Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

Artikel 25a
1
In afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet en de Algemene wet bestuursrecht bepaalde, zijn met betrekking tot in het tweede lid bedoeld massaal bezwaar de volgende bepalingen van toepassing.
2
Indien naar het oordeel van Onze Minister een groot aantal bezwaren is gericht tegen de beslissing op eenzelfde rechtsvraag, al dan niet met accessoire kwesties die zich lenen voor niet-individuele afdoening (de rechtsvraag), kan hij die bezwaren aanwijzen als massaal bezwaar. Hij doet dit voor bezwaren die alleen de rechtsvraag betreffen, waarop nog geen uitspraak is gedaan en die zijn ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dag waarop de in het zevende lid bedoelde collectieve uitspraak terzake is gedaan, dan wel de dag voorafgaande aan de dag waarop de in het elfde lid eerstbedoelde uitspraak onherroepelijk wordt. Onze Minister zendt een afschrift van de aanwijzing aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
3
Bij de aanwijzing als massaal bezwaar zondert Onze Minister een of meer bezwaren uit met het oog op beantwoording van de rechtsvraag door de administratieve rechter in belastingzaken.
4
Bij de aanwijzing als massaal bezwaar wijst Onze Minister de inspecteur aan die de in het zevende lid bedoelde collectieve uitspraak zal doen.
5
De aanwijzing als massaal bezwaar treedt in werking vier weken na de toezending van het afschrift ervan aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De aanwijzing vervalt indien binnen die vier weken de Tweede Kamer besluit zich niet met de aanwijzing te kunnen verenigen. De inspecteur doet gedurende die vier weken geen uitspraak op de bezwaren die Onze Minister als massaal bezwaar heeft aangewezen. Indien de aanwijzing door een besluit van de Tweede Kamer vervalt, wordt de termijn voor het doen van uitspraak op de desbetreffende bezwaarschriften verlengd met vier weken.
6
De belanghebbende wordt ter zake van een als massaal bezwaar aangewezen bezwaar niet gehoord.
7
Indien inzake de in het derde lid bedoelde uitgezonderde bezwaren het standpunt van de belanghebbenden ter zake van de rechtsvraag bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak geheel is afgewezen, beslist de aangewezen inspecteur binnen zes weken na het onherroepelijk worden van de laatste van die uitspraken door middel van één uitspraak op alle als massaal bezwaar aangewezen bezwaren (collectieve uitspraak). Als massaal bezwaar aangewezen bezwaren worden steeds geacht ontvankelijk te zijn.
8
De collectieve uitspraak wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.
9
Tegen een collectieve uitspraak kan geen beroep worden ingesteld. Op verzoek van de belanghebbende vervangt de te zijnen aanzien bevoegde inspecteur de collectieve uitspraak door een individuele uitspraak. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien het onredelijk laat is gedaan.
10
Beroep tegen de individuele uitspraak kan slechts de rechtsvraag betreffen.
11
Indien inzake een in het derde lid bedoeld uitgezonderd bezwaar bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak geheel of gedeeltelijk aan het standpunt van de belanghebbende ter zake van de rechtsvraag is tegemoetgekomen, verliezen de desbetreffende bezwaren de status van massaal bezwaar.
12
Indien de inspecteur voordat de collectieve uitspraak is gedaan uitspraak doet op een bezwaar dat meer omvat dan de rechtsvraag, beslist hij op de rechtsvraag in het nadeel van de belanghebbende. Indien de in het elfde lid eerstbedoelde uitspraak daartoe aanleiding geeft, komt de inspecteur alsnog aan het bezwaar inzake de rechtsvraag tegemoet.
13
Indien de in het elfde lid eerstbedoelde uitspraak daartoe aanleiding geeft, herziet de inspecteur de in artikel 26, eerste lid, bedoelde besluiten waarbij de rechtsvraag onjuist is beantwoord, voorzover bezwaren daartegen op de voet van het tweede lid zouden hebben geleid tot aanwijzing als massaal bezwaar. Herziening vindt niet plaats indien de rechtshandeling onherroepelijk was ten tijde van de aanwijzing als massaal bezwaar of indien de onjuiste beantwoording van de rechtsvraag bij het verrichten van de rechtshandeling de inspecteur ter kennis komt na het verstrijken van vijf jaren na de in de eerste volzin bedoelde rechterlijke uitspraak. De herziening geschiedt bij voor bezwaar vatbare beschikking binnen een jaar nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden dan wel, indien dat later is, de onjuiste beantwoording van de rechtsvraag bij het verrichten van de desbetreffende rechtshandeling de inspecteur bekend is geworden. Bezwaar en beroep tegen de beschikking kan slechts de rechtsvraag betreffen. Artikel 25b is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de naar het oordeel van de inspecteur meest gerede partij.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1289, Eerste aanleg - meervoudig, 96/1433
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-06-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 96/1433 U i t s p r a a k op het beroep van X b.v. te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de chef van de afdeling Financiën van de Bestuursdienst van de gemeente Zutphen (hierna: de ambtenaar) op het bezwaarschrift...
