Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de loonbelasting 1964

 

Artikel 13bis
1
Indien ook voor privé-doeleinden een auto ter beschikking is gesteld, wordt het voordeel op kalenderjaarbasis gesteld op ten minste 25% van de waarde van de auto, met dien verstande dat het voordeel op jaarbasis op 14% van de waarde van de auto wordt gesteld indien de officiële specifieke CO2-uitstoot van de auto niet hoger is dan:
a
95 gram per kilometer, bij een auto die wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking, en
b
110 gram per kilometer, bij een auto met een andere soort motor.
De auto wordt in ieder geval geacht ook voor privé-doeleinden ter beschikking te zijn gesteld tenzij blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt.
2
Indien uit een rittenregistratie of anderszins blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt, wordt het voordeel gesteld op nihil.
3
Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt onder auto verstaan een personenauto of bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, met uitzondering van de bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen en met uitzondering van de bestelauto die buiten de werktijd niet gebruikt kan worden of de bestelauto waarvoor een verbod op privé-gebruik geldt. Van een dergelijk verbod op privé-gebruik is sprake indien:
a
het verbod schriftelijk is vastgelegd;
b
de inhoudingsplichtige de vastlegging van het verbod bij de loonadministratie bewaart;
c
de inhoudingsplichtige voldoende toezicht houdt op de naleving van het verbod, en
d
de inhoudingsplichtige een passende sanctie oplegt indien het verbod wordt overtreden.
4
Voor de toepassing van dit artikel is de officiële specifieke CO2-uitstoot van een auto, de CO2-uitstoot gemeten overeenkomstig richtlijn 80/1268/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het brandstofverbruik van motorvoertuigen (PbEG L 375). Indien de meting mede met LPG of aardgas als brandstof is uitgevoerd, wordt de CO2-uitstoot van de auto met LPG of aardgas als brandstofsoort gehanteerd.
5
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waaraan een rittenregistratie moet voldoen. Tevens kunnen regels worden gesteld over het anderszins laten blijken dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt.
6
Voor de toepassing van dit artikel wordt de waarde van de auto gesteld op de catalogusprijs in de zin van artikel 9 van de Wet op de belasting van personenauto?s en motorrijwielen 1992 vermeerderd met de belasting van personenauto?s en motorrijwielen ingevolge de artikelen 9 tot en met 9c van genoemde wet. In afwijking in zoverre van de eerste volzin wordt de waarde van een auto die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen, gesteld op de waarde in het economische verkeer.
7
Het voordeel wordt in aanmerking genomen voorzover het uitgaat boven de vergoeding die de werknemer voor het gebruik voor privé-doeleinden is verschuldigd.
8
Voor de toepassing van dit artikel wordt woon-werkverkeer geacht niet voor privé-doeleinden plaats te vinden.
9
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de loontijdvakken waarin het in het eerste lid bedoelde voordeel in aanmerking wordt genomen.
10
Indien de werknemer een verklaring van de inspecteur overlegt waarin is vastgelegd dat de werknemer aan de inspecteur heeft medegedeeld dat de hem ter beschikking gestelde auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt (verklaring geen privé-gebruik), laat de inhoudingsplichtige inhouding van belasting over het in het eerste lid bedoelde voordeel achterwege. De eerste volzin is niet van toepassing ingeval de inhoudingsplichtige weet dat de in de eerste volzin bedoelde mededeling niet juist is.
11
De werknemer kan een verzoek om een verklaring geen privé-gebruik bij de inspecteur indienen. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.
12
De inspecteur kan de verklaring geen privé-gebruik, al dan niet op verzoek van de werknemer, bij voor bezwaar vatbare beschikking intrekken, waarbij de intrekking voor zover nodig terugwerkende kracht kan hebben. De werknemer is gehouden een verzoek tot intrekking te doen zodra de auto op kalenderjaarbasis voor meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt.
13
In geval van een verklaring geen privé-gebruik kan de inspecteur de werknemer op enig moment verzoeken te doen blijken dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt.
14
Indien de verklaring geen privé-gebruik wordt ingetrokken of indien de werknemer niet doet blijken dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden is gebruikt, wordt de verschuldigde belasting, voorzover nodig in afwijking van artikel 20, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, nageheven van de werknemer. In afwijking van de eerste volzin wordt nageheven van de inhoudingsplichtige ingeval de inhoudingsplichtige wist dat de mededeling, bedoeld in het negende lid, eerste volzin, niet juist was.
