en de artikelen 2.5, 8.1, eerste lid, 8.40, eerste lid, artikel 8.1, tweede lid, in verbinding met artikel 8.1, eerste lid, 9.2.1.2, 9.2.1.5, 9.2.2.1, 9.2.2.6, 9.3.1, 9.3.3, eerste lid, 10.1, 10.2, eerste lid, 10.37, eerste lid, 10.39, eerste lid, 10.45, eerste lid, onderdeel b, 10.47, eerste lid, 10.54, eerste lid, 10.56, eerste en tweede lid, 10.57, 10.60, eerste, tweede, derde en vierde lid, 16.5, eerste lid, 16.5, eerste lid, in verbinding met artikel 16.5, tweede lid, 16.12, derde lid, 16.12, derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.13, 16.13 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.14, 16.14 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.21, 16.21 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.49, eerste lid, 17.4 eerste lid, 17.12, eerste lid, 17.13, eerste lid, 17.5b, 17.5c, tweede lid, en 17.5d in verbinding met 17.5b en 17.5c, tweede lid, 17.6, vijfde lid, en 18.18;de Wet rampen en zware ongevallen, - voor zover aangeduid als strafbare feiten - de artikelen 10a, eerste en derde lid, en 11b, tweede en derde lid;de Wet van 2 juli 1992, Stb. 415, tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provinciale milieuverordening, totstandkoming algemene maatregelen van bestuur), artikel XIX, voor zover het betreft provinciale verordeningen, vastgesteld krachtens artikel 36 of artikel 41 van de Wet bodembescherming; de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 1b, 2a, 2c, tweede tot en met vierde lid, 5, eerste lid, en 30a;de Wet verontreiniging zeewater, de artikelen 3, eerste lid, en 11;de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de artikelen 4, 5, 10, 11, 21, 24, 27, 29, 31 en 33;de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de artikelen 5, eerste lid, 12, eerste lid, tweede lid, onderdelen a en b, vierde, zesde, zevende en achtste lid, 12b, eerste lid, 12c, eerste lid, en 12e, eerste lid, 13, 13a, eerste, tweede, derde en vierde lid, 23, eerste, tweede en vierde lid, 35, derde lid, 35a, derde lid en 36a, eerste lid;
2
overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: de Bestrijdingsmiddelenwet 1962: artikel 16g, zesde lid;de Boswet, de artikelen 2, derde lid, 3, eerste en tweede lid, en 13, eerste lid;de Flora- en faunawet, de artikelen 8, 9, 11, 12, 12a, 14, eerste, tweede en derde lid, 15, eerste en tweede lid, 15a, 15b, 17, 18, eerste lid, 26, derde en vijfde lid, 47 en 73;de Kernenergiewet, de artikelen 14, 22, eerste lid, 26, tweede lid, 28, 33, eerste lid, 37, eerste lid, 39, 67, eerste en vierde lid, 68 en 76, derde lid;de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 16, 19d, eerste lid, 19l, eerste lid en 20, derde lid, 17, vierde lid, 21, tweede lid, 22, tweede lid, 56, eerste lid, 58, eerste lid en 66;de Ontgrondingenwet, de artikelen 3, eerste en tweede lid, 7 en 12, eerste en tweede lid;de Wet bescherming Antarctica, de artikelen 3, eerste lid, 5, 6, eerste en tweede lid, 8, 25, eerste en tweede lid, 29 en 30;de Wet bodembescherming, de artikelen 20, 27, 28, 29, 30, tweede, derde en vierde lid, 31, 32, tweede lid, tweede volzin, 39, eerste, tweede en vierde lid, 39a, 39b, eerste en derde lid en vierde lid, tweede volzin, 39c, eerste en derde lid, 39d, eerste en vijfde lid, 39e, 43, eerste, derde en vierde lid, 45, vierde lid, 49 juncto 30, tweede, derde en vierde lid, 55b, eerste lid, 63e, derde lid, tweede volzin, 63i, vijfde lid, tweede volzin, 63j, tweede lid, 70 en 72;de Wet milieubeheer, de artikelen 8.14, eerste lid, 8.36f, eerste lid, 8.20, tweede lid, 8.41, eerste, tweede en derde lid, 8.42, eerste lid, artikel 8.42a, eerste lid, 9.2.1.3, 9.2.1.4, 9.2.2.2, 9.2.3.1, 9.2.3.2, 9.2.3.4, 9.2.3.5, tweede lid, 9.3.3, tweede en derde lid, 9.4.4 tot en met 9.4.7, 10.15, eerste lid, 10.16, eerste lid, 10.17, eerste lid, 10.18, 10.20, eerste lid, 10.29, eerste lid, 10.30, eerste lid, 10.32, 10.38, 10.40, eerste en tweede lid, 10.41, eerste en tweede lid, 10.42, eerste lid, 10.43, eerste lid, 10.44, eerste en derde lid, 10.45, eerste lid, onderdeel a, 10.46, eerste lid, 10.48, derde lid, 10.51, eerste lid, 10.52, eerste lid, 10.55, 