 • LJN AA1334, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/1577
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem zevende enkelvoudige belastingkamer nr. 96/1577 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : X te : Z ambtenaar : Hoofd afdeling Belastingen van de gemeente Nijmegen aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar soort belasting : gemeentelijke belastingen jaar : 1996 mondelinge behandeling ...
 • LJN AB2384, Hoger beroep, 98/04902
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/04902 HET GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, zesde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid particulieren te P, vestiging Q, van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AB2845, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/0895
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/0895 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tiende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X B.V. te Z (hierna: de belanghebbende) tegen de door het hoofd van de eenheid Particulieren/Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AD3557, Cassatie, 36295
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.295 21 september 2001 JV gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 8 juni 2000, nr. 99/01019, betreffende na te melden beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken. 1. Beschikking, bezwaar en geding voor het Hof Ten aanzien...
 • LJN AD6331, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/0895
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/0895 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tiende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X B.V. te Z (hierna: de belanghebbende) tegen de door het hoofd van de eenheid Particulieren/Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AD7707, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/01637
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/01637 HET GERECHTSHOF TE 'S-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de afdeling Financiën van de gemeente Y ...
 • LJN AE5167, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/03611
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Vaststaat dat de uitspraak op het bezwaar van 22 augustus 2000 - waarvan de beroepstermijn eindigde op 3 oktober 2000 - is gevolgd door een beschikking gedagtekend 8 september 2000, waarop eveneens is vermeld ‘uitspraak op bezwaar’. Het hof acht het aannemelijk dat het aldus vóór de afloop van de beroepstermijn...
 • LJN AE9692, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/03813
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Overschrijding bezwaartermijn verschoonbaar nu verweerder het vertrouwen heeft gewekt dat belanghebbende vooralsnog geen bezwaarschrift hoefde in te dienen. Nu de openbare aankondiging, waarin naar belanghebbende wordt verwezen, gedaan is in verband met de verkoop van onroerende zaken, wordt de aankondiging...
 • LJN AF5246, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04102 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verweerder heeft de vastgestelde WOZ-waarde aannemelijk gemaakt. Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan belanghebbende niet baten. Het stond verweerder vrij om in de beroepsfase van standpunt te veranderen. Verweerder was niet verplicht meer gegevens te overleggen dan hij gedaan heeft. Belanghebbendes terugverwijzingsverzoek wordt afgewezen.
 • LJN AF6415, Eerste aanleg - meervoudig, 02/5147
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De gemeente Amsterdam heeft het tarief van de OZB 2001 voor niet-woningen vastgesteld op 169% van het tarief voor woningen (art. 220f, vierde lid, van de Gemeentewet). Daarbij is een ‘tijdvakpercentage’ toegepast op basis van een verfijnde berekening met een ‘gewogen waardebegrip’. De wetgever heeft...
 • LJN AF7583, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02-03224 - wit.doc
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE achtste enkelvoudige belastingkamer 4 maart 2003 nummer BK-02/03224 PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Particulieren P van de Belastingdienst, op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AN9380, Voorlopige voorziening, 03/02715
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen wegens het ontbreken van spoedeisend belang.
 • LJN AQ3471, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/90080
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft erkend dat de onderwerpelijke ring uit Zwitserland komt en derhalve niet afkomstig is uit de Europese Gemeenschap. De Douanekamer heeft geen reden te twijfelen aan de verklaring van de ambtenaar dat de binnengebrachte ring zich aan de vinger van belanghebbende heeft bevonden en dat deze ring nieuw was...
 • LJN AS9533, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03137
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Zalmsnip. Ondeugdelijke motivering inzake belanghebbendes aanspraak op toekenning van de zogenoemde Zalmsnip leidt tot terugwijzing van de zaak naar de gemeente.
 • LJN AU1309, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04134
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vennootschapsbelasting Door belanghebbende aangekochte recreatieparken vormen voorraad zodat de bij vervreemding behaalde winsten niet in een vervangingsreserve kunnen worden ondergebracht.
