Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 591
1
Aan de gewezen verdachte of zijn erfgenamen wordt uit ?s Rijks kas een vergoeding toegekend voor de kosten, welke ingevolge het bij en krachtens de Wet tarieven in strafzaken bepaalde ten laste van de gewezen verdachte zijn gekomen, voor zover de aanwending dier kosten het belang van het onderzoek heeft gediend of door de intrekking van dagvaardingen of rechtsmiddelen door het openbaar ministerie nutteloos is geworden.
2
Het bedrag van de vergoeding wordt op verzoek van de gewezen verdachte of zijn erfgenamen vastgesteld. Het verzoek moet worden ingediend binnen drie maanden na het eindigen van de zaak. De vaststelling geschiedt bij het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak tijdens de beëindiging daarvan werd vervolgd of anders het laatst werd vervolgd, en wel door de rechter of raadsheer in de enkelvoudige kamer die de zaak heeft behandeld of, indien de behandeling van de zaak plaatsvond door een meervoudige kamer, door de voorzitter daarvan. De rechter of raadsheer geeft voor het bedrag van de vergoeding een bevelschrift van tenuitvoerlegging af.
3
De behandeling van het verzoek door de raadkamer vindt plaats in het openbaar.
4
Uitbetaling geschiedt door de griffier.
5
Een en ander vindt overeenkomstige toepassing op rechtsgedingen tot herkenning van veroordeelden of van andere gevonniste personen, op de behandeling van vorderingen als bedoeld in de artikelen 509j en 509o of het beroep als bedoeld in artikel
509v en op de behandeling van klaagschriften als bedoeld in de artikelen 552a tot en met 552b.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB3713, Raadkamer, 06/1066
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Beschikking ex artikel 591 Sv. Het verzoekschrift strekt tot toekenning aan verzoeker van een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 900,00 wegens de door deze gemaakte kosten van een deskundige. De voorzitter acht het verzoek niet voor inwilliging vatbaar. De vraag die in het rapport is...
 • LJN AB1361, Raadkamer, WL.20.001459/98 (besch.art.591a Sv.)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  raadkamernr. : 7298 parketnummer : 20.001459.98 uitspraakdatum : 23 april 2001 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH BESLISSING OP VERZOEK SCHADEVERGOEDING Beslissing van het door de voorzitter daartoe aangewezen lid van het gerechtshof op het op 13 maart 2001 ter griffie van dit hof ingediende verzoek van...
 • LJN BG6061, Raadkamer, AVNR 8711
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Een door appellant ondertekend exemplaar van het aanvullend verzoek is pas tijdens de behandeling van het hoger beroep overhandigd. Nu dit verzuim aldus niet in raadkamer door verschijning van appellant zelf is gedekt (vgl. Hoge Raad, arrest van 5 november 1991 (NJ 1992/482) en van 2 februari 1993 (NJ 1993/553...
 • LJN BG6052, Raadkamer, AVNR 8943, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De kosten van rechtsbijstand in de door appellanten gevoerde bestuursrechtelijk procedures zijn niet aan te merken als kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de zaak in de zin van artikel 591a Sv. De vraag is welke kosten van rechtsbijstand zijn toe te rekenen aan de strafzaak, nu met name raadsman...
 • LJN BI1333, Raadkamer, Avnr: 420-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  591a Sv: De kosten van de rechtsbijstand komen slechts voor vergoeding in aanmerking voor zover deze daadwerkelijk ten laste van de gewezen verdachte zijn gekomen. De declaraties van de raadsman zijn gericht aan en betaald door de vennootschap. De gestelde afspraak dat appellant een eventueel te ontvangen...
 • LJN BG6058, Raadkamer, AVNR 9203
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verzoeker is vervolgd ter zake van een fiscaal delict. Naast de strafzaak hebben ook een fiscaal onderzoek en verschillende fiscale procedures gelopen, alsmede een arbeidszaak tegen een in verband met voornoemde verdenking ontslagen directeur. Verzoeker is door meerdere raadslieden bijgestaan. Raadsman A is gespecialiseerd in het strafrecht...
