Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

 

Artikel 30
1
Hij, die als bezitter, dan wel als degene aan wie het kenteken is opgegeven, dan wel als houder in de zin van artikel 2, tweede lid, een motorrijtuig op een weg doet rijden of laat staan of toelaat dat daarmede op een weg wordt gereden of gestaan, of buiten een weg met een motorrijtuig deelneemt of toelaat dat daarmede wordt deelgenomen aan het verkeer op een terrein zonder dat hij voor dat motorrijtuig een verzekering overeenkomstig deze wet heeft gesloten en in stand gehouden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2
De in het vorige lid genoemde personen worden met gelijke straf gestraft, indien zij voor een motorrijtuig waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven niet een verzekering overeenkomstig deze wet hebben gesloten en in stand gehouden.
3
De in het eerste lid genoemde personen zijn niet strafbaar, indien op hen de verplichting tot verzekering niet rust.
4
De bestuurder van een motorrijtuig die daarmede op een weg rijdt of staat of buiten een weg met een motorrijtuig deelneemt aan het verkeer op een terrein zonder dat er voor dat motorrijtuig een verzekering overeenkomstig deze wet is gesloten en in stand gehouden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
5
De in het vorige lid bedoelde bestuurder is niet strafbaar indien:
a
met betrekking tot het motorrijtuig vrijstelling van de verplichting tot verzekering is verleend en een geldig bewijs van die vrijstelling is uitgereikt;
b
een in artikel 2, zesde lid, bedoeld bureau, groep van verzekeraars of buitenlandse instantie de verplichting op zich heeft genomen de door het motorrijtuig veroorzaakte schade overeenkomstig de bepalingen van deze wet te vergoeden.
6
Bij veroordeling wegens een strafbaar feit, omschreven in het eerste, tweede of vierde lid, kan de schuldige de bevoegdheid worden ontzegd motorrijtuigen te besturen voor de tijd van ten hoogste één jaar en ingeval tijdens het plegen van het strafbare feit nog geen vijf jaar zijn verlopen na het einde van de tijdsduur, waarvoor bij een vroegere onherroepelijke veroordeling de schuldige de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen is ontzegd, voor de tijd van ten hoogste vijf jaren. Met een veroordeling wordt een strafbeschikking gelijkgesteld. Overigens zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, betreffende de bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid motorrijtuigen te besturen van overeenkomstige toepassing.
7
Bij veroordeling wegens een strafbaar feit, omschreven in het eerste, tweede of vierde lid, kan de rechter tevens de schuldige de bijkomende straf van betaling van een bedrag van ten hoogste € 2723 aan het Waarborgfonds Motorverkeer opleggen. De artikelen 24a-24c van het Wetboek van Strafrecht zijn van overeenkomstige toepassing.
8
De in het vorige lid bedoelde bijkomende straf wordt ten uitvoer gelegd met overeenkomstige toepassing van de artikelen 561, eerste, tweede en derde lid, 572, 573, 575 en 576 van het Wetboek van Strafvordering. Het openbaar ministerie draagt er zorg voor, dat de geïnde bedragen tegen kwijting aan het Waarborgfonds Motorverkeer worden uitgekeerd.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB7107, Hoger beroep, 2200717906
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Veroordeling ter zake van verkeersdelicten en twee verkrachtingen. De omstandigheid dat beide slachtoffers in beginsel bereid waren om met de verdachte gemeenschap te hebben, geeft de verdachte niet het recht om de overeengekomen of gebruikelijke voorwaarden bij dergelijke contacten te veronachtzamen...
 • LJN AD4997, Eerste aanleg - meervoudig, 17/085032-01vev
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Arrondissementsrechtbank Leeuwarden Sector strafrecht VERKORT VONNIS Uitspraak: 1 november 2001 Parketnummer: 17/085032-01 VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte: [adres], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres]...
