Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 12
1
De belasting wordt geheven van de ondernemer die de levering of de dienst verricht.
2
Ingeval de ondernemer die een levering als bedoeld in artikel 5b of een dienst als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel d, 10°, artikel 6a of artikel 6b verricht, niet in Nederland woont of is gevestigd en aldaar geen vaste inrichting heeft van waaruit de levering wordt verricht of de dienst wordt verleend, en aan degene aan wie de levering wordt verricht of de dienst wordt verleend een btw-identificatienummer in Nederland is toegekend, wordt de belasting geheven van degene aan wie de levering wordt verricht of de dienst wordt verleend.
3
Ingeval de ondernemer die de levering, niet zijnde een levering waarop de bij deze wet behorende tabel II, onderdeel a, post 6, van toepassing is, of een dienst, andere dan bedoeld in het tweede lid, verricht, niet in Nederland woont of is gevestigd en aldaar geen vaste inrichting heeft van waaruit de levering of de dienst wordt verricht, en degene aan wie de levering wordt verricht of de dienst wordt verleend, een ondernemer is die in Nederland woont of is gevestigd dan wel aldaar een vaste inrichting heeft, of een in Nederland gevestigd lichaam in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is, wordt de belasting geheven van degene aan wie de levering wordt verricht of de dienst wordt verleend.
4
In bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen wordt onder bij of krachtens deze maatregel te stellen regelen de belasting, ten einde voor de inning daarvan meer waarborgen te scheppen, geheven van degene aan wie de levering wordt verricht of de dienst wordt verleend.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF6033, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01339
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 00/01339 (accijns) U i t s p r a a k op het beroep van [X] N.V. te [Z] (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Douane [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de na te noemen aan...
 • LJN AN9568, Cassatie, 39301
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 39.301 5 december 2003 whk gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 11 november 2002, nr. P 00/04018, betreffende na te melden aan V.O.F. X te Z opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AO3139, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01047
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Toepassing nultarief omzetbelasting bij levering van pannensets. Hof acht niet aannemelijk dat de goederen vanuit Nederland naar een andere lid-staat zijn vervoerd. Geen opgewekt vertrouwen door eerder boekenonderzoek nu de feiten achteraf anders blijken te liggen dan de inspecteur tijdens de controle redelijkerwijs uit de administratie kon afleiden.
 • LJN AO5110, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20869
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de volgende vragen: I. Zijn de naheffingsaanslagen juist te naam gesteld? II. Bij bevestigende beantwoording van vraag I: is sprake van uitslag in de zin van artikel 1, tweede lid juncto artikel 2, eerste lid juncto artikel 2, derde lid van de Wet op de accijns ...
 • LJN AQ7429, Eerste aanleg - meervoudig, BK 914/02 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de onderhavige naheffingsaanslag en verhoging terecht en tot een juist bedrag zijn opgelegd.
 • LJN AQ7496, Eerste aanleg - meervoudig, BK 915/02 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de onderhavige naheffingsaanslag en boete terecht en tot een juist bedrag zijn opgelegd.
 • LJN AR4714, Eerste aanleg - meervoudig, BK 2071/02 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of de inspecteur terecht een boete heeft kunnen opleggen ter zake van een deel van de correcties 1 tot en met 5, welke vraag door belanghebbende ontkennend en door de inspecteur bevestigend wordt beantwoord.
 • LJN AW1761, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02527
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: I. Moet de naheffingsaanslag worden vernietigd, omdat deze had moeten worden opgelegd door de Inspecteur bevoegd voor R? II. Dient de uitspraak te worden vernietigd, omdat deze in strijd met artikel 10:3, derde lid Awb feitelijk is gedaan door...
 • LJN AY3581, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4596
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Omzetbelasting; nultarief. Intracommunataire levering? Afhaaltransactie. Belanghebbende heeft niet met boeken en bescheiden aangetoond dat de goederen naar België zijn vervoerd. Onvoldoende daarvoor zijn de algemene verklaringen van zijn afnemer dat hij zaken deed met belanghebbende en de goederen in...