15
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de verklaring geen privé-gebruik.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AV2318, Cassatie, 39819
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Recht van overgang; niet-aftrekbaarheid van overbedelingsschulden uit hoofde van ouderlijke boedelverdeling in strijd met gemeenschapsrecht?
 • LJN AD3864, Eerste aanleg - meervoudig, 97/00771
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/00771 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de erven van X (hierna: de erven) te Y (België), tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Particulieren/Ondernemingen...
 • LJN AA4672, Eerste aanleg - meervoudig, 932628
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-02-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  G E R E C H T S H O F A R N H E M BELASTINGKAMER Nr. 932628 Het gerechtshof te Arnhem, tweede meervoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van de naamloze vennootschap N.V. *X, gevestigd te *Z, ingekomen op 3 december 1993 en gericht tegen de uitspraak d.d. 8 oktober 1993 van de inspecteur...
 • LJN AA4142, Eerste aanleg - meervoudig, P96/3359
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-10-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gerechtshof te Amsterdam kenmerk P96/3359 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Eerste Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van X te Z, belanghebbende, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Particu-lieren te P, de inspecteur...
 • LJN AT8223, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02444
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bh geeft voordelen uit aan werknemers toegekende opties niet juist aan. Er zou een nieuw feit zijn geweest indien de inspecteur IB de optievoordelen in de heffing had willen betrekken. Die heffing zou niet in strijd met het vertrouwensbeginsel zijn geweest. Art 63 IB of 15 AWR houden niet in dat de naheffingsaanslag...
 • LJN BB4625, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00076
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Aan spelers voetbalclub verstrekte rendementsgaranties op beleggingen vormen loon ten tijde van toekenning. Waarderingsmodel inspecteur niet onredelijk. Inspecteur levert niet het bewijs voor directe brutering. Geen boete want pleitbaar standpunt dat het loon pas zou worden genoten ten tijde van uitoefening.
 • LJN AB2929, Eerste aanleg - meervoudig, 00/2860
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende verhuurt aan een aantal werknemers en de weduwe van een ex-werknemer woningen. Het betreft zogenaamde agrarische bedrijfswoningen die ten dienste staan aan het tuinbouwkassenbedrijf. De controlerend ambtenaar achtte de in rekening gebrachte huurprijs te laag en heeft een taxateur van de Belastingdienst opdracht gegeven de woningen te taxeren...
 • LJN AE8155, Cassatie, 36958
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36958 27 september 2002 IB gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z, almede het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 31 januari 2001, nr. P99/1787, betreffende na te melden naheffingsaanslag in de loonbelasting / premie volksverzekeringen...
 • LJN BJ4406, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/1929
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  25-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  wga-uitkering - dagloon - vakantiebonnen
 • LJN AF9119, Eerste aanleg - meervoudig, BK-01/01858
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE vierde meervoudige belastingkamer 25 april 2003 nummer BK-01/01858 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd...
 • LJN AE5215, Cassatie, 36254
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.254 12 juli 2002 AF gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 23 mei 2000, nr. BK-97/20689, betreffende na te melden aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AZ1189, Eerste aanleg - meervoudig, 05/2338
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Waarde onvoorwaardelijk toegekende personeelsopties. Bewijslast.
 • LJN BJ5560, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/5324
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De in de lunchpauze gereden kilometers tussen woning en werk vallen ook onder het begrip woon-werkverkeer als bedoeld in artikel 13bis Wet LB. De wettekst, de parlementaire geschiedenis en de jurisprudentie bieden geen aanknopingspunten deze kilometers van dit begrip uit te zonderen.
 • LJN AV1948, Eerste aanleg - meervoudig, 04/03846
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bh’s onderneming is op het Schipholterrein gevestigd. De werknemers moeten hun auto aan de rand van het Schipholterrein parkeren. Vanaf de parkeerplaats rijdt er een bus naar de arbeidsplaats. Dit busvervoer is vervoer vanwege de werkgever. De naheffingsaanslag is terecht direct gebruteerd. De inspecteur heeft belanghebbendes grove schuld niet bewezen.
 • LJN AA2766, Cassatie, 34230
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-05-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 19 februari 1998 betreffende de hierna te melden met betrekking tot X te Z genomen beschikking ex artikel 11, lid 4, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 (tekst 1995...
 • LJN AF8176, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/01186
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/01186 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (nummer 00/01186), twaalfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep mevrouw X te Y ...
 • LJN AK3528, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00064
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Is in verband met het door belanghebbende ter beschikking stellen van fietsen voor woon-werkverkeer sprake van vervoer vanwege de inhoudingsplichtige, in de zin van artikel 13, lid 3, van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 1997)?
 •