Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • LJN AP4564, Eerste aanleg - meervoudig, 00/90016 DK en 00/90576DK
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    06-04-2004
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    In het geding is de correctie van de douanewaarde van de in 1998 voor het vrije verkeer aangegeven film- en geluidsbanden. Nu de inspecteur wil afwijken van de aangegeven douanewaarde dient hij aannemelijk te maken dat deze waarde te laag is geweest. De door de inspecteur gehanteerde printprijsregeling,...
  • LJN AU2524, Eerste aanleg - meervoudig, 05/689
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    26-08-2005
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Rechtbank Haarlem
    In opdracht van eiseres is een partij drop vervoerd van Noorwegen naar Nederland onder de regeling extern communautair douanevervoer, in het kader waarvan het vijfde exemplaar van het document T1 niet is terugontvangen. De douanekamer oordeelt dat verweerder niet op goede gronden en met toepassing van...
  • LJN AT5429, Eerste aanleg - meervoudig, 01/90226 en 02/6221
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    28-04-2005
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    Met betrekking tot de toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 27 van Verordening 918/83 op de groupagezendingen concludeert de Douanekamer dat gelet op alle feiten en omstandigheden in onderling verband bezien, niet de klant als de geadresseerde in de zin van genoemd artikel dient te worden aangemerkt doch dat K BV geadresseerde is...
  • LJN AD6332, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/02308
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    24-10-2001
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - enkelvoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof 's-Hertogenbosch
    BELASTINGKAMER Nr.99/02308 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, negende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van T Beheer B.V. te V tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid Ondernemingen te H van de rijksbelastingdienst ...
  • LJN BF9243, Cassatie, 40612
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    20-03-2009
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Cassatie
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Hoge Raad
    Verzoek om terugbetaling van douanerechten en omzetbelasting. Arrest na beantwoording van een prejudiciële vraag door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak Road Air Logistics Customs B.V. Artikel 236 CDW; begrip "wettelijk verschuldigd". Artikel 22, lid 2, van de Wet op de omzetbelasting 1968...
  • LJN AU2515, Eerste aanleg - meervoudig, 05/579
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    01-09-2005
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Rechtbank Haarlem
    Eiseres heeft goederen van Belgie naar Nederland vervoerd onder de regeling extern communautair douanevervoer en deze - ten onrechte - direct bij de geadresseerde afgeleverd. De douanekamer oordeelt dat op grond van artikel 215 jo. 217 CDW niet Belgie maar Nederland heffingsbevoegd is voor de ontstane douane...
  • LJN AU2523, Eerste aanleg - meervoudig, BK 490/03 Omzetbelasting
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    09-09-2005
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Leeuwarden
    Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of de naheffingsaanslag ter zake van de sub 2.5, 2.6, 2.7 en 2.9 genoemde posten terecht is opgelegd, zomede of de administratieve boete terecht en tot de juiste hoogte is opgelegd.
  • LJN BG9052, Eerste aanleg - meervoudig, 07/5610
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    05-01-2009
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Rechtbank Haarlem
    Douane. Eiseres heeft nagelaten de douaneautoriteiten in kennis te stellen van de diefstallen. Verweerder heeft echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het handelen van eiseres was gericht op het ontduiken van rechten bij invoer. Het opleggen van de utb na de driejaars termijn was derhalve niet mogelijk...
  • LJN AA5067, Eerste aanleg - enkelvoudig, 95/1489
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    20-01-2000
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - enkelvoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Arnhem
    ak Gerechtshof Arnhem Tweede enkelvoudige belastingkamer nummer 95/1489 U i t s p r a a k op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte *X B.V. te *Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur Belastingdienst/Ondernemingen *P op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende de na te melden beschikking...
  • LJN BD1554, Eerste aanleg - meervoudig, 06/9525
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    31-03-2008
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Rechtbank Haarlem
    Douane. Vaststelling douanewaarde. Transactie II kan niet worden aangemerkt als koopovereenkomst en kan derhalve niet dienen ter bepaling van de douanewaarde overeenkomstig artikel 29 van het CDW. De factuur behorende bij transactie II is opgemaakt in het kader van het vastgestelde fraudepatroon. Geen extrapolatie...
  • LJN AF3700, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00089
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    13-01-2003
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    Geen overdracht van een geheel of een algemeenheid van goederen nu er geen overeenkomst was gesloten, de inventaris van een derde is aangekocht, geen vergoeding is betaald en niet is gebleken dat uit de exploitatie van het bedrijf voortvloeiende rechten en verplichtingen uit lopende contracten zijn verkregen
  • LJN AA1912, Cassatie, 30878
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    08-07-1996
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Cassatie
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Hoge Raad
    gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z en op het beroep van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 2 november 1994 betreffende na te melden tot belanghebbende gerichte uitnodiging tot betaling van omzetbelasting bij invoer...
  • LJN AT5422, Eerste aanleg - meervoudig, 02/6250
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    28-04-2005
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    Ingevolge art. 23 van de Wet OB moet de omzetbelasting die verschuldigd is ter zake van de invoer van goederen bestemd voor een aangewezen ondernemer in afwijking van het bepaalde in artikel 22 van de Wet OB op aangifte worden voldaan door die ondernemer. Belanghebbende heeft gemotiveerd gesteld, welke...
