Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Beroepswet

 

Artikel 22
1
Van de indiener van het beroepschrift wordt door de griffier een griffierecht geheven. Indien de uitspraak van de rechtbank, voor zover daartegen hoger beroep is ingesteld, betrekking heeft op meer dan één besluit of indien het een gezamenlijk beroepschrift van twee of meer indieners ter zake van dezelfde uitspraak betreft, is eenmaal griffierecht verschuldigd. In die gevallen bedraagt het griffierecht het hoogste op grond van het tweede lid ter zake van een van de besluiten onderscheidenlijk door een van de indieners verschuldigde griffierecht.
2
Het griffierecht bedraagt:
a
€ 107, indien door een natuurlijke persoon hoger beroep is ingesteld tegen een uitspraak inzake:
1
een besluit, genomen op grond van een wettelijk voorschrift dat is opgenomen in de onderdelen B en C, onder 1 tot en met 25, 29 en 33, dit laatste voor zover het een besluit betreft gebaseerd op artikel 21a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, van de bijlage die bij deze wet behoort,
2
een besluit inzake een uitkering bij werkloosheid of ziekte, genomen ten aanzien van een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig of een dienstplichtige als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Kaderwet dienstplicht als zodanig, hun nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden, of
3
een besluit inzake een uitkering op grond van blijvende arbeidsongeschiktheid op grond van een wettelijk voorschrift waarbij de natuurlijke persoon ter zake van zijn arbeidsongeschiktheid vanwege het Rijk invaliditeitspensioen is verzekerd, of een besluit, genomen op grond van artikel P 9 van de Algemene burgerlijke pensioenwet,
b
€ 216 indien door een natuurlijke persoon hoger beroep is ingesteld tegen een uitspraak inzake een ander besluit dan een besluit als bedoeld in onderdeel a, tenzij bij wet anders is bepaald, en
c
€ 433 indien anders dan door een natuurlijke persoon hoger beroep is ingesteld.
3
Indien het bestuursorgaan hoger beroep heeft ingesteld en de uitspraak van de rechtbank wordt in stand gelaten, wordt van de desbetreffende rechtspersoon een griffierecht geheven van € 433.
4
De griffier wijst de indiener van het beroepschrift op de verschuldigdheid van het griffierecht en deelt hem mee dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van zijn mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de Centrale Raad van Beroep dan wel ter griffie dient te zijn gestort. Indien het bedrag niet binnen deze termijn is bijgeschreven of gestort, wordt het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.
5
Indien het hoger beroep wordt ingetrokken omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoetgekomen, wordt het door de indiener betaalde griffierecht aan hem vergoed door de desbetreffende rechtspersoon. In de overige gevallen kan de desbetreffende rechtspersoon, indien het hoger beroep wordt ingetrokken, het betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk vergoeden.
6
De in het tweede en derde lid genoemde bedragen kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft.
7
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een verzoek om herziening.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT2143, Hoger beroep, 03/6479 WW + 03/6483 WW + 03/6484 WW en 04/254 TW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Betalingsonmacht. Verzoek vrijstelling griffierecht
 • LJN AX8478, Hoger beroep, 05/2315 WW e.a.
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzet ongegrond. Overschrijding betalingstermijn griffierecht niet verschoonbaar.
 • LJN AY7630, Verzet, 05/5231 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzet ongegrond. Niet betalen griffierecht.
 • LJN AR7789, Verzet, 03/6481 NABW + 03/6482 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  14-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  In hetgeen opposant in verzet heeft aangevoerd heeft de Raad geen aanknopingspunten gevonden welke kunnen leiden tot de conclusie dat opposant het verzuim (niet betalen griffierecht) niet kan worden tegengeworpen. Verzet ongegrond.
 • LJN AB0054, Verzet, 99/3414 WSW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  04-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/3414 WSW U I T S P R A A K met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen: [A.], wonende te [B.], opposant, en het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam Sterrenborgh als rechtsopvolger van het College...
 • LJN AT3919, Hoger beroep, 04/2432 AOW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Dat met betaling van het griffierecht is gewacht tot de aangevraagde toevoeging zou zijn afgegeven, is geen omstandigheid op grond waarvan redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat opposant niet in verzuim is geweest. Verzet ongegrond.
 • LJN AR7790, Verzet, 03/6478 ONBEK
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  In hetgeen opposant in verzet heeft aangevoerd heeft de Raad geen aanknopingspunten gevonden welke kunnen leiden tot de conclusie dat opposant het verzuim (niet betalen griffierecht) niet kan worden tegengeworpen. Verzet ongegrond.
 • LJN AX8421, Verzet, 05/1736 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  31-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzet ongegrond. Niet tijdige betaling griffierecht.
 • LJN AU1857, Verzet, 05/80 NABW + 05/85 NABW + 05/86 NABW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  29-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzetten tegen niet-ontvankelijkheidsverklaringen van de hoger beroepen. Het heffen van griffierecht vormt geen belemmering van de toegang tot de rechter.
 •