Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

 

Artikel 15
1
Ingeval een belastingplichtige (moedermaatschappij) de juridische en economische eigendom bezit van ten minste 95 percent van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van een andere belastingplichtige (dochtermaatschappij) wordt op verzoek van beide belastingplichtigen de belasting van hen geheven alsof er één belastingplichtige is, in die zin dat de werkzaamheden en het vermogen van de dochtermaatschappij deel uitmaken van de werkzaamheden en het vermogen van de moedermaatschappij. De belasting wordt geheven bij de moedermaatschappij. De belastingplichtigen tezamen worden in dat geval aangemerkt als fiscale eenheid. Van een fiscale eenheid kan meer dan één dochtermaatschappij deel uitmaken.
2
Onder een bezit als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan een middellijk bezit van aandelen, mits deze onmiddellijk worden gehouden door één of meer belastingplichtigen die van de fiscale eenheid deel uitmaken.
3
Het eerste lid vindt slechts toepassing indien:
a
de tijdvakken waarover de belasting wordt geheven voor beide belastingplichtigen samenvallen, met dien verstande dat een gedeelte van een boekjaar dat ingevolge artikel 7, vierde lid, als afzonderlijk jaar wordt aangemerkt voor de toepassing van dit onderdeel niet als afzonderlijk tijdvak wordt aangemerkt;
b
voor het bepalen van de winst bij beide belastingplichtigen dezelfde bepalingen van toepassing zijn;
c
beide belastingplichtigen in Nederland zijn gevestigd en ingeval op een belastingplichtige de Belastingregeling voor het Koninkrijk dan wel een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is, die belastingplichtige tevens volgens die regeling onderscheidenlijk dat verdrag geacht wordt in Nederland te zijn gevestigd;
d
de moedermaatschappij een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een belastingplichtige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, is, dan wel een lichaam is dat is opgericht naar het recht van de Nederlandse Antillen, Aruba, een lidstaat van de Europese Unie of een staat in de relatie waarmee een met Nederland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is waarin een bepaling is opgenomen die discriminatie naar nationaliteit verbiedt voor lichamen die overigens in dezelfde omstandigheden verkeren als naar Nederlands recht opgerichte lichamen, welk lichaam voorts naar aard en inrichting vergelijkbaar is met de hiervoor genoemde naar Nederlands recht opgerichte lichamen;
e
de dochtermaatschappij een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, dan wel een daarmee naar aard en inrichting vergelijkbaar lichaam dat is opgericht naar het recht van een in onderdeel d bedoeld land of bedoelde staat;
f
de moedermaatschappij de aandelen in de dochtermaatschappij niet, middellijk of onmiddellijk, als voorraad houdt.
4
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven volgens welke belastingplichtigen bij wie voor het bepalen van de winst niet dezelfde bepalingen van toepassing zijn, in afwijking van het derde lid, onderdeel b, tezamen toch een fiscale eenheid kunnen vormen. Voorts kan, in afwijking van het derde lid, onderdeel c, een belastingplichtige die op grond van de nationale wet of op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk dan wel een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting niet in Nederland is gevestigd maar wel een onderneming drijft met behulp van een in Nederland aanwezige vaste inrichting, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, deel uitmaken van een fiscale eenheid voorzover het heffingsrecht over de uit die onderneming genoten winst ingevolge de Belastingregeling voor het Koninkrijk dan wel een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting aan Nederland is toegewezen indien:
a
de plaats van de werkelijke leiding van deze belastingplichtige is gelegen in de Nederlandse Antillen, Aruba, een lidstaat van de Europese Unie of een staat in de relatie waarmee een met Nederland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is waarin een bepaling is opgenomen die discriminatie van vaste inrichtingen verbiedt;
b
de belastingplichtige, bedoeld in onderdeel a, een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dan wel een daarmee naar aard en inrichting vergelijkbaar lichaam is; en
c
in het geval de belastingplichtige, bedoeld in onderdeel a, als moedermaatschappij deel uitmaakt van de fiscale eenheid - het aandelenbezit, bedoeld in het eerste lid, in de dochtermaatschappij behoort tot het vermogen van de in Nederland aanwezige vaste inrichting van deze moedermaatschappij.