 • LJN AY8353, Eerste aanleg - meervoudig, 01/03827
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: I. Is belanghebbende er in geslaagd aan de hand van boeken en bescheiden aan te tonen dat door hem terecht het nultarief voor de omzetbelasting is toegepast? II. Kan belanghebbende een beroep doen op bij hem gewekt, in rechte te honoreren, vertrouwen...
 • LJN BA4961, Eerste aanleg - meervoudig, 98/04668
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het Hof is enerzijds van oordeel, dat de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de belanghebbende met opzet ten onrechte het tarief van nihil op de onderhavige transacties heeft toegepast. Anderzijds, met name in het licht van het met de Inspecteur gevoerde overleg en de bij brief van 8 november...
 • LJN BB2356, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/258
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Geen recht op aftrek van voorbelasting voor de aankoop van een motorschip. Toepassing van het nultarief op de levering van een motorschip niet op overtuigende wijze aangetoond.
 • LJN BB3875, Cassatie, 43265
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikelen 5 en 9 van de Wet op de omzetbelasting 1968; post a.2 van Tabel II, behorende bij de Wet OB; artikel 12 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968; plaats van levering van een naar Turkije overgevaren jacht; bewijs uitvoer in verband met toepassing nultarief.
 • LJN BD1604, Cassatie, 40036
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Vervolgbeslissing in de prejudiciële zaak HvJ Twoh International B.V. C-184/05. Bewijslast nultarief voor intracommunautaire levering; Inspecteur niet verplicht tot inwinnen van inlichtingen over eventuele aankomst van goederen in andere lidstaat. Uitleg artikel 12 Uitvoeringsbesluit OB in overeenstemming met de Zesde richtlijn...
 • LJN BD3571, Cassatie, 43853
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Omzetbelasting; artikel 9, lid 2, letter b juncto Tabel II, post a.6 Wet op de Omzetbelasting 1968, artikel 12 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Nultarief intracommunautaire levering. Bewijs van vervoer naar een andere lidstaat?
 • LJN BD5025, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01053
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het Hof verwerpt het standpunt van belanghebbende dat artikel 23a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 een nadere uitwerking is van de toelichting op de Tabelpost en een beperkende werking heeft op de wettelijke regeling, waardoor deze onverbindend is. Uit de parlementaire behandeling en...
 • LJN BD6958, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/1831
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Omzetbelasting / verkoop van prepaid telefoonkaarten Belanghebbende heeft in het onderhavige tijdvak prepaid telefoonkaarten gekocht en doorverkocht. Met betrekking tot een deel van de verkopen stelt belanghebbende dat aan een Belgische afnemer is verkocht en is in de aangiften het 0%-tarief toegepast...
 • LJN BE9019, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02460
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Gelet reeds op de in 2.5 tot en met 2.7 vermelde feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, voldeed belanghebbende, naar het oordeel van het Hof, niet aan de uit artikel 52 AWR voortvloeiende administratieve verplichtingen In dit verband merkt het Hof op dat de ontvangsten in de berekening van belanghebbende een sluitpost vormden...
 • LJN BG6457, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/4449
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  geen samenvatting
 • LJN BH6929, Hoger beroep, 06/00357 en 06/00389
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende exporteert dranken naar het Verenigd Koninkrijk en claimt daarbij een tarief van nihil omdat er in het VK sprake zou zijn van intracommunautaire verwerving van goederen door een ondernemer die onderworpen zou zijn aan belastingheffing ter zake van die verwerving. Op belanghebbende rust...
 • LJN BI4183, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00641
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende bouwt jachten af, repareert jachten en verkoopt jachten. Vanaf oktober is belanghebbende bezig met het afbouwen van een jacht, dat in eigendom toebehoort aan een op Jersey gevestigde Ltd. Cy. Belanghebbende claimt het 0-tarief maar slaagt er niet in aan de hand van boeken en bescheiden...
 • LJN BJ4700, Eerste aanleg - meervoudig, 08/3830
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Omzetbelasting. Eiseres, handelaar in kleding, heeft ter zake van leveringen aan twee afnemers in België ten onrechte het nultarief toegepast, nu eiseres niet overtuigend met boeken en bescheiden heeft aangetoond dat de goederen in het kader van de leveringen daarvan zijn vervoerd naar het grondgebied van een andere Lid-Staat.
 •