 • LJN BI9965, Eerste aanleg - meervoudig, 16/500794-05 en 17/047320-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Vrijspraak voor poging tot oplichting door te trachten drie vrouwen te bewegen tot betaling van een “borg”voor een stewardessenopleiding. De rechtbank acht de ten laste gelegde oplichtingsmiddelen niet bewezen. De rechtbank veroordeelt verdachte wegens oplichting, meermalen gepleegd tot een gevangenisstraf van drie maanden...
 • LJN AR2082, Eerste aanleg - meervoudig, 07/280098-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  (voorwaardelijk) opzet op toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.
 • LJN BD6677, Eerste aanleg - meervoudig, 13/518070-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Het bewezenverklaarde levert op: 1 subsidiair: overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, en 2: overtreding van artikel 30 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen De rechtbank veroordeelt verdachte • ter zake van de eerste bewezenverklaarde overtreding tot een geldboete ter hoogte van € 500,...
 • LJN BI3145, Hoger beroep, 24-003245-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Veroordeling voor overtreding van de artikelen 8 en 9 van de Wegenverkeerswet en artikel 30 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen tot, met inbegrip van de overtreding, 118 uren werkstraf, waarvan 45 uren voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en verplicht reclasseringscontact,...
 • LJN AB3279, Eerste aanleg - meervoudig, 17/080045-01vev
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie en in dat verband heeft hij diverse bedrijfinsbraken gpleegd waarbij met name bouwmaterialen gestolen zijn. Ook heeft hij met zijn auto gereden terwijl deze niet verzekerd was. De rechtbank veroordeelt hem voor deze feiten tot een gevangenisstraf van zesentwintig maanden en een geldboete van fl...
 • LJN BG3443, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710281-08 (+08/770233-08, reeds ter terechtzitting gevoegd)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft als autobestuurder in april 2008, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, de maximumsnelheid fors overschreden en daarmee gevaar veroorzaakt voor een tweetal, zich op het trottoir bevindende meisjes, door op zijn vlucht voor de politie bewust het trottoir als vluchtweg te kiezen. Voorts...
 • LJN AZ9447, Voorlopige voorziening, AWB 06/62006 en 06/62005
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / beleid / geldboete Allereerst wordt overwogen dat verweerder heeft getoetst aan het beleid, neergelegd in hoofdstuk A5/2 Vc 2000, terwijl op het moment dat het bestreden besluit werd genomen B1/2.2.4.4 Vc 2000 van toepassing was. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de toepassing...
 • LJN BI5080, Eerste aanleg - meervoudig, 16/604065-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  De rechtbank veroordeelt de verdachte wegens het onder 1 bewezen verklaarde feit voorts tot ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 12 maanden.
 • LJN AT6599, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/057550-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Ontnemingsvordering: soortgelijke feiten? voordeel door het niet afsluiten van een wettelijk verplichte verzekering? Voor de ontnemingsprocedure geldt dat de officier van justitie uiterlijk bij het requisitoir in de strafzaak een voornemen tot ontnemen kenbaar dient te maken. De politierechter stelt...
 • LJN AU8834, Eerste aanleg - meervoudig, 06/551592-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Uitspraak inzake verkeersongeval op 21 februari 2005 in Elburg, waarbij 14-jarig meisje ernstig letsel heeft opgelopen.
 • LJN BG6168, Eerste aanleg - meervoudig, 16/604221-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  art 6 WVW 1994
 • LJN BI0219, Hoger beroep, 23-006385-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Overtreding art 30 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Verdachte voert als verweer dat een ander op zijn bromfiets heeft gereden en zijn naam moet hebben opgegeven aan de politie. Het hof verwerpt dit verweer nu uit het pv blijkt dat de bestuurder van de bromfiets zich heeft gelegitimeerd...
 • LJN BH2324, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460327-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Minderjarige verdachte (ten tijde van het plegen van de delicten) wegens fietsendiefstal in vereniging en gevaarzetting in het verkeer waarbij een aanrijding is veroorzaakt, met letsel bij het slachtoffer, veroordeeld tot een (deels voorwaardelijke) taakstraf, een geldboete en een ontzegging van de bevoegdheid...
 •