In afwijking van het eerste lid kunnen de in de vorige volzin bedoelde voorwaarden mede betrekking hebben op de vraag voor welk deel de werkzaamheden en het vermogen van de dochtermaatschappij deel uitmaken van de werkzaamheden en het vermogen van de moedermaatschappij.
5
De fiscale eenheid komt tot stand op een door de belastingplichtigen in het verzoek, bedoeld in het eerste lid, aan te geven tijdstip, doch niet eerder dan drie maanden voor het tijdstip waarop het verzoek is gedaan.
6
De fiscale eenheid eindigt:
a
indien niet langer aan de bij of krachtens dit artikel gestelde vereisten wordt voldaan;
b
indien de belastingplichtige, bedoeld in het vierde lid, tweede volzin, de plaats van werkelijke leiding verplaatst naar Nederland;
c
indien de belastingplichtige de plaats van werkelijke leiding verplaatst naar het buitenland met achterlating van een vaste inrichting in Nederland;
d
op gezamenlijk verzoek van de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij met ingang van het in het verzoek genoemde tijdstip doch niet eerder dan met ingang van de datum van indiening van het verzoek; met dien verstande dat indien de fiscale eenheid ten aanzien van één of meer dochtermaatschappijen wordt beëindigd, de fiscale eenheid daardoor niet eveneens ten aanzien van de andere belastingplichtigen wordt beëindigd.
7
Indien een dochtermaatschappij in de loop van haar boekjaar deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid en deze eenheid ten aanzien van die dochtermaatschappij nog in hetzelfde boekjaar eindigt, wordt voor de tussenliggende periode ten aanzien van die dochtermaatschappij geacht geen fiscale eenheid tot stand te zijn gekomen. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op een bestaande fiscale eenheid die in de loop van haar boekjaar deel gaat uitmaken van een andere fiscale eenheid en nog in hetzelfde boekjaar uit laatstgenoemde eenheid wordt ontvoegd.
8
Het verzoek bedoeld in het eerste lid en zesde lid, onderdeel d, wordt gedaan bij de inspecteur belast met de aanslagregeling van de moedermaatschappij. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.
9
Ingeval de belastingplichtige bij het doen van het in het eerste lid bedoelde verzoek reeds als moedermaatschappij deel uitmaakt van een fiscale eenheid wordt dit verzoek geacht mede te zijn gedaan namens de andere belastingplichtigen die van die fiscale eenheid deel uitmaken.
10
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gegeven tot verzekering van de heffing en invordering van de belasting met het oog op de omstandigheid dat de in het eerste lid bedoelde belastingplichtigen voor de toepassing van deze wet een fiscale eenheid vormen. Onder die regels worden mede begrepen regels voor:
a
de beoordeling of een naar buitenlands recht opgericht lichaam naar aard en inrichting vergelijkbaar is met een naar Nederlands recht opgericht lichaam als bedoeld in de onderdelen d en e van het derde lid;
b
de omstandigheid dat de moedermaatschappij niet alle aandelen in de dochtermaatschappij bezit;
c
de voortzetting van een fiscale eenheid ten aanzien van een belastingplichtige ingeval sprake is van een omstandigheid als bedoeld in het zesde lid, onderdeel b of onderdeel c;
d
de toepassing van de artikelen 13d, achtste lid, en 15ab tot en met 15af;
e
de berekening van de verminderingen ter voorkoming van dubbele belasting ter zake van buitenlandse resultaten;
f
de toepassing van de octrooibox; en
g
de toepassing van de deelnemingsverrekening.
11
Een krachtens het vierde lid, eerste volzin, en tiende lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA3250, Cassatie, 30294
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-05-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z, belanghebbende, tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 31 maart 1994 betreffende de aan belanghebbende voor het jaar 1984 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting...