10.60, vijfde lid, onder a, onder b, in verbinding met onderdeel a, en onder c, 11.2, eerste, derde en vierde lid, 11.3, aanhef en onderdeel b, 12.4, eerste en tweede lid, 12.7, eerste en tweede lid, 12.8, eerste lid, 12.4, eerste en tweede lid, 12.7, eerste en tweede lid en derde lid, juncto het eerste en tweede lid, 12.8, eerste lid, 12.20, eerste en tweede lid, 12.29, aanhef en onder a tot en met c, 12.30, 15.32, eerste en tweede lid, 17.1, 17.2, 17.11, 17.12, tweede lid, en 17.13, tweede en zesde lid, 17.5a, eerste lid, en 17.5d, in verbinding met 17.5a, eerste lid;de Wet ruimtelijke ordening, de artikelen 3.1, eerste lid, en 3.3 - voor zover aangeduid als strafbare feiten - alsmede de artikelen 3.7, derde en vierde lid, 3.17, tweede lid, 3.22, vierde lid, 3.26, eerste en tweede lid, juncto de artikelen 3.1, 3.3 of 3.7, artikel 3.28, eerste en tweede lid, juncto de artikelen 3.1, 3.3 of 3.7, 3.38, 4.1, derde lid, - voor zover aangeduid als strafbare feiten - , 4.1, vijfde lid, juncto artikel 3.7, derde en vierde lid, of artikel 3.17, tweede lid, 4.3, derde lid, - voor zover aangeduid als strafbare feiten - , 4.3, vierde lid, juncto artikel 3.7, derde en vierde lid, of artikel 3.17, tweede lid, 6.12, zesde lid, 6.13, tweede lid, onder c en d, en 7.10;de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de artikelen 2b, eerste, tweede en derde lid, 4, en 9a, eerste, tweede en derde lid;de Wet verontreiniging zeewater, de artikelen 6 en 6a;de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de artikelen 6, tweede lid, 10, eerste lid, 11, eerste en tweede lid, 12a, eerste tot en met vierde lid, 12d, eerste lid, en 12e, tweede lid; de Woningwet, de artikelen 1a, 1b, 7b, 14a, 16, 40, 45, zevende lid, 60, 103 en 120, tweede lid;
3
overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: de Flora- en faunawet, de artikelen 10, 16, 37, eerste en tweede lid, 38, eerste lid, 50, eerste, tweede en derde lid, 51, 52, 53, 54, eerste lid, 58, 59, tweede lid, 60, vijfde lid, 62, eerste lid, 63, eerste lid, 64, tweede lid, 67, zesde lid, 72, vijfde lid, 74, eerste lid, 74a, eerste lid, 79, tweede lid, 81, eerste lid, en 111, eerste lid;de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 81f, 81g en 81h;de Grondwaterwet, artikel 11;de Kernenergiewet, de artikelen 36, eerste lid, en - voor zover aangeduid als strafbare feiten - 73;de Meststoffenwet, de artikelen 4, 5, 6, 9, tweede lid, 11, vijfde lid, 13, derde lid, 15, 16, 34, 35 36, 37, 38, derde lid, en 40;de Wet bescherming Antarctica, de artikelen 19, tweede lid, en 33;de Wet geluidhinder, de artikelen 2, 3, 8, 9, 10, 170, tweede lid, en 175;de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden: de artikelen 22, tweede lid, 36, derde lid, 71, eerste lid, 72, eerste tot en met derde lid, 75, 76, eerste lid, 78, tweede lid, en 115;de Wet inzake de luchtverontreiniging, de artikelen 92, onder a, in verband met de artikelen 13, 14 en 86, tweede lid, 92, onder c, en 92, onder d;de Wet luchtvaart, de artikelen 6.60, eerste lid, 6.61, tweede lid, 6.61a, en 6.62, tweede lid;de Wet milieubeheer, de artikelen 10.23 - voor zover aangeduid als strafbare feiten - , 10.60, zesde lid, onder a en onder b, in verbinding met onderdeel a, en zevende lid, onder a, onder b, in verbinding met onderdeel a, en onder c en artikel 12.14, eerste en tweede lid;de Wet van 13 mei 1993, Stb. 283, tot uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer (afvalstoffen), artikel VII, voor zover het betreft gemeentelijke verordeningen, vastgesteld krachtens artikel 2 van de Afvalstoffenwet;de Wet vervoer gevaarlijke stoffen: de artikelen 47 en 48, tweede lid;de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, artikel 12, tweede lid, onderdeel c.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO4490, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/087681-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Betreft het niet voldoen aan de verplichting om kippen op te hokken tijdens de Vogelpestcrisis. Beroep op gelijkheidsbeginsel, strafbepaling onvoldoende bepaald en verschoonbare dwaling verworpen.
