Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de rechtsbijstandJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE6933, Hoger beroep, 200201826/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200201826/1. Datum uitspraak: 28 augustus 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de raad voor rechtsbijstand te Leeuwarden, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank te Leeuwarden van 15 februari 2002 in het geding tussen: [verzoeker], kantoorhoudend te [plaats] en appellant...
 • LJN BD7244, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07 / 39858 BEPTDN + AWB 07 / 39857 BEPTDN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beperking ‘arbeid als zelfstandige’ / puntensysteem / circulaire van 4 november 1992
  Verweerder stelt zich in het (thans) bestreden besluit op het standpunt dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking...
 • LJN AU7617, Voorlopige voorziening, AWB 05/2458 WWB VV
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  07-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Aan verzoekster is voor de duur van één maand (oktober 2005) een maatregel van 100% van de bijstandsnorm opgelegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de opgelegde maatregel geen stand kan houden. Op grond van artikel 3:4 van de Awb dienen alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen te worden afgewogen...
 • LJN BG5219, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08 / 3668
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Artikel 3 EVRM / behoren tot kwetsbare minderheidsgroep / Reer Hamar / geen beperkte individuele indicaties vereist
  Uit de uitspraak van het Europese Hof voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 17 juli 2008 (LJN: BF 0248), waarbij het Hof heeft verwezen naar...
 • LJN AV0491, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/39058
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Doorprocederen / procesbelang / afstand van bezwaren. Gegrondverklaring van het beroep van eisers zou er naar het oordeel van de rechtbank toe kunnen leiden dat aan eisers een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking het ondergaan van medische behandeling wordt verleend, in welk geval eisers ...
 • LJN AV9071, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/12814
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Etnisch Armeen / Azerbeidzjan / vestigingsalternatief / motivering. Gelet op het feit dat verweerder bij de beoordeling van eisers asielrelaas is uitgegaan van de geloofwaardigheid daarvan, bezien in samenhang met het door de Afdeling in rechtsoverweging 2.2.8 van haar uitspraak 200407775/1 van 11 februari...
 • LJN AU9591, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05 / 164 WWB
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Blijkens het bestreden besluit en het verhandelde ter zitting is het standpunt van verweerder dat eiseres niet bijstandsgerechtigd is enkel terug te voeren op het feit dat zij ten tijde in geding niet beschikte over een verblijfsdocument als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000...
 • LJN BB6247, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06/62577, 06/62576
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / belangenafweging / motivering
  De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerders standpunt met betrekking tot de ongewenstverklaring van eiser onvoldoende is gemotiveerd. Hiertoe wordt overwogen dat de door eiser aangevoerde persoonlijke omstandigheden wel zijn beoordeeld in het kader van artikel 4...
 • LJN BI4342, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/2213 WRB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Rechtsbijstand; Vergoeding aan rechtshulpverlener betaald, wordt terecht ingevolge artikel 32, derde lid van het Bvr verlaagd, wegens aanspraak op betalingen van de vergoeding die door het bestuursorgaan tijdens de bezwaarfase aan rechtsbijstandsverlener is betaald.
 • LJN BJ4327, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08 / 37449
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  1 (F) Vluchtelingenverdrag / OMON / personal participation onvoldoende gemotiveerd

  Aan eiser is artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag tegengeworpen in verband met zijn werkzaamheden voor de speciale politie-eenheid OMON van Azerbeidzjan. Uitgangspunt is dat de bewijslast om aan te tonen dat sprake...

 • LJN AX6304, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/857
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arbeid als zelfstandige / wezenlijk Nederlands belang / advisering. Een bestuursorgaan dat advies inwint draagt uit hoofde van artikel 3:2 Awb (mede) de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige advisering, zodat het zich dient te vergewissen van de zorgvuldigheid van ieder onderzoek waarvan het de resultaten aan een besluit ten grondslag legt...
 • LJN BF9071, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07 / 45254
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring o.g.v. artikel 67 lid 1 aanhef en onder e, van de Vw 2000 / artikel 1F Vluchtelingenverdrag
  Ongewenstverklaring op grond van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder e, van de Vw 2000 omdat eiseres artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag wordt tegengeworpen. Verweerder heeft hiertegen gerichte bezwaar kennelijk ongegrond verklaard...
 • LJN BA6124, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/13058
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Tsjetsjenië / categoriaal beschermingsbeleid / verblijfsalternatief / motiveringsgebrek De rechtbank oordeelt dat verweerder op grond van de kwalificatie van de positie van Tsetsjenen als "relatief goed" betreffende de met name genoemde regio's, welke positie niet nader met concrete feiten en omstandigheden...
 • LJN BJ5868, Voorlopige voorziening, AWB 09 / 1442
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De voorzieningenrechter heeft het verbod van de burgemeester van Maastricht van de door "Respect voor dieren, afdeling Maastricht" voor zaterdag 22 augustus 2009 aangekondigde betoging tegen het gebruik van bont in het centrum van Maastricht geschorst.
 •