Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

 

Artikel 815
1
Onverminderd het in artikel 278, eerste lid, bepaalde vermeldt het verzoekschrift:
a
de naam, de voornamen en voorzover bekend de woonplaats en de werkelijke verblijfplaats van de echtgenoot die niet de verzoeker is;
b
voorzover bekend de naam van diens raadsman;
c
de naam en de voornamen en voorzover bekend de woonplaats en de werkelijke verblijfplaats van ieder minderjarig kind van de echtgenoten te zamen of van een van hen.
2
Bij de indiening van het verzoekschrift moeten worden overgelegd:
a
een afschrift of uittreksel van de huwelijksakte;
b
bescheiden betreffende de gronden waarop de rechter ingevolge artikel 4 rechtsmacht heeft;
c
een afschrift of uittreksel van de akte van geboorte van ieder minderjarig kind van de echtgenoten te zamen of van een van hen;
d
de processtukken die betrekking hebben op de voorlopige voorzieningen, bedoeld in de artikelen 822 en 823, indien deze zijn gevraagd;
e
indien het een verzoek tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed betreft: een authentiek afschrift van de rechterlijke uitspraak waarbij de scheiding van tafel en bed is uitgesproken.
3
Indien de stukken, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a tot en met c, redelijkerwijs niet kunnen worden overgelegd, kan worden volstaan met overlegging van andere stukken of kan op andere wijze daarin worden voorzien, een en ander ter beoordeling van de rechter.
4
Indien ten behoeve van minderjarige kinderen voorzieningen moeten worden getroffen, zendt de griffier onverwijld een afschrift van het verzoekschrift aan de raad voor de kinderbescherming.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF0708, Eerste aanleg - enkelvoudig, 52951/ES RK 01-5759
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Ter griffie van deze rechtbank is op 17 mei 2001 het inleidende verzoekschrift van de man ingekomen waarin wordt verzocht tussen partijen, Nederlanders, echtscheiding, subsidiair scheiding van tafel en bed uit te spreken. Voorts is hierbij verzocht een nevenvoorziening als bedoeld in artikel 827 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te treffen.
 • LJN AQ1729, Eerste aanleg - enkelvoudig, 70043 / ES RK 03-1477
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  15-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Partijen zijn niet verschenen bij de mondelinge behandeling van een echtscheidingsverzoek. Omdat partijen de Marokkaanse nationaliteit bezitten en zij in Marokko zijn gehuwd, was vergelijking van de handtekening van de vrouw op de referteverklaring met een handtekening van haar op een ander document niet mogelijk.
 • LJN AT4152, Eerste aanleg - enkelvoudig, 76979/ES RK 04-1410
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  14-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De vrouw verzoekt, als nevenvoorziening bij de echtscheiding, de man de omgang tussen hem en de minderjarigen te ontzeggen. De rechtbank acht termen aanwezig dat verzoek toe te wijzen. Voorts verzoekt de vrouw te bepalen dat partijen over gaan tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. De verdeling wordt beheerst door het Turkse rechtsstelsel...
 • LJN AT8815, Eerste aanleg - enkelvoudig, 77788/ES RK 04-1573
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  30-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Vaststelling van een uitkering in het levensonderhoud op basis van een redelijke werkbelasting in loondienst èn in een eigen onderneming, nu de onderhoudsplichtige nog herstellende is van een depressieve stoornis.
 • LJN AU5465, Eerste aanleg - enkelvoudig, 79114/ES RK 05-230
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  20-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De vrouw wenst om redenen van geloof geen echtscheiding, maar scheiding van tafel en bed. Man voert verweer en verzoekt de echtscheiding uit te spreken. De rechtbank wijst het verzoek van de man toe, omdat in ons rechtsstelsel geen ruimte is om een huwelijksband tegen de wil van één van partijen in stand te laten.
