Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gemeentewet

 

Artikel 231
1
Onverminderd het overigens in deze paragraaf bepaalde geschieden de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen met toepassing van de Algemene wet, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen als waren die belastingen rijksbelastingen.
2
Onverminderd het overigens in deze paragraaf bepaalde gelden de bevoegdheden en de verplichtingen van de hierna vermelde, in de Algemene wet, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen genoemde functionarissen, met betrekking tot de gemeentelijke belastingen voor de daarachter genoemde colleges of functionarissen:
a
Onze Minister van Financiën, het bestuur van ?s Rijksbelastingen en de directeur: het college;
b
de inspecteur: de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen;
c
de ontvanger of een inzake rijksbelastingen bevoegde ontvanger: de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen;
d
de ambtenaren van de rijksbelastingdienst: de gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen;
e
de belastingdeurwaarder: de daartoe aangewezen gemeenteambtenaar;
f
de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de Tweede Kamer: de raad.
3
Onverminderd het overigens in deze paragraaf bepaalde wordt met betrekking tot gemeentelijke belastingen in de Algemene wet en in de Invorderingswet 1990 voor ?algemene maatregel van bestuur? en voor ?ministeriële regeling? gelezen: besluit van het college.
4
Met betrekking tot gemeentelijke belastingen wordt in de artikelen 27l, 27n, 27p en 29a van de Algemene wet en in artikel 24 van de Invorderingswet 1990 voor ?de Staat? gelezen: de gemeente.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1475, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/21220
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem zevende enkelvoudige belastingkamer nummer 97/21220 U i t s p r a a k op het beroep van DE KERKVOOGDIJ VAN DE HERVORMDE GEMEENTE X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente P (hierna: het college) op...
 • LJN AA4190, Eerste aanleg - meervoudig, P96/0848
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-01-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gerechtshof te Amsterdam Kenmerk: P96/0848 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Vierde Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van X B.V. te Z, belanghebbende, tegen een uitspraak van de Inspecteur der gemeentebelastingen van de gemeente P, de inspecteur. 1. Loop van het geding Van belanghebbende...
 • LJN AA9610, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/1618
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem derde enkelvoudige belastingkamer nummer 96/1618 U i t s p r a a k op het beroep van recreatiecentrum X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de afdeling belastingen van de gemeente Ede (hierna: de ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AF1389, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/02347
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verweerder heeft belanghebbende ten onrechte een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Nu belanghebbende geweigerd heeft verweerder het originele parkeerkaartje in de bezwaarfase toe te zenden, komt de schade als gevolg van de aangebrachte wielklem niet voor rekening van verweerder. Daarnaast heeft belanghebbende ...
 • LJN AF1390, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/02634 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verweerder heeft belanghebbende ten onrechte een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Nu belanghebbende geweigerd heeft verweerder het originele parkeerkaartje in de bezwaarfase toe te zenden, is het uitsluitend aan hem te wijten dat de hofprocedure is gevoerd en heeft hij geen op een proceskostenveroordeling recht, noch op schadevergoeding.
 • LJN AF6951, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-02/01084
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE tweede enkelvoudige belastingkamer 5 maart 2003 nummer BK-02/01084 PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak op het beroep van [X] te [Z] tegen de uitspraak van de ambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen van de gemeente Rijnwoude, op het bezwaarschrift...
 • LJN AS5058, Eerste aanleg - meervoudig, 00/03881
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  OZB stadiongebouw. Verweerder handelt niet in strijd met art. 241 Gemeentewet door de uitspraak op bezwaar niet aan te houden totdat woz-beschikking onherroepelijk vaststaat. Artikel 220c en 220d Gemeentewet: belanghebbendes beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Tevens niet ten onrechte niet aangemeld als steunmaatregel bij de Europese Commissie...
 • LJN AX4465, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/2018
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Uit de Legsverordening van de gemeente blijkt dat het bedrag aan verschuldigde leges voor een bouwvergunning tot een kwart verminderd wordt bij intrekking van de bouwaanvraag. Eiser heeft gesteld dat hij nimmer is gewezen op de mogelijkheid om de bouwaanvraag in te trekken tegen 25% van de verschuldigde leges...
 • LJN AX9505, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/3959
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De gemeente Tilburg heeft in haar aanwijzingsbesluit van 21 december 2004, de bevoegdheid tot heffing van gemeentelijke belastingen toegewezen aan de “manager van de sector Burger- en ondernemerszaken”, maar heeft dit besluit pas op 27 april 2006 gepubliceerd. De rechtbank Breda vernietigt drie in 2005...
 • LJN BA9985, Eerste aanleg - meervoudig, SBR 07/10
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Wet WOZ. Is er ten gevolge van verhuur sprake van een of twee afzonderlijke onroerende zaken? Eisers weigering om verweerder toegang tot het object te verlenen voor inpandige opname, brengt met zich dat verweerder de objectafbakening dient te baseren op de voorhanden zijnde gegevens.
 • LJN BB1339, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/1225
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Niet-tijdige betaling van gemeentelijke belastingen. Het bezwaar tegen de aanmaningskosten had niet-ontvankelijk verklaard moeten worden wegens niet tijdigheid. De kosten voor het betekenen van een dwangbevel zijn terecht in rekening gebracht. Verweerder had moeten beslissen bij twee afzonderlijke uitspraken ...
 • LJN BD0042, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/4763 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  beroep tegen niet-ontvankelijkverklaring besluit parkeervergunning. De rechtbank is van oordeel dat eiser niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, omdat er naast hem ook vele anderen zijn die door het besluit worden geraakt en zijn belang louter daardoor niet bijzonder en individueel van aard wordt bevonden...
 • LJN BG7356, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/6460 PARKBL
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voor parkeren op een parkeerplaats die is aangewezen als parkeerplaats voor vergunninghouders en niet tevens als parkeerapparatuurplaats kan geen parkeerbelasting voor parkeren, anders dan krachtes een vergunning, worden nageheven. De rechtbank overweegt ten overvloede dat een kostenbesluit dat niet...
 • LJN BG8548, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/8302 PARKBEL
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Parkeerbelasting. Onderscheid a- en b-belasting. Kosten van de naheffingsaanslag. Heffing van de belasting, bedoeld in art. 225, lid 1, onderdeel a, Gemeentewet (a-belasting) is niet mogelijk ter zake van het parkeren op een parkeerplaats die slechts is aangewezen als een vergunninghoudersparkeerplaats en niet als een parkeerplaats waar tegen betaling van a...
 • LJN BH8913, Eerste aanleg - meervoudig, SBR 08/458 en SBR 08/460 en SBR 08/462
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Legesverordeningen Utrecht 2005 en 2006. Onderdeel van de tarieventabel bij Verordening 2005 onverbindend jegens eiseres. Legesnota's vernietigen. T.a.v. legesnota 2006 slagen de gronden met betrekking tot kostendekkendheid, kostentoerekening en egaliteitsreserve niet.
 •