 • LJN BC7859, Raadkamer, avnr 9328-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Hb 591/591a Sv: De beslissing op een verzoek ex artikel 591 van het Wetboek van Strafvordering is een beschikking in de zin van artikel 138 van dat wetboek, waartegen ingevolge artikel 445 van dat wetboek geen hoger beroep of beroep in cassatie openstaat. Appellant is dan ook niet ontvankelijk in zijn...
 • LJN AB2230, Hoger beroep, Beschikking art. 591a Sv. WL.20.001459.98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  raadkamernr. : 7298 parketnummer : 20.001459.98 uitspraakdatum : 23 april 2001 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH BESLISSING OP VERZOEK SCHADEVERGOEDING Beslissing van het door de voorzitter daartoe aangewezen lid van het gerechtshof op het op 13 maart 2001 ter griffie van dit hof ingediende verzoek van...
 • LJN AO4005, Raadkamer, 11002
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vergoeding van kosten rechtsbijstand ex art. 591(a) Sv na vrijspraak in hoger beroep terwijl verdachte voor de behandeling ter terechtzitting in hoger beroep op de hoogte was gebracht van het voornemen van de AG om tot vrijspraak te rekwireren.
 • LJN BG1697, Raadkamer, Avnr:10361
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Geen hogere vergoeding dan gebruikelijke ter zake publiciteitsschade en gemiste toeslag over overuren, nu de door appellant gestelde schade die daartoe zou nopen, niet zo zeer het gevolg is van de ondergane verzekering als wel van de verdenking en vervolging ter zake van het aan die verzekering ten grondslag...
 • LJN AV1124, Raadkamer, 20/002219-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Gedeeltelijke toewijzing vergoeding kosten gemaakt door gewezen verdachte. Uitzondering gemaakt op het vereiste dat het verzoek ex artikel 591 Sv binnen drie maanden na eindigen zaak ingediend moet worden. In aanmerking genomen (i) het uitzonderlijke procesverloop, (ii) het feit dat binnen drie maanden...
 • LJN BD5229, Raadkamer, AVNR 9756
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB OvJ verzoek ex artikel 591a Sv van de rechtbank: Bij de rechtbank is bij toewijzing van het verzoek tot vergoeding van de kosten van de accountant en de kosten van de raadsman sprake van een vergissing, nu zij alle bedragen als bedragen in euro’s heeft gezien en opgeteld terwijl een deel in guldens is berekend...
 • LJN BG2024, Raadkamer, 000287-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Gebleken is dat verzoeker met zijn raadsman ter zitting van het hof van 5 juli 2007 is verschenen en dat duidelijk werd dat er, hoewel het hof daartoe reeds opdracht had gegeven, geen voorlichtingsrapport over verdachte beschikbaar was. De reclassering had geen contact met verzoeker kunnen krijgen. Op...
 • LJN BG6047, Raadkamer, AVNR 10359
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De beslissing op een verzoek ex artikel 591 van het Wetboek van Strafvordering is een beschikking in de zin van artikel 138 van dat wetboek, waartegen ingevolge artikel 445 van dat wetboek geen hoger beroep of beroep in cassatie openstaat. Appellant is dan ook in zoverre niet ontvankelijk in het hoger beroep...
 • LJN BD6988, Raadkamer, AVNR: 733-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Geen sprake van betaling bij voorschot door de B.V. ten behoeve van appellant, nu de declaraties gericht zijn aan de B.V. Slechts de in rekening gebrachte kosten van rechtsbijstand die appellant zelf heeft voldaan, zijn daadwerkelijk ten laste van appellant gekomen en kunnen voor vergoeding ex artikel 591a Sv voor vergoeding in aanmerking komen...
 • LJN BD6997, Raadkamer, AVNR: 348-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verzoek strekt tot toekenning vergoeding van de kosten van rechtsbijstand van appellant, zijnde een B.V., en van de werknemers van appellant. Tegen een beslissing op een verzoek ex 591 Sv staat geen hoger beroep of beroep in cassatie open. Hoger beroep in zoverre niet-ontvankelijk. Declaraties advocaten niet helder en inzichtelijk...
 •