 • LJN AV0789, Eerste aanleg - enkelvoudig, 83214/ES RK 05-1004
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  26-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verzoek van de man om echtscheiding uit te spreken, primair naar Marokkaans recht en subsidiair naar Nederlands recht. Toepasselijk is het Marokkaanse recht als het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit van partijen. Op grond van de sinds 5 februari 2004 geldende artikelen 94 en 97 van het Marokkaanse Wetboek van Familierecht ...
 • LJN AV2146, Eerste aanleg - enkelvoudig, 78206/ES RK 05056
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  16-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Tussen de man en de vrouw wordt echtscheiding uitgesproken. Vóór het huwelijk van partijen zijn 3 kinderen geboren. Vast staat dat de man niet de biologische vader is van de twee oudste kinderen, maar wel van het jongste kind. De man heeft het oudste kind erkend op 10 april 1997 en het middelste en het jongste kind op 30 oktober 1998...
 • LJN AZ1219, Eerste aanleg - enkelvoudig, 79575/ ES RK 05-321
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  26-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De rechtbank bepaalt dat partijen ten aanzien van de bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw en de afrekening van de huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen als vermeld in de brief van de advocaat van de vrouw en in het verlengde daarvan het door de advocaat van de man opgestelde echtscheidingsconvenant.
 • LJN BB5723, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96723 / ES RK 07-849
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  11-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  In afwijking van het bepaalde in artikel 828 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft de vrouw, onder verwijzing naar een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 6 maart 2006 (LJN: AY5653), verzocht nevenvoorzieningen te treffen ten aanzien van minderjarige kinderen van partijen. De rechtbank...
 • LJN BB9060, Eerste aanleg - enkelvoudig, 94591
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  15-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding naar Marokkaans recht op grond van de artikelen 94 en 97 van de Marokkaanse Familiewet 2004 (de Mudawwana). Artikel 82 van de Mudawwana bepaalt dat de rechtbank ter comparitie in raadkamer een verzoening tussen partijen tracht te bewerkstelligen. Indien er kinderen ...
 • LJN BD3870, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97439 / ES RK 07-974
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  08-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  In een echtscheidingsprocedure zijn 2 kinderen betrokken. Het oudste kind is geboren uit een eerdere relatie van de vrouw en is erkend door een andere man dan haar huidige echtgenoot, maar dit kind heeft wel de geslachtsnaam van haar huidige echtgenoot. Het jongste kind is geboren uit het huwelijk. Blijkens...
 • LJN BG1436, Eerste aanleg - enkelvoudig, 101792 / ES RK 08-450
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  25-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  verzoekster wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek tot echtscheiding. Het betekeningsexploit is aangetekend over de past aan de man in Turkije verzonden, terwijl Turkije zich verzet tegen deze wijze van verzending, zoals neergelegd in artikel 10 van het Verdrag inzake de betekening en kennisgeving...
 • LJN BG4548, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96720 / ES RK 07-846
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  16-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Echtscheidingsprocedure tussen partijen die beiden zowel de Nederlandse als de Iraanse nationaliteit hebben. Daarnaast is gebleken dat partijen twee maal met elkaar in het huwelijk zijn getreden. De vrouw verzoekt echtscheiding naar Nederlands recht uit te spreken in het eerst gesloten huwelijk. De man...
 • LJN BJ3183, Eerste aanleg - enkelvoudig, 104248 / ES RK 08-880
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  16-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Een verzoek tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap wordt bij gebrek aan belang afgewezen omdat in de loop van de procedure een bewijsstuk is overgelegd, waaruit blijkt dat de beschikking waarbij de ontbinding van het g.p. is uitgesproken als latere vermelding in de registers van de burgerlijke stand is geplaatst...
 • LJN BJ5265, Eerste aanleg - enkelvoudig, 140688 / S RK 09-544
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Het verzoekschrift, noch het ouderschapsplan geeft weer op welke wijze de kinderen bij het opstellen van de in artikel 815 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoemde regelingen zijn betrokken. Evenmin geeft het verzoekschrift, noch het ouderschapsplan weer op welke wijze de ouders elkaar...
 •