 • LJN AA1554, Cassatie, 29866
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-04-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 25 juni 1993 betreffende de aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. (thans genaamd: A B.V.) te Z voor het jaar 1982 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting...
 • LJN AA2158, Cassatie, 32236
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-06-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 3 april 1996 betreffende na te melden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z opgelegde navorderingsaanslag in de vennootschapsbelasting...
 • LJN AB0436, Eerste aanleg - meervoudig, 99/03007
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Vervangende bedrijfsmiddel vervult in casu een andere functie dan de vervreemde bedrijfsmiddelen. De aangekochte onroerende zaak wordt als hotel geëxploiteerd. De ene vervreemde onroerende zaak was voor de helft in gebruik binnen het concern en werd voor de andere helft verhuurd aan derden dan wel was bestemd voor verhuur aan derden...
 • LJN AA7988, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01637
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Niet aannemelijk gemaakt dat tussen moeder en dochter een verloren gegane lening bestaat ter grootte van de schuld van moeder aan de bank. Aflossing van de bankschuld niet ten laste van de winst te brengen.
 • LJN AA7703, Eerste aanleg - enkelvoudig, P99/1602
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Werkgever kent werknemer in 1983 een ontslagvergoeding toe in de vorm van een stamrecht. Werknemer brengt dit recht onder in een stamrecht-BV. Inspecteur keurt onder voorwaarden goed dat heffing van inkomstenbelasting achterwege blijft. In 1993 wordt het stamrecht binnen fiscale eenheid overgedragen...
 • LJN AA6211, Cassatie, 35494
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Hoge Raad der Nederlanden D e r d e K a m e r Nr. 35494 14 juni 2000 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 17 juni 1999 betreffende na te melden, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fokker Aircraft B...
 • LJN AA6247, Eerste aanleg - meervoudig, 96/03194
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 96/03194 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X B.V. te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid grote ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AA2967, Cassatie, 29782
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-10-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 25 juni 1993 betreffende de haar voor het jaar 1988 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding...
 • LJN AA1907, Cassatie, 30918
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-07-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de naamloze vennootschap X N.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 22 november 1994 betreffende na te melden navorderings-aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende aan wie aanvankelijk...
 • LJN AA7940, Eerste aanleg - meervoudig, 98/3208
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende verkoopt een in 1984 opgerichte buitenlandse deelneming in 1991. Voorafgaande aan de verkoop wordt een deel van de vorderingen die belanghebbende op de deelneming heeft omgezet in aandelenkapitaal. Aangezien die vorderingen waren afgewaardeerd ten laste van de winst, vindt in 1991 een bijtelling plaats op de voet van artikel 13b, eerste lid...
 • LJN AA5138, Cassatie, 35208
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35208 15 maart 2000 gewezen op het beroep in cassatie van de fiscale eenheid X B.V. c.s. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 11 februari 1999 betreffende na te melden beschikking inzake teruggaaf van omzetbelasting. 1. Beschikking, bezwaar en geding voor het Hof ...
 • LJN AA8146, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01182
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Goed koopmansgebruik vordert niet dat een belastingplichtige zijn schulden voor een ander bedrag dan dat waarvoor zijn crediteuren hem kunnen aanspreken op de ten dienste van de winstbepaling opgemaakte balans vermeldt. In geval van faillissement betekent dit dat de belastingplichtige het bedrag van...
 • LJN AA7983, Eerste aanleg - meervoudig, 99/363
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft gedurende een aantal jaren degressief afgeschreven op een groot aantal activa. Volgens goed koopmansgebruik is degressieve afschrijving slechts toegestaan voor bedrijfsmiddelen met afnemende nutsprestaties. In casu is belanghebbende er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat sprake is van afnemende nutsprestaties...
 • LJN AB0158, Cassatie, 35639
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Hoge Raad der Nederlanden D e r d e K a m e r Nr. 35639 21 februari 2001 JMH Arrest gewezen op het beroep in cassatie van X N.V., gevestigd te Z, tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 31 augustus 1999, nr. BK-97/01628, betreffende na te melden aanslag in de vennootschapsbelasting...