 • LJN AR7473, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/035092-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Door heringebruikname van verzegelde sorteermachine voor sorteren van eieren op transportschade, welke eieren (in verband met de Vogelspestcrisis) afkomstig zijn van een opslagplaats buiten het vervoersbeperkingengebied, is grossier weer actief als pakstation.
 • LJN AG0228, Eerste aanleg - enkelvoudig, 19.035456-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  In de onderhavige situatie is niet sprake van een (rechtstreeks) conflict van wettelijke plichten, maar veeleer een situatie dat verdachte op grond van financiële overwegingen kiest voor de naleving van andere bepalingen dan die gesteld bij en krachtens de Arbeidstijdenregelgeving.
 • LJN AQ8922, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/064391-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Wet personenvervoer 2000: vervoer als onderdeel van het verzorgen van reizen/ vakanties voor mensen met een verstandelijk handicap is in casu vergunningsplichtig taxivervoer. Verweer: Vervoer is onderdeel van de door verdachte aangeboden dienst, te weten het verzorgen van reizen/ vakanties voor mensen met een verstandelijk handicap...
 • LJN AU9008, Eerste aanleg - meervoudig, 04/990018-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Veediefstal van aanmerkelijke omvang. De gestolen koeien worden "omgekat" en doorverkocht, waarvoor valsheid in geschrifte wordt gepleegd met behulp van valse geboortebewijzen. Daardoor wordt ook de runderregistratieplicht geschonden. De rechtbank motiveert de bewezenverklaring uitvoerig. Er wordt...
 • LJN AO4264, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/1729
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 10 oktober 2002 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 30 augustus 2002. Bij dit besluit heeft verweerder beslist op het bezwaar van appellante tegen het geven van een bindende aanwijzing op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 ...
 • LJN BI2289, Cassatie, 07/12928 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Onttrekking aan het verkeer (OAHV). Art. 36b.1. onder 3 Sr. Het Hof heeft niet meer vastgesteld dan dat een strafbaar feit is begaan, waarbij het klaarblijkelijk niet het oog heeft gehad op het feit waarvoor verdachte is vrijgesproken, maar op een door een ander gepleegd strafbaar feit. Voor zover het...
 • LJN AE3766, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/062229-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/064429-00 uitspraak d.d. : 28 maart 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de economische politierechter in het arrondissement te Roermond, in de zaak tegen: naam : [verdachte] gevestigd te : [adres]. 1. Het onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 14 maart 2002...
 • LJN BC5822, Eerste aanleg - meervoudig, 07/915162-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs, arbeidsomstandigheden, veiligheid, arbeidsongeval, oogmerk, strafmaatmotivering.
 • LJN BB8760, Hoger beroep, 2200462805
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Hoger beroep bouwzaak. De verdachte B.V. wordt vrijgesproken. Naar het oordeel van het hof is niet aannemelijk geworden dat het oogmerk van de in de tenlastelegging genoemde egalisatiefondsen gericht was op het opzettelijk overtreden van artikel 15 WEM en oplichting (bedriegelijke wederrechtelijke bevoordeling...
 • LJN BB7186, Eerste aanleg - meervoudig, 18/030608-03 en 18/670497-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Veroordeling wegens medeplegen van mensenhandel. Ontvankelijkheid O.M.; groot aantal slachtoffers; lange periode; overschrijding redelijke termijn; strafoplegging 23 maanden gevangenisstraf plus 13 geldboetes van elk 1000 euro wegens overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen.
 • LJN AO4265, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/1730
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 10 oktober 2002 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 30 augustus 2002. Bij dit besluit heeft verweerder beslist op het bezwaar van appellante tegen het geven van een bindende aanwijzing op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 ...
 • LJN BJ2728, Eerste aanleg - meervoudig, 10/993000-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Faillissementsfraude, veroordeling tot 18 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk inzake feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk door zeven rechtspersonen. Deze rechtspersonen hebben niet voldaan aan hun verplichtingen op grond van artikel 3:15i BW door de administratie niet te bewaren en op verzoek aan de curator uit te leveren...
 • LJN AU6282, Cassatie, 00506/05 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Arbeidstijdenbesluit vervoer art. 8:1.2. Wettelijke basis aansprakelijkstelling werkgever voor overtredingen werknemers. Uit de NvT op het KB van 27-11-00, Stb. 2001, 5, tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer volgt dat de desbetreffende normen aldus zijn geformuleerd dat, evenals onder het...
 • LJN BD9839, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700078-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Veroordeling voor handel in en bezit van XTC, kamagra en zelfgemaakte GHB. Verweer ontbreken NFI-test bij kamagra-pillen verworpen.
 • LJN AX7098, Eerste aanleg - meervoudig, 09/750001-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De rechtbank spreekt verdachte vrij van de onder 1, 2 en 3 telastgelegde feiten. Deze feiten hebben betrekking hebben op een aantal gedragingen die strafbaar zijn gesteld op grond van de Wet Oorlogsstrafrecht. De rechtbank acht bewezen dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen wapens...
 •