 • LJN AU3687, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01592
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  3.1. Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: A.1. Is de brief van de Inspecteur van 17 april 2003 aan te merken als een geschrift dat voor beroep vatbare uitspraken op bezwaar omvat? A.2. Zo nee, brengt artikel 6 van het EVRM met zich mee dat beroep kan worden ingesteld voordat de Inspecteur...
 • LJN AV1713, Cassatie, 39602
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 219, art. 220f, art. 220g Gemeentewet (tekst 2001). Verschil OZB-tarieven woningen en niet-woningen resp. eigenaren en gebruikers.
 • LJN AX4465, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/2018
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Uit de Legsverordening van de gemeente blijkt dat het bedrag aan verschuldigde leges voor een bouwvergunning tot een kwart verminderd wordt bij intrekking van de bouwaanvraag. Eiser heeft gesteld dat hij nimmer is gewezen op de mogelijkheid om de bouwaanvraag in te trekken tegen 25% van de verschuldigde leges...
 • LJN AY1707, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/2759 IB/PVV en 05/2761 VB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  KBLux-zaak. Weigeraar. Rechtbank voorziet zelf in de zaak. Navorderingstermijn van 12 jaar (artikel 16, lid 4 AWR) niet in strijd met Europees recht. Verzoek overlegging volledige draaiboek afgewezen. Geen onrechtmatig verkregen bewijs. Omkering van bewijslast. Redelijke schatting. Boetes/verhogingen...
 • LJN AY8721, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/2834
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Kan een boekjaar voor de wet omzetbelasting langer worden dan twaalf maanden? Misbruik van recht?
 • LJN BA2869, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/1692 en 06/3519 IB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Het ruime vervreemdingsbegrip van de eerste standaardvoorwaarde voor geruisloze inbreng is niet in strijd met art. 3.65 IB of art. 43 EG-Verdrag.
 • LJN BA5554, Eerste aanleg - meervoudig, 05/2016 en 05/2018
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Rekening-courantschuld. Vaststellingsovereenkomst aflossing. Schuld was bij de aanslagregeling over 1997 nog niet afgewikkeld.
 • LJN BB0272, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/5761 WOZ
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Huurkoper van galerijflat is belanghebbende in beroep tegen vastgestelde WOZ-waarde.
 • LJN BB7571, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/265
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Geen recht op arbeidskorting nu eiser alleen inkomsten uit vroegere arbeid heeft genoten.
 • LJN BC2580, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/5156 LEGGW
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Tweemaal heffing van leges voor hetzelfde belastbare feit. Er is geen sprake van een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning.
 • LJN BD5961, Eerste aanleg - meervoudig, 05/3252, 05/3253, 05/3254, 05/3255
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Winst uit onderneming. Buitenlandse inkomsten.
 • LJN BF3277, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/326
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Het concern waarvan belanghebbende deel uitmaakt heeft een factuur ontvangen ten bedrage van (omgerekend) ƒ 1.939.263. Dit bedrag is verdeeld over vier concernvennootschappen. Het aandeel van belanghebbende bedraagt ƒ 1.101.855. Dit bedrag is door belanghebbende schuldig gebleven. Belanghebbende heeft...
 • LJN BG1668, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/327
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Het concern waarvan belanghebbende deel uitmaakt heeft een factuur ontvangen ten bedrage van (omgerekend) ƒ 1.939.263. Dit bedrag is verdeeld over vier concernvennootschappen. Het aandeel van belanghebbende bedraagt ƒ 1.101.855. Dit bedrag is door belanghebbende schuldig gebleven. Belanghebbende heeft...
 • LJN BG1675, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/330
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende heeft in het jaar 2000 een bedrag ter grootte van ƒ 41.068 in mindering op haar winst gebracht met de omschrijving “onderzoek money laundring Zwitserland”. Belanghebbende is dit bedrag schuldiggebleven aan haar schuldeiser. De rechtbank acht het bedrag niet aftrekbaar wegens het ontbreken van enig zakelijk belang...
 • LJN BG1677, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/332
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende heeft in het jaar 2000 een bedrag ter grootte van ƒ 41.068 in mindering op haar winst gebracht met de omschrijving “onderzoek money laundring Zwitserland”. Belanghebbende is dit bedrag schuldiggebleven aan haar schuldeiser. Met betrekking tot deze schuld heeft belanghebbende in het jaar 2001 rente in aftrek gebracht...
 • LJN BG2114, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/3726
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inkomstenbelasting. Activiteiten als distributeur vormen geen bron van inkomen.
 • LJN BG9197, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/2021
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Betreft wijziging termijn van beslissen op bezwaar door verweerder inzake rijksbelastingen.
 •