 • LJN AA2058, Cassatie, 31113
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-08-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën en het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. X te Z (Spanje) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 14 februari 1995 betreffende de aan belanghebbende voor het jaar 1986 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting...
 • LJN AB0996, Eerste aanleg - meervoudig, 99/1903
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Een B.V. exploiteert onroerende zaken. Zij financiert aankopen van panden met hypothecaire bankleningen. Haar directeur en enig aandeelhouder heeft zich steeds in privé voor die leningen hoofdelijk aansprakelijk gesteld. De achteraf door de B.V. aan hem toegekende ‘borgstellingsprovisie’ vormt belastbare inkomsten uit vermogen.
 • LJN AA1681, Cassatie, 29521
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-08-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 10 februari 1993 betreffende de haar voor het jaar 1986 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AA2056, Cassatie, 31101
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-08-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Arrest Hoge Raad d.d. 30-08-1996
 • LJN AA2947, Cassatie, 29228
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-10-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 14 oktober 1992 betreffende na te melden ten laste van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z vastgestelde beschikking van de Inspecteur inzake vennootschapsbelasting...
 • LJN AA3278, Cassatie, 32333
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-08-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z (België) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 16 april 1996 betreffende de haar voor het jaar 1990 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding...
 • LJN AA1668, Cassatie, 30400
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-09-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 15 juni 1994 betreffende na te melden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z voor het jaar 1985 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting...
 • LJN AA3902, Eerste aanleg - meervoudig, 96/01116
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem Tweede meervoudige belastingkamer nummer 96/01116 U i t s p r a a k op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid *X Holding B.V. te *Z (hierna: belanghebbende) tegen de uit-spraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen *P...
 • LJN AA7973, Eerste aanleg - meervoudig, P99/01735
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het bestaan van een ten laste van het resultaat te brengen lening is niet aannemelijk gemaakt.
 • LJN AA2751, Cassatie, 33935
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 14 november 1997 betreffende na te melden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V te Z opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. ...
 • LJN AB0426, Eerste aanleg - meervoudig, P97/0624
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-06-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gerechtshof te Amsterdam kenmerk: P97/0624 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Eerste Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap X B.V. te Z (Curaçao, Nederlandse Antillen), belanghebbende, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Ondernemingen te P, de inspecteur...
 • LJN AA2197, Cassatie, 32165
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-07-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 5 maart 1996 betreffende de aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z voor het jaar 1992 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag,...
 • LJN AA5144, Eerste aanleg - meervoudig, 96/4280
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-03-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gerechtshof te Amsterdam kenmerk: 96/4280 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Eerste Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van B.V. X te Z, belanghebbende, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Grote ondernemingen P, de inspecteur...
 • LJN AA2211, Cassatie, 31819
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-07-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 13 december 1995 betreffende de haar voor het jaar 1989 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het...
 • LJN AA8119, Eerste aanleg - meervoudig, 98/3331
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende, houdstermaatschappij van een Frans concern, is -zo al veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat de zetel van haar feitelijke leiding in Frankrijk ligt- niet te beschouwen als een inwoner van Frankrijk in de zin van artikel 4, eerste lid, van het Verdrag met Frankrijk.
 • LJN AA8022, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1497
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-08-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende doet bij haar eerst in bezwaar ingediende aangifte vpb een verzoek tot vaststelling van verliezen. Artikel IV, tweede lid, van de Wet van 23 december 1994 tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Stb 1994, nr. 937, bepaalt dat een dergelijk verzoek gedaan moet worden bij de aangifte...
 • LJN AA2344, Cassatie, 31399
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 7 juni 1995 betreffende de haar voor het jaar 1988 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof 2...
 • LJN AA3174, Cassatie, 29513
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-10-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de naamloze vennootschap X N.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 17 februari 1993 betreffende na te melden beschikking inzake vennootschapsbelasting. 1. Beschikking en geding voor het Hof Bij beschikking van 3 september 1991 heeft...