  • LJN BJ4239, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04182
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    19-06-2009
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof 's-Hertogenbosch
    Belanghebbende handelt in computerondelen en is ondernemer voor de omzetbelasting; zij importeert haar handel voor een groot deel uit Taiwan en Hongkong en exporteert naar landen zowel binnen als buiten de EU. De verkoop naar Spaanse afnemers is de helft van de totale omzet die in de betreffende jaren gemiddeld 55 miljoen gulden bedroeg...
  • LJN AA4476, Eerste aanleg - meervoudig, 94/1671
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    09-02-1996
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof 's-Gravenhage
    GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE derde meervoudige belastingkamer 9 februari 1996 nummer 94/1671 UITSPRAAK op het beroep van X te Z betreffende het bezwaar van belanghebbende tegen een hem door de Inspecteur, het hoofd van het Douane district te P, gedane uitnodiging tot betaling van omzetbelasting en alcoholaccijns...
  • LJN AE8428, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/1694
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    02-09-2002
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - enkelvoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    IB: Belanghebbendes activiteiten als fotograaf zijn niet aan te merken als onderneming of als zelfstandig uitgeoefend beroep. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat meer kosten in aftrek moeten komen dan de inspecteur heeft toegestaan. OB: Geen forfaitaire 13% aftrek van voorbelasting voor een door belanghebbende zelf gebruikte auto...
  • LJN AT6713, Eerste aanleg - meervoudig, 01/90228 en 02/6238
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    28-04-2005
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    Belanghebbendes beroep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt verworpen. De stelling van de inspecteur dat geen sprake is van een boeking achteraf als bedoeld in artikel 220 van het CDW deelt de Douanekamer echter niet. Vaststaat dat de goederen voordat de uitnodigingen tot betaling zijn uitgereikt zijn vrijgegeven...
  • LJN AF4501, Eerste aanleg - meervoudig, 99/03852
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    13-01-2003
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    Belanghebbendes activiteiten bestaan uit de levering van tandtechnische werken aan tandartsen in Lidstaten van de EU en in derdelanden. In geschil is het toepassingsbereik van de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet OB en de gevolgen hiervan voor het recht op aftrek van voorbelasting.
  • LJN AV2896, Eerste aanleg - meervoudig, 03/4206 DK
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    14-02-2006
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    Het beroep wordt onder toepassing van artikel 6:15, derde lid, Awb ontvankelijk verklaard. Indien het geschrift van 15 mei 2001 louter wordt aangemerkt als een bezwaarschrift is het niet-ontvankelijk. De Douanekamer van het Hof overweegt dat het geschrift moet worden aangemerkt als een verzoek om terugbetaling...
  • LJN AV1539, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/590en591
    Rechtsoort
    Bestuursrecht overig
    Datum uitspraak
    27-01-2006
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    College van Beroep voor het bedrijfsleven
    Compenserende heffing Rozijnen
  • LJN AY0261, Eerste aanleg - meervoudig, 04/1319 DK
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    13-06-2006
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    Niet in geding is dat de goederen in Nederland aan het douanetoezicht zijn onttrokken. Nu de ontvanger van de goederen niet beschikte over een aanwijzing als bedoeld in artikel 23 van de Wet OB wordt de omzetbelasting geheven op de voet van artikel 22, lid 1, Wet OB. De aangever is terecht als schuldenaar aangemerkt...
  • LJN AA4563, Eerste aanleg - meervoudig, 882414
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    14-12-1994
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof 's-Gravenhage
    GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, eerste meervoudige belastingkamer. 14 december 1994 nummer: 882414 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het Hoofd van de eenheid Belastingdienst/Douane district P, betreffende de uitnodiging tot betaling van 1 april 1985, nr...
  • LJN AF7095, Cassatie, 37897
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    11-04-2003
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Cassatie
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Hoge Raad
    Het Hof heeft vooropgesteld dat partijen het erover eens zijn dat de goederen in Nederland zijn onttrokken aan een douaneregeling en dat zich daarmee een belastbaar feit heeft voorgedaan in de zin van artikel 18, lid 1, letter b (kennelijk wordt bedoeld: letter c) van de Wet. Voorts heeft het Hof geoordeeld...
  • LJN AX8851, Hoger beroep, 05/1053 DK
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    12-06-2006
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Hoger beroep
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    De Douanekamer stelt voorop dat het bepaalde in artikel 23 van de Wet OB geen faciliteit, doch een dwingendrechtelijke bepaling is. De in deze bepaling opgenomen zogeheten verleggingsregeling wordt derhalve toegepast indien de goederen op het tijdstip waarop zich het belastbare feit invoer voordoet,...
  • LJN AR5911, Eerste aanleg - meervoudig, 02/7103 DK
    Rechtsoort
    Belasting
    Datum uitspraak
    09-11-2004
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    Belanghebbende fabriceert, onder meer, voeders en mengsels voor menselijke en/of dierlijke consumptie. In dat kader is haar een vergunning verleend om bepaalde goederen, waarin kokosolie is verwerkt en die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, in het vrije verkeer te brengen met toepassing...
  •