 • LJN AA1821, Cassatie, 29969
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-05-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 21 september 1993 betreffende na te melden ten aanzien van belanghebbende gegeven beschikking als bedoeld in artikel 30d, lid 1 (tekst 1990...
 • LJN AA2943, Cassatie, 29600
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-09-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 april 1993 betreffende de haar voor het jaar 1986 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AA1784, Cassatie, 31008
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-11-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 10 januari 1995 betreffende na te melden aan de besloten vennootschap X te Z opgelegde navorderingsaanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AA2300, Cassatie, 33318
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-09-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 4 april 1997 betreffende de haar voor het jaar 1989 opge legde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AA1768, Cassatie, 31642
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-11-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 31 oktober 1995 betreffende de haar voor het jaar 1990 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AA2268, Cassatie, 34183
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 14 januari 1998 betreffende de aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z voor het jaar 1993 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1...
 • LJN AA8155, Eerste aanleg - meervoudig, P98/3459
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-05-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het beroep betreft een uitspraak inzake de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in art. 15, eerste lid, Wet Vpb. In geschil is of de voorwaarden 14, 15a, 16, 17 en 20 rechtsgeldig zijn. Het Hof heeft onderzocht of de beschikking van de inspecteur berust op enig beslissing van de Staatssecretaris...
 • LJN AA8400, Eerste aanleg - meervoudig, 98/4503
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Waardering van bij werknemers geplaatste aandelen. De waarde van de aandelen, die geen meerderheidspakket vormen, moet worden bepaald op basis van de ten tijde van de uitgifte te verwachten toekomstige rendementen aan de hand van de op het waarderingstijdstip bekend zijnde feiten en omstandigheden. Het...
 • LJN AB0421, Cassatie, 34634
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-09-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 34634 8 september 1999 gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z (Curaçao, Nederlandse Antillen) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 23 juni 1998 betreffende na te melden aanslag in de vennootschapsbelasting. 1...
 • LJN AA2742, Cassatie, 31958
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 25 oktober 1995 betreffende na te melden, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z opgelegde navorderingsaan slag in de vennootschapsbelasting...
 • LJN AA8865, Cassatie, 35870
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35870 6 december 2000 gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 21 december 1999 betreffende na te melden aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AA2385, Cassatie, 33057
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-01-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 8 januari 1997 betreffende de haar voor het jaar 1990 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het...
 • LJN AA2128, Cassatie, 31678
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-03-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 30 oktober 1995 betreffende de haar voor het jaar 1988 opgelegde navorderingsaanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag en geding voor...
 • LJN AA7556, Eerste aanleg - meervoudig, 99/00655
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende koopt van haar directeur/enig aandeelhouder de economische eigendom van een stuk grond. In geschil is de vraag op welk moment in 1992 de onroerende zaak is gekocht en de vraag of belanghebbende de onroerende zaak in 1994 al dan niet mag afwaarderen met een bedrag van ƒ 539.818. Het Hof...
 • LJN AA8016, Eerste aanleg - meervoudig, 98/4095
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-08-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende vormt met E een fiscale eenheid voor de vpb. Belanghebbende koopt 50% van de uitstaande aandelen in H. De financiering van H geschied door middel van leningen die worden verstrekt door een derde. Belanghebbende staat jegens de derde garant. Nadien verkoopt belanghebbende haar aandelen in H weer...
 • LJN AA4486, Eerste aanleg - meervoudig, 95/0311
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-04-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE vierde meervoudige belastingkamer 3 april 1996 nummer 95/0311 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het Hoofd van de eenheid Belastingdienst/Grote Ondernemingen te P betreffende na te noemen navorderingsaanslag...
 • LJN AA9225, Eerste aanleg - meervoudig, 99/3039
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Y NV, een naamloze vennootschap, heeft in 1995 aan werknemers van haar dochtervennootschap X BV, belanghebbende, opties op aandelen in Y BV toegekend. Naar het oordeel van het Hof kan ter zake van de toekenning van deze opties bij belanghebbende geen hogere last in aanmerking worden genomen dan overeenkomt...
 •